Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2014

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β’

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣYΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟY ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β ?) 2014

Οι ημερομηνίες υποβολής θα ανακοινωθούν , κατά πάσα πιθανότητα μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων – βαθμολογιών των μαθημάτων.

Αυτό το έντυπο αποτελεί ένα υπόδειγμα για να βοηθηθείς στην ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου (ΜΔ). Μηχανογραφικό δελτίο(ΜΔ)μπορούν να υποβάλουν:
-οι μαθητές που απο φοιτούν από την τελευταία τάξη των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ?) και έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις
. Οι υποψήφιοι αυτοί, αν δεν αποκτήσουν το απολυτήριό τους τον Ιούνιο του 2014, η συμμετοχή τους στιςΠανελλαδικές Εξετάσεις θεωρείται άκυρη.
-οι απόφοιτοι ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ?) ή ισότιμου άλλου τύπου λυκείου που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014.
-οι απόφοιτοι ημερησίων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’) ή ισότιμου άλλου τύπου λυκείου ως κάτοχοι απολυτηρίου και “ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ” πρόσβασης με τελευταίο έτος εξέτασης το 2012 ή 2013, είναι υποψήφιοι χωρίς νέα εξέταση, για το10% των θέσεων εισακτέων
σε ποσοστό 40% ή 60% αντίστοιχα,
με τη βαθμολογία που σημείωσαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ημερήσιου ΓΕΛ ή του ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ?) το 2012 ή το 2013.
-Πρέπει να ξέρεις ότι:
1)Έχεις τη δυνατότητα να επισκέπτεσαι όσο συχνά θέλεις την ιστοσελίδα και να τροποποιείς το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο σου από τη στιγμή της ανάρτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί και μέχρι την οριστικοποίησή του.
2)Ηοριστικοποίηση του μηχανογραφικού σου, θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής κανένα μηχανογραφικό δελτίο δε γίνεται δεκτό, ούτε αλλάζει ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.
3)Μπορείς να δηλώσεις όσα τμήματα επιθυμείς, ακόμη και όλα, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή ΔYΟ (2) το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία. Μπορείς να δηλώσεις τα τμήματαμε όποια σειρά επιθυμείς, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίοπου περιλαμβάνονται. Αν δηλώσεις προτίμηση για τμήμα που
περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία που δήλωσες, το δηλώνεις ΜΟΝΟ μια φορά.
4)Υποψήφιος ΕσπερινούΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’) δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει Στρατιωτικές Σχολές και Αστυνομικές Σχολές.
5)Δεν εισάγεσαι σε τμήμα, για το οποίο δεν δήλωσες προτίμηση. Αν με το σύνολο των μορίων σου εισάγεσαι σε περισσότερα από ένα τμήματα από αυτά που έχεις δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθείς σε αυτό που έχεις δηλώσει με προγενέστερη
προτίμηση. Η σειρά των προτιμήσεών σου πρέπει να εκφράζει την πραγματική σου επι
θυμία, δηλαδή πρώτα να δηλώνεις το τμήμα που πραγματικά επιθυμείς να εισαχθείς, άσχετα από τον αριθμό των μορίων σου, και μετά τα λοιπά.
6)Σε περίπτωση ισοβαθμίας σου με τον τελευταίο εισαγόμενο σε
τμήμα που δήλωσες προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και αν υπάρχει ισοβαθμία και στο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του οικείου επιστημονικού πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι
οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τμήμα αυτό, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές. Στην περίπτωση ισοβαθμίας σε Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση.
-Η αρίθμηση των προτιμήσεών σου να είναι συνεχόμενη ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησής σου.
-Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλώσεις τμήμα, στο οποίο
είσαι ήδη σπουδαστής από προηγούμενο έτος.
Α? ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
Ορισμένα τμήματα /εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για
τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις
που απαιτούν ειδικόμάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης
βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότ
ε ο περιορισμός του μισού της μέ
γιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά).
Ειδικότερα:
(1)
Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδι
κά μαθήματα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
(2)
Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.
(3)
Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(4)
Για τ
ο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(5)
Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(6)
Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(7)
Για το τμήμα αυτό απαιτείτα
ι εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(8)
Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ”.
(9)
Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματ
α “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”,
“ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(10)
Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
(11)
Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για α
γόρια ή 200 μ. για κορίτσια”,
“ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.
(12)
Για να είσαι υποψήφιος
για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
πρέπει να
έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα
αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές
εξετάσει
ς
υποβάλλεται
σχετική αίτηση
,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Διευκρινίζεται ότι, όσοι εισαχθούν στις
Α.Ε.Ν. εξε
τάζονται κατά τη διάρκεια του Α ?
διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι
ε
πιτυχούς επανεξέτασης.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α
.
Ε
.
Ν
.
και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των Α
.
Ε
.
Ν
.,
οι
σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με
τη φύση
του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύμφωνα με τον
ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας).
Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές
Πλοιάρχων και Μηχανικ
ών Εμπορικού Ναυτικού
λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι
εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατά περίπτωση και με κριτήριο τη δήλωση
προτίμησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο
Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων τους.
Επισημαίνεται ότι
:
ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015
2016
.
(13)
Στη Σχολή
Ανθυποπυραγών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόμοι, Αρχιπυ
ροσβέστες και Πυροσβέστες και
κατά συνέπεια το δηλώνουν ΜΟΝΟ όσοι υπηρετούν ήδη στο Πυροσβεστικό Σώμα.
(14)
Ο υποψήφιος που δηλώνει
τμήματα Λογοθεραπείας
, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν
παρουσιάζει κώφωση
βαρηκοΐα, δυ
σαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου
άρθρωσης ή παθολογική
φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάπο
ιος
παρουσιάζει μια από τις παραπάνω π
αθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.
(15)
Ο υποψήφιος που δηλώνει
το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου
, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί
να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτε
χνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά
λαϊκά παραδοσιακά όργανα.
(16)
Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
,
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι
υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατ
ικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες
υποψήφιοι.
Β
? ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οφείλει να δ
ιαθέτει υψηλό επίπεδο
καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και επάρκεια μουσικοθεωρητικών γνώσεων στις κατευθύνσεις: 1) Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής,
2)
Βυζαντινής Μουσικής, 3) Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής, 4) Σύγχρονης Μουσικής και στις αντίστ
οιχες ανά κατεύθυνση
ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών του τμήματος
,
καθώς και
στην ιστοσελίδα του τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας www.uom.gr.
Γ ?
ΕΙΔΙΚΕ
Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πρέπει να γνωρίζει ότι το Τμήμα παρέχει πτυχία στι
ς
εξής κατευθύνσεις:1) Μουσική Σύνθεση, 2)Μουσική Εκτέλεση, 3)
Μουσικές Επιστήμες. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να ακολουθήσει την
κατεύθυνση
της Μουσικής Εκτέλεσης
, προκειμένου να αποκτήσει πτυχίο με ειδίκευση σε κάποιο μουσικό όργανο, στη μονωδία ή στη
μουσική διεύθυνση, οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικώ
ν δεξιοτήτων στο αντικείμενο που σκοπεύει να επιλέξει.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος
www.ionio.gr/depts/music
.Δ? ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των εισαγομένων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων εισακτέων
που αντιστοιχεί στο ποσοστό θέσεων που διατίθεται για την κατηγορία αυτή των υποψηφίων. Τα αποτελέσματα επιλογής (εισαγομένωνστις σχολές) θα ανακοινωθούν στο λύκειο το οποίο έχει εκδώσει τη “ΒΕΒΑΙΩΣΗ” πρόσβασης, με βάση την οποία υπέβαλες το μηχανογραφικό σου δελτίο. Η εγγραφή στο τμήμα επιτυχίας γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και γνωστοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *