Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2012

Υπενθύμιση προγράμματος Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων, ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων και κατανομής υποψηφίων σε αυτά.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, αρχίζουν τη Δευτέρα 11-6-2012 και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 20-6-2012. Continue reading

Αλλαγή Προγράμματος Πανελληνίων Εξετάσεων λόγω Εκλογών

Αλλάζει το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων λόγω των εκλογών στις 17-5-2012, μόνο για τα ειδικά μαθήματα και για τις επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις ενώ οι υπόλοιπες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Δείτε τα νέα προγράμματα εξετάσεων και διαβάστε το δελτίο τύπου του υπουργείου παιδείας που ακολουθεί. Continue reading

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΑΣΕΙ) 2012

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΑΣΕΙ) 2012

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) Πολεμικής Αεροπορίας Ακαδημαϊκού Έτους 2012 – 2012

Η προθεσμία των αιτήσεων λήγει στις 30 Μαρτίου 2012

Κατεβάστε την Προκύρηξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών -τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013.

1. Ο αριθμός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων, θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή και δημοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Άμυνας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.

2. Επισημαίνεται ότι στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009, βάσει του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ 38/Α΄, δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

3. Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38/Α΄ (σε συμφωνία και με τους Ν. 1294/1982 – ΦΕΚ 122/Α΄, Ν. 2517/1997 – ΦΕΚ 160/Α΄, Ν. 2552/1997 – ΦΕΚ 266/Α΄) και αναφέρονται στο Παράρτημα “Β”, όπου σημειώνονται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε μια των ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, τότε οι κενές θέσεις:
α. Των περιπτώσεων παρ. 1 α και 1β του άρθρου 11 Ν.3648/08 συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς.
β. Σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενα κενά θέσεων, των υποψηφίων της περίπτωσης παρ. 1γ του άρθρου 11 του Ν.3648/2008 (Έλληνες -ίδες Εξωτερικού), δε μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψηφίους οιασδήποτε κατηγορίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

5. Όλοι οι υποψήφιοι -ες για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, που μετέχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ σε ιδιαίτερες εξετάσεις «Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» (Ψυχομετρικές, Υγειονομικές, Αθλητικές) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, βάσει του Ν. 2225/1994 – ΦΕΚ 121/Α. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Στρατιωτική Σχολή γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν.1351/1983 – ΦΕΚ 56/Α και το Ν. 1911/1990, – ΦΕΚ 160/Α, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα και το ΠΔ 91/1992 – ΦΕΚ 44/Α. Λεπτομέρειες που αφορούν στις ΠΚΕ, αναφέρονται στο Παράρτημα “Γ”.

6. Για να επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οποιοσδήποτε υποψήφιος στις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει απαραίτητα να επιτύχει βαθμολογία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Ν.2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

7. Συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν, σύμφωνα με το Ν.1911/1990, – ΦΕΚ 160/Α, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2913/2001 – ΦΕΚ 102/Α, άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τμήματα των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ. Γενικές Πληροφορίες για τις Στρατιωτικές Σχολές, αναφέρονται στο Παράρτημα “Δ’’.

8. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

α. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι -ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, όταν εισαχθούν, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α).

β. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζουν τα ΠΔ 133/2002 – ΦΕΚ 109Α, ΠΔ 53/2003 – ΦΕΚ 59/Α, ΠΔ 207/2007 – ΦΕΚ 233/Α και ΠΔ 54/2010 – ΦΕΚ 93/Α.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.

δ. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

ε. Ηλικία

(1) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1991. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:
– 1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1989.
– 2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1990.

(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1992.

(2) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1991 και μεταγενέστερα.

στ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ θα πρέπει:

(1) Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετική με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

(2) Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.

(3) Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμιά Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) και πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής.

(4) Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

ζ. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος -α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών και ενδεχομένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

9. Όσοι -ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις ΠΚΕ για μια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφετέρου να υποβάλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου 2012 (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής), μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του Παραρτήματος «ΣΤ» ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης προτίμησής τους ή στη ΔΑΕ αν αυτή είναι Σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την ημερομηνία αυτή δε γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν το αργότερο μέχρι 04 Μαΐου 2012, με την ίδια διαδικασία τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα “Ε” της παρούσας Προκηρύξεως, ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Α7 (ανεξάρτητα από τη Σχολή 1ης προτίμησης).

10. Οι Υπηρεσίες που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι αποκλειστικά και μόνο οι ακόλουθες:

α. Για τη ΣΣΕ:
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ. : Τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τμήμα Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 -4093 -4026, FΑΧ 210 8970232

β. Για τη ΣΝΔ:
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. Εσωτ ΓΕΝ 51154, 51155 (ΣΝΔ Τηλ 2104581337, FAX 2104581397).

γ. Για τη ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ :
Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Α7), ΑΒ Δεκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8191722, 210-8191724 και FΑΧ: 210 2466694.

δ. Για τη ΣΣΑΣ:
Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωμάτων – Πλήθωνος Γεμιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191.

ε. Για τη ΣΑΝ:
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής- Στρατόπεδο “ΣΑΚΕΤΑ” “Α” ΒΣΤ 902 Βύρωνας ΤΚ 162 01, τηλ. 210 7675603, 210 7675609, 210 7669347 και FΑΧ: 210 7654793.

στ. Για τη ΣΜΥ:
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42100 τηλ. 24310-38635, 24310 38637, 24310 39632.

ζ. Για τη ΣΜΥΝ:
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. 210 6551154, 210 6551155 (τηλ. ΣΜΥΝ 2105531742 – 2105531744).

11. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών γράφονται στα συνημμένα υποδείγματα, του Παραρτήματος “Η”.

12. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των Σχολών θα ανακοινώσουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά 27 Απριλίου 2012 και για τους Έλληνες – ίδες Εξωτερικού 11 Μαΐου 2012, στα παρακάτω σημεία:

α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.sse.gr.
β. Η ΣΝΔ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.hna.gr.
γ. Η ΔΑΕ για τις Σχολές της ΠΑ (ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) στην ιστοσελίδα www.haf.gr.
δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.ssas.gr.
ε. Η ΣΑΝ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.san.mil.gr.
στ. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα www.smy.gr.
ζ. Η ΣΜΥΝ στην εξωτερική Πύλη των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού στο Σκαραμαγκά και στην ιστοσελίδα www.hellenicnavy.gr/smyn.

13. Οι υποψήφιοι -ες με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα συμπληρώσουν και με μέριμνα τους αυτά να έχουν περιέλθει στις Σχολές 04 Μαΐου 2012 η οποία και θα είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους και όχι η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής. Οι τελικές καταστάσεις των υποψήφιων που έγιναν δεκτοί θα κοινοποιηθούν στις ίδιες θέσεις 17 Μαΐου 2012. Οι αντίστοιχες ημερομηνίες για τους Έλληνες -ίδες Εξωτερικού, είναι 18 και 25 Μαΐου 2012 αντιστοίχως.

14. Οι υποψήφιοι -ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν/διορθώσουν αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη ΔΑΕ, όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί – Οργανισμοί λειτουργίας τους.

15. Οι υποψήφιοι -ες, που τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, υποχρεούνται κατά την ημερομηνία κατατάξεώς τους, ή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αυτή το αργότερο, να προσκομίσουν στην αντίστοιχη Σχολή τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις παραγράφους 1(στ) και 2(δ) του Παραρτήματος “ΣΤ” της παρούσης Εγκυκλίου και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα κατατάξεως κατά την ημερομηνία που κατατάσσονται στη Σχολή, διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Σε περίπτωση αδυναμίας εγκαίρου προσκομίσεως των προαναφερθέντων στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικών, θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτουν κατά την ημέρα κατατάξεώς τους, υπεύθυνη δήλωσή τους όπου θα δηλώνουν ότι:

α. Έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

β. Θα υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παρουσιάσεως- κατατάξεως στη Σχολή που εισέρχονται και οπωσδήποτε πριν την ορκωμοσία των.

γ. Κατά την ημέρα κατατάξεώς τους πληρούν όλες τις προϋποθέσεις νομίμου κατατάξεως που προβλέπονται στην παρούσα, η ύπαρξη των οποίων τελικά θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν, εντός των χρονικών ορίων που καθορίστηκαν στην υποπαράγραφο 15β.

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, οι υποψήφιοι δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται ανωτέρω, δεν έχουν προσκομισθεί στη Σχολή όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα, τότε ο υποψήφιος με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα απομακρύνεται από τη Σχολή και θα θεωρείται ότι ουδέποτε παρουσιάσθηκε για κατάταξη. Για τους υποψήφιους που ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων -ίδων Εξωτερικού ισχύουν όσα τους αφορούν, από τα αναφερόμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Ε» και «ΣΤ» της παρούσας.

16. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις υποψήφιοι να υποβάλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Μονάδες – Σχολές τους (και μόνο σε αυτές), για να περιέλθουν στην αντίστοιχη Υπηρεσία της παραγράφου 10 με μέριμνα των Μονάδων τους, όπως ορίζεται και για τους ιδιώτες. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στις παραγράφους 1δ και 2β του Παραρτήματος “ΣΤ” της παρούσας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

17. Οι υποψήφιοι -ες που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ενημερωθούν την 17 Μαΐου 2012 και οι Έλληνες -ίδες Εξωτερικού την 25 Μαΐου 2012, με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Σχολής πρώτης προτίμησης ή τη ΔΑΕ, για το πρόγραμμα των ΠΚΕ (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών), τον τόπο και το χρόνο παρουσιάσεως.

18. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους και θα γίνουν σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 17. Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρήσει τα ακόλουθα :

α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στη Σχολή πρώτης προτίμησης. Οι μαθητές των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που είναι υποψήφιοι για άλλο ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως της σχολής πρώτης προτίμησής τους, θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ στη σχολή που φοιτούν.

β. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων η 07:00 κάθε ημέρας.

γ. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές κατά το παρελθόν είτε στην ίδια είτε σε άλλη Σχολή

δ. Θεωρείται “Αποκλειστικός” ο υποψήφιος -α που δήλωσε μία και μόνο Σχολή και “Κοινός” εκείνος -η που δήλωσε δύο ή περισσότερες.

ε. Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στη Σχολή πρώτης προτίμησής τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί -ες έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά, την αστυνομική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και φωτοτυπία (Φ/Α) της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

19. Υποψήφιοι -ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δε θα γίνονται δεκτοί, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου ΥΠΔΒΜΘ – Αστυνομική) είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και για την είσοδο στους χώρους που αυτές διεξάγονται.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

20. Όλοι οι υποψήφιοι -ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα υποβληθούν σε ψυχομετρική δοκιμασία, υγειονομική εξέταση και αθλητική δοκιμασία, σύμφωνα με το Πρόγραμμα της πρώτης Σχολής προτίμησής τους. Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτομέρειες, όπως στο Παράρτημα “Γ”.

21. Υποψήφιοι -ες που θα διαγωνισθούν στα ειδικά μαθήματα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θα τα δηλώσουν στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους για να προγραμματιστούν ανάλογα. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

22. Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών – Αθλητικών δοκιμασιών των ΣΣΕ – ΣΝΔ – ΣΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ – ΣΜΥ – ΣΜΥΝ – ΣΤΥΑ – ΣΥΔ – ΣΙΡ, καθώς και η κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ), συντάσσουν για κάθε ομάδα υποψήφιων πρακτικά με συνημμένους πίνακες, όπου έναντι του ονοματεπώνυμου εκάστου υποψηφίου, φαίνεται η κατά περίπτωση κρίση τους: ΕΠΙΤΥΧΩΝ – ΑΠΟΤΥΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΣ, τα τοιχοκολλούν στις εισόδους των αντιστοίχων Σχολών και τα αναρτούν στις ιστοσελίδες αυτών.

23. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δε γίνονται δεκτές ενστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999). Όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψηφίους τους, τηρουμένων των διατάξεων – περιορισμών που θέτει ο Ν.2472/1997 (Περί προσωπικών δεδομένων)

24. Οι υποψήφιοι -ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν και θεωρούνται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως να μην είχαν δηλώσει τη Σχολή ή τις Σχολές από τις οποίες αποκλείστηκαν.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

25. Το πρόγραμμα των ΠΚΕ θα είναι κοινό για όλες τις Σχολές και θα καταρτισθεί από τις ίδιες μετά από σύσκεψη που θα γίνει με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ/B’ ΚΛΑΔΟΣ/B2(ΔΕΚΠ).

26. Τα πρακτικά που θα συντάσσονται από τις Επιτροπές υποβάλλονται στους αρμόδιους φορείς τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων.

27. Οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν υποψήφιοι των Σχολών, να τους χορηγούν έγκαιρα με βάση την παρούσα, ΦΠ για 936 ΚΔΟ, Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, 128 ΣΕΤΗ και ΚΔΟ Θεσσαλονίκης, ΣΜΥ (Τρίκαλα) και ΣΜΥΝ (Σκαραμαγκά) ανάλογα με τον τόπο παρουσιάσεως των υποψηφίων για τις ΠΚΕ. Μετά το τέλος των εξετάσεων ή στην περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου Οπλίτου, οι Σχολές να ενημερώσουν αμέσως τα ΚΔΟ, τα οποία και να τους χορηγούν ΦΠ, για να επιστρέψουν στις Μονάδες το ταχύτερο. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα, τα οποία παρακαλούνται να ενεργήσουν ανάλογα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

28. Οι υποψήφιοι -ες που καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την περίοδο της όλης διαδικασίας των ΠΚΕ , να απευθύνονται στο Στρατολογικό Γραφείο που ανήκουν, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα χορηγήσεως αναβολής κατατάξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

29. Οι Σχολές έχουν δικαίωμα να κάνουν επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των εισαγομένων. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί, ότι εισήχθηκαν με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά θα αποβάλλονται από τις Σχολές και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας.

30. Οι μη εισαγόμενοι υποψήφιοι -ες μπορούν με αίτησή τους, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με δική τους ευθύνη. Τα δικαιολογητικά θα καταστρέφονται μετά την παρέλευση 2 ετών (δεν επιστρέφονται η αίτηση, η βεβαίωση Λυκείου, το φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου και οι φωτογραφίες).

31. Το ΓΕΕΘΑ καθώς και τα ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ/ΔΑΕ, με Εγκύκλιο Διαταγή του ΥΕΘΑ, καλούν τους επιτυχόντες να καταταγούν στα ΑΣΕΙ, σε καθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση κοινοποιείται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο (INTERNET).

32. Η πρόσκληση των εισακτέων στις ΑΣΣΥ γίνεται με εγκύκλιο Διαταγή προσκλήσεως, με μέριμνα του Κλάδου που ανήκουν οι Σχολές (ΓΕΣ/ΔΕΚΠ, ΔΝΕ και ΔΑΕ) και κοινοποίησή της από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο (INTERNET).

33. Το ΓΕΕΘΑ/Β2 (ΔΕΚΠ) θα γνωστοποιήσει έγκαιρα την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ολόκληρη η Προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.geetha.mil.gr καθώς και στις ιστοσελίδες όλων των σχολών.

34. Παρακαλούνται οι παρακάτω κρατικοί φορείς, για τα ακόλουθα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους:

α. Το Υπουργείο Εξωτερικών να κοινοποιήσει την παρούσα στις Προξενικές Αρχές της Αλλοδαπής και μέσω αυτών να διευκολυνθούν οι Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού στην υλοποίηση όσων διατάξεων της παρούσας κατ’ αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών, τους αφορούν.
β. Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/ Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων να κοινοποιήσει την παρούσα, μέσω του Σχολικού Δικτύου, σε όλα τα Λύκεια της Επικράτειας, καθώς και σε κάθε ελληνικό Λύκειο του Εξωτερικού.
γ. Οι Λυκειάρχες να ενημερώσουν τους Μαθητές της Γ’ Τάξεως του Λυκείου τους, σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας και να συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους για την συμπλήρωση της Αίτησης Υποψηφίου και την ορθή και έγκαιρη αποστολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

35. Επιπλέον, πληροφορίες για τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών -τριών στις Στρατιωτικές Σχολές, αναφέρονται στο Παράρτημα “Δ”.

Ακριβές Αντίγραφο

Δημήτριος Αβραμόπουλος
Υπουργός Εθνικής Άμυνας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” ΣΤΗΝ
ΕΔΥΕΘΑ 24/ 2011

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ

1. Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης: έως 30 Μαρτίου 2012.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά: 27 Απριλίου 2012.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 4 Μαΐου 2012.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές εξετάσεις καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): 17 Μαΐου 2012.

2. Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης: έως 04 Μαΐου 2012.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά: 11 Μαΐου 2012.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 18 Μαΐου 2012.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές εξετάσεις καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): 25 Μαΐου 2012.

3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη ΔΑΕ όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί λειτουργίας τους.

β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ).

Δημήτριος Αβραμόπουλος

Υπουργός Εθνικής Άμυνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38/Α’ όπως παρακάτω:

« Άρθρο 11 Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38/Α
Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

1.α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

i. Τέκνα πολυτέκνων.

ii. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

β. Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

γ. Οι Έλληνες – ίδες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56Α), όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156Α) και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.2517/1997
(ΦΕΚ 160 Α), επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. Α1 και 4 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α).

2. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς, πλην της κατηγορίας 1α.γ.»

 

« Άρθρο 12 Ν. 2552/1997 ΦΕΚ 266/Α

Α.1) Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση πέραν του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων, η εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.1351/1983, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 και της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2517/1997, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 1 και 11 παρ.4 του ν.1911/1990, όπως ισχύει σήμερα, αναφορικά με την εισαγωγή γυναικών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και ανδρών στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Το ποσοστό των υποψηφίων των παραπάνω ειδικών κατηγοριών, που εισάγεται κατ’ έτος σε καθεμία από τις Σχολές, καθορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων της γενικής σειράς κάθε Σχολής και είναι ενιαίο για το σύνολο των υποψηφίων όλων των κατηγοριών αυτών.»

«Ν. 1294/1982 ΦΕΚ/122/Α
Άρθρο μόνον.

1. Στο άρθρο 1 του Ν. 3298/1955 προστίθεται, παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

“3. Επί πλέον του αριθμού εισακτέων που καθορίζεται με την πιο πάνω προκήρυξη εισάγονται στη Σχολή σε ποσοστό 20 % από τους υπόλοιπους επιτυχόντες μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς. Η εισαγωγή τους γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας εκείνων, που έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής ως μόνιμοι Υπαξιωματικοί, τουλάχιστο ένα έτος κατά την ημερομηνία εισαγωγής τους στη Σχολή. Ως αποδεικτικό της πιο πάνω ιδιότητάς τους ορίζεται, το Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο εκδίδεται από τη μονάδα στην οποία υπηρετεί ο υποψήφιος”.»

2. Για την κάθε ειδική κατηγορία απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Τέκνα Πολυτέκνων
Βεβαίωση κυρωμένη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή).

β. Τέκνα Οικογενειών με τρία παιδιά
(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του υποψηφίου ή ο γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωμα ένταξης στην ειδική κατηγορία.
(2) Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή και περισσοτέρων γάμων, θα πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά (π.χ. Δικαστική απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών.

γ. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(1) Βεβαίωση από ΔΕΠΑΘΑ ως Υπόδειγμα «5»

(2) Γνωμάτευση Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του αντίστοιχου Κλάδου, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαμήνου και να βεβαιώνει το ποσοστό αναπηρίας 67% (για αναπήρους ειρηνικής περιόδου).

(3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα για συνταξιούχο στρατιωτικό ως Υπόδειγμα «6» ή χρηματικό ένταλμα εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος.

(4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα (Υπόδειγμα «7»)

δ. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής

(1) Βεβαίωση όπως Υπόδειγμα «2».

(2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα (Υπόδειγμα «7»)

ε. Τέκνα Ελλήνων Μονίμων Στρατιωτικών Εφέδρων και Κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.

(1) Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/ΔΙΣ – ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ – ΓΕΝ/Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού), στην οποία θα φαίνεται ότι ο πατέρας του υποψηφίου συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στα αναφερόμενα πολεμικά γεγονότα.

(2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα

στ. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις

Αναφορά στρατιωτικού όπως Υπόδειγμα «1».

ζ. Οι Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού

Όπως στο Παράρτημα «Ε» και «ΣΤ» της παρούσας Προκήρυξης.

Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2 (ΔΕΚΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι ΠΚΕ, που προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, υπόκεινται σ’ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει Ψυχομετρικές δοκιμασίες, Υγειονομικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιμασίες.

2. Οι διαδικασίες, για κάθε μία από τις ανωτέρω δοκιμασίες – εξετάσεις, είναι ενιαίες και ισχύουν για όλες τις Σχολές, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω.

3. Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι -ες που δήλωσαν τις Σχολές του Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη ΣΙ/Τμ ΙΠΤ, αλλά σε άλλη Σχολή πρώτης προτίμησης, θα εξετάζονται με μέριμνα της Σχολής πρώτης προτίμησης και στην κολύμβηση, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.

4. Ομοίως, οι κοινοί υποψήφιοι -ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων/Τμήμα Ιπταμένων ή τη ΣΙΡ αλλά με άλλη Σχολή πρώτης προτίμησης, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ σε επιπλέον Ψυχομετρικές και υγειονομικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους Ιπταμένους υποψηφίους, διάρκειας 4 εργασίμων ημερών, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ, συμπεριλαμβανομένης και της κολύμβησης.

5. Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες με πρώτη Σχολή προτίμησης τις παραπάνω αναφερόμενες Σχολές, οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των Σχολών θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ, προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους για τις υπόλοιπες Σχολές που έχουν δηλώσει

6. Όλοι οι υποψήφιοι -ες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων Εξωτερικού, θα υποβάλλονται σε ΠΚΕ από τη ΔΑΕ.

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

7. Η ψυχομετρική δοκιμασία συμπεριλαμβάνει γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, διενεργούμενες από κατάλληλη επιτροπή, για τη διαπίστωση της καταλληλότητάς των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

8. Οι υποψήφιοι -ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις κάτωθι εργαστηριακές εξετάσεις:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

9. Η προσκόμιση των εργαστηριακών εξετάσεων θα γίνεται από τους/τις ίδιους -ες τους/τις υποψηφίους -ες, την πρώτη ημέρα προσέλευσής τους για τις ΠΚΕ, στη Σχολή πρώτης προτίμησης ή τη ΔΑΕ. Οι εξετάσεις θα παραδίδονται εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου) από τον/την υποψήφιο -α στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που είναι αρμόδιο για τη σχολή πρώτης προτίμησης. Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει εντός διμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασής τους για τις ΠΚΕ και να είναι νόμιμα επικυρωμένες (φωτογραφία υποψηφίου – ημερομηνία – σφραγίδα ιατρού). (ΠΡΟΣΟΧΗ Μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα παρουσίασης, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ). Οι λοιπές κλινικές εξετάσεις και οι μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων θα γίνονται στο αρμόδιο ανά σχολή στρατιωτικό νοσοκομείο.

10. Οι υποψήφιοι -ες για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ/ΙΠΤ) και τη Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ), θα υπόκεινται σε επιπλέον εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος θα διενεργείται στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) με μέριμνα της ΔΑΕ (όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 4 του παρόντος παραρτήματος).

11. Περιπτώσεις όπου υποψήφιοι -ες αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να προσκομίσουν τις απαιτούμενες εξετάσεις (άποροι – ανασφάλιστοι), τότε μαζί με την Αίτηση Υποψηφίου θα υποβάλουν στη σχολή πρώτης προτίμησης και αντίστοιχη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση που να πιστοποιεί τους παραπάνω λόγους, προκειμένου να προγραμματίζονται από τη ΔΑΕ – Σχολή πρώτης προτίμησης για υγειονομικές εξετάσεις στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

12. Μετά την κατάταξή τους στην αντίστοιχη σχολή, οι επιτυχόντες -ούσες, θα υποβάλλονται σε όλες τις εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (μόνο για τις επιτυχούσες) και ειδικές εξετάσεις αναλόγως της σχολής επιτυχίας όταν απαιτούνται με ευθύνη και διαταγή του αντιστοίχου Κλάδου.

13. Οι επιτυχόντες -ούσες στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωσή τους, στην οποία θα δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι επώνυμα και θα διασφαλίζονται απόλυτα ως προσωπικά δεδομένα. Η διαπίστωση θετικού δείγματος θα έχει σαν συνέπεια την απoμάκρυνσή τους.

14. Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και παραρτήματα ΠΔ 133/2002 (ως ενδεικτικός Πίνακας Προσθήκης «1»), όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 , παράγραφος 4 του ΠΔ 133/2002 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1 ζ, του ΝΔ 1327/1973.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

15. Η διεξαγωγή δοκιμασιών θα γίνει όπως παρακάτω:

α. Οι υποψήφιοι-ες που θα κριθούν κατάλληλοι-ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα εκάστης Σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στις Στρατιωτικές Σχολές.

β. Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

Α/ΑΑΓ?ΝΙΣΜΑΤΑΣΣΕ/Όπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ ΣΜΥ/ΌπλαΣΣΕ/ Σώματα, ΣΙ/Μηχ. ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ/ Σώματα ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ
1.2.3.4.5.
6.
Δρόμος 100 μ.Δρόμος 1000 μ.Άλμα σε ύψος με φόραΆλμα σε μήκος με φόραΡίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)
Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι.Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ.
16″4΄και 20″1,05 μ.3,60 μ.4,50 μ.
17″4΄ και 30″1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.
2′

γ. Οι υποψήφιοι-ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους και την κολύμβηση, μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.

δ. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προυποθέσεις για όλους τους υποψηφίους.

ε. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.

στ. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και τον αριθμό των υποψηφίων.

ζ. Οι υποψηφίοι-ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον επιτύχουν τα όρια επίδοσης, που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.

16. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι-ες για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων, καλό θα είναι να έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα προετοιμασθεί.

17. Υποψήφιος που θα αποτυγχάνει να επιτύχει κατώτερο όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.

18. Σε περίπτωση που για κάποιον -α υποψήφιο -α, προκύψει πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης σε νέα ημερομηνία, οπωσδήποτε μόνο μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό και πριν τη διεξαγωγή κάποιου αθλήματος. Υποψήφιος -α που αγωνίστηκε σε κάποιο άθλημα, μπορεί να επανεξεταστεί μόνο σε περίπτωση τραυματισμού του, ο οποίος επιτόπου θα βεβαιωθεί από τον ιατρό. Σε κάθε περίπτωση, η επανεξέταση θα λάβει χώρα σε ημερομηνία εντός του χρονοδιαγράμματος των ΠΚΕ και στο σύνολο των αθλητικών δοκιμασιών.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΛΟΙΠΑ

19. Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η κάτωθι:

α. Οι Σχολές – ΔΑΕ θα αποστέλουν σε έντυπη μορφή, από αρχείο Access και σε ηλεκτρονική μορφή στη μηχανογράφηση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τους ικανούς από τους υποψηφίους που εξετάστηκαν στις ΠΚΕ, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα αυτά και στο ΓΕΕΘΑ/Β2 (ΔΕΚΠ).

β. Το ΥΠΔΒΜΘ αφού επεξεργαστεί τα αρχεία θα αποστέλει στις ΔΑΕ – Σχολές ( που διενήργησαν τις εξτάσεις), μέσω του ΓΕΕΘΑ/Β2 (ΔΕΚΠ) επεξεργασμένες καταστάσεις για έλεγχο ορθότητας, σύμφωνα με τα τηρούμενα σ’ αυτές στοιχεία.

γ. Οι Σχολές – ΔΑΕ, μετά τη διόρθωση τυχόν λαθών, θα αποστέλουν υπηρεσικά τις καταστάσεις στο ΓΕΕΘΑ/Β2 (ΔΕΚΠ), με επισημασμένες τυχόν διορθώσεις.

δ. Το ΓΕΕΘΑ/Β2 (ΔΕΚΠ) θα διαβιβάζει τις τελικές καταστάσεις στη μηχανογράφηση του ΥΠΔΒΜΘ

20. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την ορθότητα και τη μορφή των αποτελεσμάτων είναι οι Σχολές – ΔΑΕ.

21. Επισημαίνεται ότι, για τους κοινούς υποψηφίους-ες αποτελέσματα επιτυχόντων-ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος, θα εκδίδει μόνο η Σχολή πρώτης προτίμησης.Το Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βάση τις καταστάσεις και αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων και τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν, θα συντάξει την τελική κατάσταση επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά Τμήμα

22. Στους υποψηφίους -ες Σχολών Όπλων ή Μαχίμων των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν δηλώσει και σχολές της ΕΛ.ΑΣ. (έχουν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με αντίστοιχη προκήρυξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), σε περίπτωση επιτυχίας των, θα χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής στις ΠΚΕ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, για χρήση στις λοιπές εξετάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς

Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΥ

(Επισημαίνεται ότι ο πλήρης πίνακας εμπεριέχεται στο ΠΔ 133/2002 –ΦΕΚ 109/Α’,
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει)

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναμία (καχεκτική κατάσταση), Ρευματικός πυρετός, Ρευματοειδής Αρθρίτις, χρόνιες αρθρίτιδες, νοσήματα Κολλαγόνου, παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, ενεργός φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου και υπολείμματα Φυματιώσεως μετά τη θεραπεία, αγκύλωση ή δυσκαμψία αρθρώσεων, παλιά κατάγματα που φέρνουν υλικό οστεοσυνθέσεως, παλιά κατάγματα με ατελή πώρωση, ουλές εκτεταμένες, δυσμορφίες που δυσκολεύουν τις κινήσεις των άκρων και του κορμού, υπολειμματικές καταστάσεις εχινόκοκκου κύστεως.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, υπολείμματα από παλιές μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, αγγειακές βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος και υπολείμματα αγγειακών βλαβών, τραυματικές βλάβες και υπολείμματα τραυματικών βλαβών του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, Διάσειση κλπ), επιληψία, μυικές ατροφίες, παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων.

ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ψυχωσικές διαταραχές, (σχιζοφρενικές, παρανοϊκές μείζονες συναισθηματικές διαταραχές κα.), νοητική καθυστέρηση, νευρωσικές διαταραχές, εθισμός σε φάρμακα και τοξικές ουσίες, διαταραχές προσωπικότητας (παρανοϊκή, σχιζοειδική, υστερική, ναρκισσιστική κλπ), διαταραχές του λόγου (Βατταρισμός, βραδυγλωσσία κλπ) που εμποδίζουν τη λεκτική επικοινωνία.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ακμή πολύμορφη με αποστήματα, αγγειώματα έστω και περιορισμένα που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή μεγάλα αγγειώματα στον κορμό, γυροειδής αλωπεκία, εκζέματα, οξυτενή κονδυλώματα, κνίδωση, λεύκη, ψωρίαση, σπίλοι εκτεταμένοι του προσώπου ή που από τη θέση τους υπόκεινται πιέσεις ή τριβές, ουλές, κύστεις και χρόνια εξανθήματα που βρίσκονται στο πρόσωπο που προκαλούν δυσμορφία.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΗΣ: Στενώσεις του ενός ή και των δύο ακουστικών πόρων, χρόνιες ωτίτιδες, ξηρά διάτρηση του τυμπανικού υμένα, λαβυρινθικός ίλιγγος.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ – ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Παραμορφώσεις και δυσμορφίες του προσώπου, παλιά κατάγματα των γνάθων που εμποδίζουν τη μάσηση, παθήσεις της κροταφογναθικής αρθρώσεως, μεγάλος προγναθισμός, χρόνια ιγμορίτις.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ: Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εμποδίζουν μέτρια την αναπνοή, διάτρηση του ρινικού διαφράγματος, χρόνιες ρινίτιδες, αλλεργική ρινίτις.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ – ΛΑΡΥΓΓΑ: Ραιβόκρανο, χρόνια λαρυγγίτις πάρεση των φωνητικών χορδών ετερόπλευρη, παλιά τραύματα του λάρυγγα που προκαλούν αλλοίωση στη φωνή.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: Τραυματικές ή παθολογικές στενώσεις, οισοφαγίτιδες, εκκολπώματα.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ: Εκτεταμένες ουλές βλεφάρων, πτώση του ενός ή και των δύο βλεφάρων, χρόνιος βλεφαρόσπασμος, νυσταγμός ή νυσταγμοειδείς κινήσεις ματιών, στραβισμός, χρόνιες ιρίτιδες, χοριοειδίτιδες και αμφιβληστροειδίτιδες και τα υπολείμματα αυτών, έλλειψη του φακού, αύξηση της ενδοβολβικής πιέσεως, εξόφθαλμος, χρόνια πυώδης δακρυοκυστίτις, μόνιμη δακρύρροια από απόφραξη των δακρυϊκών σωληναρίων, εαρινός κατάρρους.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΛΕΩΝ: Λυκόστομα έστω και μικρό και μετά από επιτυχημένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω και περιορισμένο, απώλεια δοντιών όταν εμποδίζει τη μάσηση, οδοντικές ελλείψεις που χρειάζονται οδοντοστοιχίες, βραδυγλωσσία.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ: Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν τη χωρητικότητα και προκαλούν μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξένα σώματα στο κύτος του θώρακα, υπολείμματα πλευρίτιδας, χρόνια βρογχίτιδα, βρογχικό άσθμα, μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας (ζωτική χωρητικότητα κάτω του 80 της τιμής που περιμένει κανείς ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το ύψος).

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ: Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, πρόπτωση μιτροειδούς, χειρουργημένες ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, διχλώχιν αορτική βαλβίδα, μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου, μόνιμος κολποκοιλιακός αποκλεισμός οποιουδήποτε βαθμού, ημιαποκλεισμός του αριστερού σκέλους του δεματίου HIS σύνδρομο WOLF PARKISON WHITE, παροξυντική ταχυκαρδία, μόνιμη τέλεια αρρυθμία, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, επίμονη φλεμβοκομβική βραδυκαρδία εκτός από περιπτώσεις τύπου καρδιάς αθλητού, επίμονες εκτακτοσυστολικές αρρυθμίες, αραιές έκτακτες συστολές, η έστω και μικρού βαθμού αρτηριακή υπέρταση χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα, (ως μικρού βαθμού χαρακτηρίζεται όταν η μέγιστη κυμαίνεται (ΜΑΧΙΜΑ) από 160 – 180 MMHG ή όταν η ελάχιστη ξεπερνάει τα 100 MMHG), αρτηριακή υπόταση (συστολική πίεση μόνιμα μικρότερη από 90 MMHG), περιορισμένοι κιρσοί χωρίς λειτουργικές διαταραχές.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ: Οι κήλες του πρόσθιου ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού εδάφους, βουβωνοκήλες, έλκη γαστροδωδεδακτυλικά, ιδιοπαθής υπερχολερυθριναιμία, λίθοι χοληδόχου κύστεως, μετατραυματική σπληνεκτομή, μεγαλοσπληνία.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ: Βαριές ή μέτριες αναιμίες ακαθόριστης αιτιολογίας, κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες, στίγμα μεσογειακής αναιμίας εφόσον υπάρχει αναιμία μέτριας βαρύτητας, στίγμα δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, διαταραχές των αιμοπεταλίων (θρομβοπάθειες).

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ: Αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτις, επίμονη χρόνια οσφυαλγία, σκολίωση ή λόρδωση ή κύφωση της σπονδυλικής στήλης έστω και σε μικρό βαθμό, συμπιεστικό κάταγμα σώματος έστω και ενός μόνο σπόνδυλου που αφορά λιγότερο από το 25% του ύψους του, αυχενική πλευρά, σύνδρομο σκαληνών μυών ή πλευροκλειδικό σύνδρομο, ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ – ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ: Νεφρεκτομή από οποιαδήποτε αιτία, μονήρης νεφρός συγγενής, χρονία νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωτικό σύνδρομο, χρονία νεφρίτις, εστιακή σπειραματονεφρίτις έστω και με καλή νεφρική λειτουργία, αμιγής νεφρική γλυκοζουρία έστω και με καλή γενική κατάσταση, λιθίαση των νεφρών ή ουρητήρων.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ – ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Στενώματα ουρήθρας, υποσπαδίας ή επισπαδίας, η παραμονή του όρχεως μέσα στο βουβωνικό σωλήνα όταν ο άλλος είναι υγιής μέσα στο σύστοιχο ημιόσχεο, η εκτομή του ενός όρχεως για οποιαδήποτε αιτία πλην της κακοήθειας, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής, μεγάλη κιρσοκήλη, υδροκήλη.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ: Κάθε συγγενής ή επίκτητη ανωμαλία, ως προς τον αριθμό, το σχήμα και τις σχέσεις των μελών (επιμήκυνση, βράχυνση πάνω απο 5 εκατ. βλαισότητα, ραιβότητα ψευδάρθρωση) εάν επιφέρει φανερή δυσμορφία ή δυσκολία των λειτουργιών αυτών, το καθ’ έξιν εξάρθρημα του ώμου, πλατυποδία με βλαισότητα του ποδιού και λειτουργικές διαταραχές, έλλειψη ή αγκύλωση του αντίχειρα, έλλειψη ή αγκύλωση του δείκτη, απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ :
α. Έντονες διαταραχές εμμήνου ρύσεως.
β. Ελεφαντίαση έξω γεννητικών οργάνων.
γ. Κιρσοί ή κιρσώδεις ανευρύνσεις γεννητικών οργάνων.
δ. Βαρθολινίτιδα, Κύστη Βαρθολινείου αδένα.
ε. Προκαρκινικές καταστάσεις έξω γεννητικών οργάνων.
στ. Ρήξη περινέου 2ου ή 3ου βαθμού.
ζ. Οποιαδήποτε λειτουργική διαταραχή μεγάλου βαθμού στα γεννητικά όργανα μετά από χειρουργική επέμβαση.
η. Οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτημάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες).
θ. Ενδομητρίωση.
ι. Συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ορθοκολπικά.
ια. Ακράτεια ούρων από υπερένταση.
ιβ. Φυματίωση γεννητικών οργάνων.
ιγ. Εκτομή μαστού – καλοήθη νεοπλάσματα μαστού.
ιδ. Νόσοι της υπόφυσης ή του υποθαλάμου με ανατομική βλάβη.
ιε. Χρωματοσωματικές ανωμαλίες.
ιστ. Ερμαφροδιτικές καταστάσεις.
ιζ. Έντονη υπερτρίχωση οφειλόμενη σε ενδοκρινολογικά αίτια.
ιη. Γιγαντομαστία, ανάλογη με το βαθμό που εμποδίζει την εκτέλεση της υπηρεσίας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α. Κρίνονται ακατάλληλοι για είσοδο σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όσοι άνδρες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70) και όσες γυναίκες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60).
Ειδικά, οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και της ΣΙΡ, κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90) και ύψος κορμού άνω των ενενήντα επτά εκατοστών (0,97) για άνδρες και γυναίκες. Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α΄ και Β΄ κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν οι κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα, σε κάθε τύπο αεροσκάφους, με ελάχιστο βάρος τα 63,5 και μέγιστο τα 93 κιλά.

β. Για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν, Δείκτη Μάζας Σώματος, (δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους τους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα), μεταξύ 19 – 27. Για τις γυναίκες ο Δείκτης Μάζας Σώματος πρέπει να είναι μεταξύ 18 – 25.
(Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ 74/(1,75 χ 1,75) =24,16.

γ. Όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα μαθησιακών διαταραχών (π.χ. δυσλεξία, δυσορθογραφία κ.λ.π), θα παραπέμπονται στις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, ως έχοντες παρεκκλίσεις του φυσιολογικού. Θα πρέπει δε υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους και ειδική βεβαίωση από Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ.Δ.Α.Υ., στο οποίο θα φαίνεται το είδος και το επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας.

2. ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ – ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

α. Υποψήφιοι Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Όπλων), Σχολής Ικάρων (ΣΙ) (Τμήμα Μηχανικών,ΕΑ), Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) και Αεροπορίας (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή σφαιρικές διοπτρίες (41/2) (σφαιρικό ισοδύναμο).

β. Οι υποψήφιοι της ΣΣΕ (Σωμάτων), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).

γ. Οι υποψήφιοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Οι υποψήφιοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί) και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 1/10 σε κάθε οφθαλμό, χωρίς γυαλιά, διορθούμενη με γυαλιά σε 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η μυωπία να μην υπερβαίνει τις δύο και μισή (21/2) σφαιρικές διοπτρίες η δε υπερμετρωπία τις τρεις (3) διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις δύο (2) διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείριση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με ακτινωτή κερατοτομή.

δ. Οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ και της ΣΙΡ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από (20/20) σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία 1,75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης, εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι μία διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 mm.

ε. Όλοι οι υποψήφιοι να έχουν αντίληψη Χρωμάτων χωρίς να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται από τους ψευδοισοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA), εφόσον δε διακρίνονται τα βασικά χρώματα (ερυθρό – πράσινο – κίτρινο).

στ. Όλοι οι υποψήφιοι, που φέρουν διορθωτικά γυαλιά, θα πρέπει να τα έχουν μαζί και να μη φορούν φακούς επαφής.

3. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ

α. Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες 500-1000-2000 ΗΖ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 db για το καλύτερο αυτί και τα 40 db για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000-4000-6000 ΗΖ η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 270 db και στα δύο αυτιά.

β. Οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) πρέπει να έχουν τελείως φυσιολογική ακουστική οξύτητα, δηλαδή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης ψυθιριστικής φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο αυτιά, κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική δε πτώση οχι μεγαλύτερη από 20db σε όλες τις συχνότητες.

Ταξίαρχος (Ι) Λουκάς Ιωάννου
Δντης Β’ Κλάδου

Ακριβές Αντίγραφο
Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Πληροφορίες σχετικά με τις Σχολές

1. ΣΣΕ
α. Έδρα της ΣΣΕ
Η έδρα της Σχολής βρίσκεται νότια της Αθήνας στο Δήμο Βάρης
Αττικής και συγκεκριμένα επί του οδικού άξονα Βάρης – Κορωπίου.
β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΣΕ
Η ΣΣΕ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστήμων (2ο και 4ο ΕΠ).
γ. Διάρκεια φοίτησης και χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο
στράτευμα μετά την αποφοίτηση.
Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο
στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) χρόνια.
δ. Ειδικότητες και χρόνος ένταξης σ’ αυτές.
(1) Οι απόφοιτοι -ούσες από την Πτέρυγα των Όπλων ονομάζονται
Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σε ένα από τα έξι (6) Όπλα, ήτοι: ΠΕΖΙΚΟ,
ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ, ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ και ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΣΤΡΑΤΟΥ, με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον Οργανισμό της Σχολής.
(2) Ομοίως οι απόφοιτοι -ούσες της Πτέρυγας των Σωμάτων
ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σ’ ένα από τα τρία (3) Σώματα
ήτοι: ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ και ΤΕΧΝΙΚΟΥ.
(3) Οι απόφοιτοι -ούσες από την Πτέρυγα των Όπλων, εφόσον
καταταγούν στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού και πριν τη φοίτησή τους στο
Βασικό Τμήμα Εκπαίδευσης Χειριστών Αεροσκαφών – Ελικοπτέρων της Σχολής
Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ), εξετάζονται υγειονομικά σύμφωνα με το εκάστοτε
ισχύον ΠΔ “Περί κρίσης σωματικής ικανότητας”, ώστε να κριθούν κατάλληλοι για
Ιπτάμενοι Α’ Κατηγορίας, άλλως μετατάσσονται στο Όπλο του Πεζικού.ε. Γενικά θέματα παρεχομένης εκπαίδευσης και ευκολιών στη Σχολή.
(1) Η εκπαίδευση που παρέχεται στους σπουδαστές -τριες
διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.
(2) Όλα τα έξοδα φοίτησης (ενδιαίτηση – βιβλία – στολές –
φαρμακευτική περίθαλψη) βαρύνουν το δημόσιο και επιπλέον, κατά τη διάρκεια
φοίτησης λαμβάνουν μικρό μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
(3) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν
υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής,
τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.
στ.Βαθμός αποφοίτησης
Σε όλους τους επιτυχόντες -ούσες αποφοίτους, απονέμεται ο βαθμός
του Ανθυπολοχαγού.
ζ. Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET www.sse.gr.

2. ΣΝΔ
α. Έδρα της ΣΝΔ
Η έδρα της Σχολής βρίσκεται στον Πειραιά (Χατζηκυριάκειο).
β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΝΔ
Η ΣΝΔ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών (2ο και 4ο ΕΠ).
γ. Διάρκεια φοίτησης και χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο
στράτευμα μετά την αποφοίτηση.
Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο
στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) έτη.
δ. Ειδικότητες και χρόνος ένταξης σ’ αυτές – Γενικά θέματα παρεχομένης
εκπαίδευσης και ευκολιών στη Σχολή.
Η ΣΝΔ έχει δύο Τμήματα, Μαχίμων και Μηχανικών, στα οποία
εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη δήλωσή τους στο
μηχανογραφικό δελτίο.(1) Η εκπαίδευση που παρέχεται στον σπουδαστή διακρίνεται σε
Ακαδημαϊκή – Στρατιωτική και Ναυτική.
(2) Τα έξοδα φοίτησης, βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ από τον
πρώτο μήνα οι σπουδαστές -τριες λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
(3) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν
υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής,
τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.
ε. Βαθμός αποφοίτησης
Οι Ν. Δόκιμοι μετά από επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν με το βαθμό του
Σημαιοφόρου ΠΝ.
στ. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Σχολής στο INTERNET είναι www.hna.gr.

3. ΣΙ
α. Έδρα της ΣΙ
Η Σχολή έχει έδρα το αεροδρόμιο Δεκέλειας.
β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΙ
Η ΣΙ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών (2ο και 4ο ΕΠ).
γ. Διάρκεια φοίτησης και χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο
στράτευμα μετά την αποφοίτηση.
Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο
στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι (8) χρόνια.
δ. Ειδικότητες και χρόνος ένταξης σ’ αυτές
Η ΣΙ έχει τρία Τμήματα, Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών
Αεράμυνας, στα οποία εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη
δήλωση τους στο μηχανογραφικό δελτίο.
ε. Γενικά θέματα παρεχόμενης εκπαίδευσης και ευκολιών στη Σχολή
(1) Η εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή διακρίνεται σε
Ακαδημαϊκή – Στρατιωτική (επιπλέον δε για τους Ίκαρους του Τμήματος
Ιπταμένων και σε Πτητική).
(2) Οι σπουδαστές -τριες του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής
Ικάρων που διαγράφονται κατά τη Διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών από το
Τμήμα αυτό για λόγους πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του
αριθμού εισακτέων σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού
τους δελτίου, για το οποίο είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με
αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα το ακαδημαϊκό έτος, κατά το οποίο εισήχθη στο
Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων ο διαγραφόμενος. Η εισαγωγή των
σπουδαστών-τριών αυτών στην επόμενη Σχολή η Τμήμα προτίμησής τους γίνεται
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της
διαγραφής του από το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων και συνοδεύεται
απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής.
(3) Ειδικότερα, οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων του Τμήματος
Ιπταμένων κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον δεν πληρούν τις προδιαγραφές του
εκτινασσόμενου καθίσματος, δηλαδή έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο
και ενενήντα εκατοστά (1,90). Επίσης, ακατάλληλοι κρίνονται όσοι ανεξαρτήτως
ύψους (μέχρι 1,90) έχουν καθήμενοι ύψος κορμού μεγαλύτερο των ενενήντα επτά
(97) εκατοστών του μέτρου. Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α΄
και Β΄ κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν οι
κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα, σε κάθε τύπο αεροσκάφους, με
ελάχιστο βάρος τα 63,5 και μέγιστο τα 93 κιλά (ΠΔ 53/2003, Αρ. 10).
(4) Οι Ίκαροι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που στο
2
ο
, 3
ο
ή 4
ο
έτος σπουδών αποτυγχάνουν στην πτητική εκπαίδευση ή κρίνονται
υγειονομικά ακατάλληλοι για το ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για
προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεώς τους, σε Τμήματα
Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υφιστάμενες
ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.
(5) Οι Ίκαροι του Τμήματος Μηχανικών, με το πέρας του 1ου έτους
σπουδών, εντάσσονται σε μία από τις ειδικότητες (Μηχανικών Αεροσκαφών,
Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Αεροπορικών
Εγκαταστάσεων), σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής
Αεροπορίας.
(6) Οι σπουδαστές -τριες των παραπάνω Τμημάτων κατά τη
διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε
μόνο με την άδεια του Διοικητού αυτής τις ημέρες και περιόδους που
προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.
(7) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και
επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
στ.Βαθμός αποφοίτησης
Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του
Ανθυποσμηναγού.
ζ. Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι :
www.haf.gr.

4. ΣΣΑΣ
α. Έδρα της ΣΣΑΣ
Η έδρα της Σχολής βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των
οδών Νέας Εγνατίας και Πλήθωνος Γεμιστού (απέναντι από το παλαιό 424 ΓΣΝΕ
και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).
β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΣΑΣ
Η Σχολή διαιρείται σε δυο Πτέρυγες όπως παρακάτω:
(1) Πτέρυγα Υγειονομικού, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού και Κτηνιατρικού και ανήκουν στο 3ο
Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Ψυχολόγων, το οποίο
ανήκει στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών
Επιστημών.
(2) Πτέρυγα των άλλων Σωμάτων, στην οποία εντάσσονται τα
Τμήματα Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων και Οικονομικού και
ανήκουν στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών, Κοινωνικών
Επιστημών και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και
Διοίκησης αντίστοιχα.
γ. Διάρκεια φοίτησης και χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο
στράτευμα μετά την αποφοίτηση.
(1) Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό, 5 για το Κτηνιατρικό,
Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό Τμήμα και 4 χρόνια για το Οικονομικό,
Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων και Τμήμα Ψυχολόγων.
(2) Οι απόφοιτοι -ες της Σχολής είναι υποχρεωμένοι μετά την
αποφοίτησή τους, να μείνουν στο Στράτευμα: Οι Ιατροί 12 χρόνια, οι Κτηνίατροι,
Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί 10 χρόνια και οι Οικονομικοί, Στρατολόγοι –
Στρατιωτικοί Νομικοί Σύμβουλοι, Ψυχολόγοι 8 χρόνια.
(3) Οι επιτυχόντες μαθητές της ΣΣΑΣ, γράφονται στο 1ο έτος της
Σχολής και στο 1ο εξάμηνο της αντίστοιχης πανεπιστημιακής σχολής. Εάν φοιτούν
ήδη σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαγράφονται
και με τη βεβαίωση διαγραφής εγγράφονται με μέριμνα της ΣΣΑΣ στο ΑΠΘ στο 1ο
εξάμηνο της πανεπιστημιακής σχολής της ειδικότητάς τους. Εφόσον φοιτούσαν σε
σχολή ή τμήμα αντίστοιχο της ειδικότητάς τους για τυχόν αναγνώριση μαθημάτων
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον οργανισμό του ΑΠΘ και τις διατάξεις που
διέπουν τη λειτουργία των αντιστοίχων σχολών ή τμημάτων του.
δ. Ειδικότητες και χρόνος ένταξης σ’ αυτές
Οι σπουδαστές -τριες της Σχολής έχουν από την αρχή της φοίτησής
τους, τις ειδικότητες των Τμημάτων αυτής στα οποία πέτυχαν μέσω των
Πανελληνίων Εξετάσεων.
ε. Γενικά θέματα παρεχόμενης εκπαίδευσης και ευκολιών στη Σχολή
(1) Η εκπαίδευση των σπουδαστών-τριών είναι Ακαδημαϊκή και
Στρατιωτική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση πραγματοποιείται στις αντίστοιχες Σχολές
του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, σπουδάζουν μαζί με τους
φοιτητές και έχουν τις ίδιες με αυτούς υποχρεώσεις. Η Στρατιωτική εκπαίδευση
διεξάγεται στις εγκαταστάσεις τις Σχολής και κατά τη θερινή διαβίωση στην
τοποθεσία Ποσείδι Χαλκιδικής.
(2) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης, τις
εργάσιμες ώρες διαμένουν εντός της Σχολής πλην των ωρών όπου μεταβαίνουν
στο ΑΠΘ για να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών
μαθημάτων. Άδειες και έξοδοι από τη σχολή, δίνονται τις ημέρες και περιόδους
που προβλέπονται από τον Οργανισμό της Σχολής και το πρόγραμμα
εκπαίδευσης και κατά τη διάρκειά τους οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να
διαμένουν εκτός αυτής, με την υποχρέωση παρακολούθησης των
πανεπιστημιακών μαθημάτων.
στ.Βαθμός αποφοίτησης
(1) Οι σπουδαστές -τριες που λαμβάνουν το πτυχίο της Σχολής του
Πανεπιστήμιου, στην οποία φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική
τους εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ και ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί,
Σημαιοφόροι η Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον Κλάδο των Ένοπλων Δυνάμεων
στον οποίο θα κατανεμηθούν. Στο 1ο έτος σπουδών υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση επιθυμίας Κλάδου και η τελική κατανομή γίνεται ανάλογα με τις
προβλεπόμενες θέσεις για μεν τους Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους και
Φαρμακοποιούς κατά τη διάρκεια του 5ου έτους της φοίτησής τους για δε τους
Ψυχολόγους και Οικονομικούς κατά τη διάρκεια του 4ου έτους. Οι Στρατολόγοι –
Στρατιωτικοί Νομικοί Σύμβουλοι αποτελούν Κοινό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.
(2) Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών που αποφοιτούν από
τη ΣΣΑΣ είναι οι εξής:
(α) Υποστράτηγος, Υποναύαρχος ή Υποπτέραρχος για τους
Ιατρούς και Οικονομικούς.
(β) Υποστράτηγος για τους Στρατολόγους – Στρατιωτικούς
Νομικούς Συμβούλους.
(γ) Ταξίαρχος (ΣΞ ή ΠΑ) ή Αρχιπλοίαρχος για τους
Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς και Ψυχολόγους.
ζ. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής στη Σχολή βαρύνουν το Δημόσιο
και επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
η. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι
www.ssas.gr.

5. ΣΑΝ
α. Έδρα της ΣΑΝ
Η έδρα της Σχολής είναι στο Στρατόπεδο “ΣΑΚΕΤΤΑ Α” στην Αθήνα.
β. Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΑΝ
Η Σχολή ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας (1ο
ΕΠ).
γ. Διάρκεια φοίτησης και χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο
στράτευμα μετά την αποφοίτηση.
Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο
στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) χρόνια.
δ. Ειδικότητες και χρόνος ένταξης σ’ αυτές
Οι σπουδαστές -τριες της Σχολής σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής
τους σπουδάζουν το αντικείμενο της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής, συγχρόνως με τη
στρατιωτική εκπαίδευση στη Σχολή.
ε. Γενικά θέματα παρεχόμενης εκπαίδευσης και ευκολιών στη σχολή
(1) Η εκπαίδευση των σπουδαστών -τριών (όπως καθορίζεται από
το άρθρο 3 του Ν.3257/2004) περιλαμβάνει ακαδημαϊκή και στρατιωτική
εκπαίδευση. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση παρέχεται από το οικείο τμήμα
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάθε έτος σπουδών του πανεπιστημίου αποτελεί την
αντίστοιχη τάξη της Σχολής. Η στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται στη Σχολή και
σε άλλες Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις.
(2) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν
υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής,
τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.
στ.Βαθμός αποφοίτησης
Οι σπουδαστές -τριες που λαμβάνουν το πτυχίο της Σχολής του
Πανεπιστήμιου και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική τους εκπαίδευση,
αποφοιτούν από τη ΣΑΝ και ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι η
Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο
κατανέμονται και στελεχώνουν τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των.
ζ. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής στη Σχολή βαρύνουν το Δημόσιο
και επιπλέον οι μαθητές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
η. Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι:
www.san.mil.gr.

6. ΣΜΥ
α. Έδρα της Σχολής
Η Σχολή έχει την έδρα της στα Τρίκαλα.
β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει
Η ΣΜΥ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών (2ο και 4ο ΕΠ).
γ. Διάρκεια Φοίτησης και χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο
στράτευμα μετά την αποφοίτηση
Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες -ούσες από τη Σχολή
αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Στρατεύματος για 5 χρόνια
μετά την αποφοίτησή τους.
δ. Κατηγορίες – Ειδικότητες – Κατανομή
(1) Η είσοδος των υποψηφίων γίνεται στις κατηγορίες Όπλα και
Σώματα.
(2) Εντός του 1ου εξαμήνου με επιλογικές διαδικασίες γίνεται η
κατανομή των σπουδαστών -τριών, στις κατηγορίες Διοικητικοί και Τεχνικοί.
(3) Οι Τεχνικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωμάτων, μετά
την ολοκλήρωση του 1ου έτους εκπαίδευσής των, κατανέμονται στα Όπλα και
Σώματα και στη συνέχεια στις ειδικότητές τους. Με την ολοκλήρωση του 2ου έτους
εκπαίδευσης ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις
Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων για ένα χρόνο (περίπου), Στη συνέχεια
τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.
(4) Οι Διοικητικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωμάτων, μετά
την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσής τους, κατανέμονται στα Όπλα και
Σώματα, ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις
Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων για ένα χρόνο (περίπου), Στη συνέχεια
τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.
ε. Όπλα και Σώματα του Στρατού Ξηράς
(1) Τα Όπλα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι
αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:
(α) Πεζικό
(β) Τεθωρακισμένα
(γ) Πυροβολικό
(δ) Μηχανικό
(ε) Διαβιβάσεις
(στ) Αεροπορία Στρατού
(ζ) Φροντιστές των παραπάνω Όπλων
(2) Τα Σώματα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι
αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:
(α) Τεχνικό
(β) Εφοδιασμού – Μεταφορών
(γ) Υλικού Πολέμου
(δ) Έρευνας – Πληροφορικής
(ε) Υγειονομικό
(στ) Γεωγραφικό
(ζ) Στρατιωτικών Γραμματέων
(η) Ταχυδρομικό
(θ) Φροντιστές Τεχνικού Υγειονομικού
στ.Γενικά Θέματα Παρεχόμενης εκπαίδευσης και Ευκολιών στη Σχολή:
(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε:
(α) Ακαδημαϊκή. Με σκοπό την κοινωνική παιδεία –
καλλιέργεια και την ομαλή ένταξη των σπουδαστών– τριών στο επαγγελματικό και
στο κοινωνικό περιβάλλον.
(β) Στρατιωτική. Με σκοπό να καταστήσει τον -ην σπουδαστή
– τρια άριστο – η μαχητή και διοικητή στρατιωτικών τμημάτων, ΄τόσο στην ειρήνη
όσο και στον πόλεμο.
(γ) Τεχνική. Με σκοπό την απόκτηση γνώσεων – εμπειριών
ώστε να μπορούν οι σπουδαστές -τριες να κατανοούν και να συντηρούν τα μέσα
και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός.
(2) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους
διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Έχουν έξοδο Τετάρτη, Παρασκευή,
Σάββατο και Κυριακή. Εάν το επιθυμούν έχουν το δικαίωμα να ενοικιάζουν
διαμερίσματα στην πόλη των Τρικάλων. Άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τον
οργανισμό της Σχολής.
(3) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και
επιπλέον, λαμβάνουν ένα μικρό μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
(4) Οι δευτεροετείς σπουδαστές -τριες της Σχολής, όταν
αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολή, υποχρεούνται να καταβάλουν
αποζημίωση στο δημόσιο. Εξαιρείται η αποχώρηση για λόγους υγείας ή για
εισαγωγή σε άλλη Στρατιωτική Σχολή ή Παραγωγική Σχολή των Σωμάτων
Ασφαλείας.
ζ. Βαθμός αποφοίτησης
(1) Οι Σπουδαστές -τριες της Σχολής μετά από 2ετή επιτυχή
φοίτηση, αποφοιτούν με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία. Προάγονται στο βαθμό του
Ανθυπασπιστή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από συνολικό χρόνο
υπηρεσίας 9 – 12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία – Επιλοχία – Αρχιλοχία. Μετά
από 19 χρόνια υπηρεσίας ή 8 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή προάγονται σε
Ανθυπολοχαγούς και εξελίσσονται ανάλογα. Καταληκτικός βαθμός είναι
Συνταγματάρχης για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή Αντισυνταγματάρχης για
τους μη κατόχους πτυχίου ΑΕΙ.
(2) Αντικείμενο εργασίας
(α) Οι Διοικητικοί Υπαξιωματικοί μπορούν να είναι
εκπαιδευτές, επικεφαλής ή βοηθοί σε διάφορα γραφεία, επικεφαλής τμημάτων
κ.λ.π. ανάλογα με τις ανάγκες της Μονάδας.
(β) Τεχνικοί Υπαξιωματικοί συντηρούν και επισκευάζουν το
τεχνικό υλικό (άρματα, οχήματα, οπλισμός, μέσα επικοινωνιών κ.λ.π.) και
παράλληλα είναι επικεφαλής διαφόρων τμημάτων.
(γ) Οι Φροντιστές διαχειρίζονται τα υλικά της Μονάδος τους,
ως Γενικοί Διαχειριστές αυτής.
η. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι
www.smy.gr.

7. ΣΜΥΝ
α. Έδρα της ΣΜΥΝ
Η Σχολή έχει την έδρα της στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού
στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΔΝΕ, στον Σκαραμαγκά.
β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΜΥΝ
Η ΣΜΥΝ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο ΕΠ).
γ. Διάρκεια φοίτησης και χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο
στράτευμα μετά την αποφοίτηση.
Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες από τη Σχολή
αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού επί 5
χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.
δ. Ειδικότητες και χρόνος ένταξης σ’ αυτές
Αμέσως μετά την κατάταξή τους ακολουθεί μια περίοδος
προπαίδευσης που διαρκεί το λιγότερο ένα μήνα κατά την οποία κατανέμονται σε
ειδικότητες. Οι Ειδικότητες έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερα πεδία γνωστικών
αντικειμένων. Πεδία: Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β), Τρίτο (Γ), Τέταρτο (Δ) και κάθε ένα
περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικότητες:
(1) 1ο Πεδίο (Διοίκησης και Διαχείρισης): Διαχειριστές (ΔΙΑΧ).
(2) 2ο Πεδίο (Ναυτικών Επιχειρήσεων): Αρμενιστές (ΑΡΜ),
Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών.
(3) 3ο Πεδίο (Ναυτικών Όπλων) : Τεχνικός Όπλων.
(4) 4ο Πεδίο (Τεχνολογικών Εφαρμογών): Ηλεκτρολόγοι, Τεχνικός
Μηχανολογικών Συστημάτων, Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικός
Υπολογιστών και Δικτύων. (για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, δεν κατανεμηθεί η
ειδικότητα Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων).
ε. Γενικά θέματα παρεχόμενης εκπαίδευσης και ευκολιών στη Σχολή
(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική.
Οι σπουδαστές- τριες της Σχολής λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό της Χώρας με πλοία του ΠΝ.
(2) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και
επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
(3) Οι σπουδαστές- τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν
υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής,
τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.
στ.Βαθμός αποφοίτησης
(1) Οι σπουδαστές -τριες της Σχολής μετά από 2ετή επιτυχή
φοίτηση, αποφοιτούν και ονομάζονται Κελευστές.
(2) Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται
για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις
είναι:
(α) Στο βαθμό του Κελευστού τρία (3) χρόνια.
(β) Στο βαθμό του Επικελευστού τρία (3) χρόνια.
(γ) Στο βαθμό του Αρχικελευστού τρία (3) χρόνια.
(δ) Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού τέσσερα (4) χρόνια ή 15
χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΜΥΝ, εκ
των οποίων δυο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού. Μετά την προαγωγή τους
στο βαθμό του Σημαιοφόρου μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του
Αντιπλοιάρχου ή Πλοίαρχου (εφόσον αποκτήσουν πτυχίο από ΑΕΙ), σύμφωνα με
το Ν. 3648/2008 και να αποστρατευθούν με σύνταξη τα 2/3 της διαφοράς του
βασικού μισθού του Αρχιπλοιάρχου.
ζ. Ηλεκτρονική διεύθυνση
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι:
www.hellenicnavy.gr/smyn.

8. ΣΤΥΑ
α. Έδρα της ΣΤΥΑ
Η Σχολή έχει έδρα το Αεροδρόμιο Δεκέλειας.
β. Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΤΥΑ
Η ΣΤΥΑ ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών
(4ο ΕΠ).
γ. Διάρκεια φοίτησης και χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο
στράτευμα μετά την αποφοίτηση
Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στις
τάξεις της ΠΑ είναι 5 χρόνια.
δ. Ειδικότητες και χρόνος ένταξης σ’ αυτές
Μετά την κατάταξη τους οι Δόκιμοι εντάσσονται σε μια από τις
παρακάτω ειδικότητες: Μηχανοσυνθέτου, Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και
Μηχανημάτων, Ηλεκτρολόγου, Γενικού Οπλουργού, Συντηρητή Αεροπορικών
Εγκαταστάσεων, Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Ελεγκτού Αναχαιτίσεων και
Γενικού Υλικονόμου, σύμφωνα με τις εκάστοτε υφισταμένες ανάγκες της
Πολεμικής Αεροπορίας.
ε. Γενικά θέματα παρεχόμενης εκπαίδευσης και ευκολιών στη Σχολή
(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και
Στρατιωτική.
(2) Οι Δόκιμοι των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της
φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια
του Διοικητή αυτής τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό
της Σχολής.
(3) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και
επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
στ.Βαθμός αποφοίτησης
(1) Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο Βαθμός
του Σμηνία.
(2) Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται
για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις
είναι :
(α) Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
(β) Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
(γ) Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
(δ) Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια ή 15
χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΤΥΑ, εκ
των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστή. Μετά την προαγωγή τους
στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του
Σμηνάρχου, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και μέχρι το βαθμό του Αντισμηνάρχου όσοι δεν
είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
9. ΣΥΔ
α. Έδρα της ΣΥΔ
Η Σχολή έχει έδρα το αεροδρόμιο Σέδες (Θεσσαλονίκη).
β. Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΥΔ
Η ΣΥΔ ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και
Διοίκησης (5ο ΕΠ).
γ. Διάρκεια φοίτησης και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στις Τάξεις
της ΠΑ μετά την Αποφοίτηση
Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος παραμονής στις τάξεις της ΠΑ
μετά την αποφοίτηση είναι 5 χρόνια.
δ. Ειδικότητες και χρόνος ένταξης σ’ αυτές
Μετά την κατάταξη της οι Δόκιμοι εντάσσονται σε μία από της
παρακάτω Ειδικότητες: Μετεωρολόγου, Αμύνης Αεροδρομίων, Ταμειακού,
Στρατολόγου και Πληροφοριών, σύμφωνα με τις εκάστοτε υφισταμένες ανάγκες
της Πολεμικής Αεροπορίας.
ε. Γενικά Θέματα παρεχομένης εκπαίδευσης και Ευκολιών στη Σχολή
(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και
Στρατιωτική.
(2) Οι Δόκιμοι των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της
φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια
του Διοικητού αυτής τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό
της Σχόλης.
(3) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και
επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
στ.Βαθμός αποφοίτησης
(1) Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του
Σμηνία.
(2) Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται
για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις
είναι:
(α) Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια.
(β) Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια.
(γ) Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια.
(δ) Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια ή 15
συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους στη ΣΥΔ, εκ των οποίων δύο χρόνια
στο βαθμό του Ανθυπασπιστή. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του
Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου, οι
πτυχιούχοι ΑΕΙ και μέχρι το βαθμό του Αντισμηνάρχου όσοι δεν είναι πτυχιούχοι
ΑΕΙ.
10.ΣΙΡ
α. Έδρα της ΣΙΡ
Η Σχολή έχει έδρα στην 123 ΠΤΕ στο Τατόϊ Αττικής.
β. Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΙΡ
Η ΣΙΡ ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών (2ο και 4ο ΕΠ).
γ. Διάρκεια φοίτησης και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στις Τάξεις
της ΠΑ μετά την Αποφοίτηση
Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος παραμονής στις τάξεις της ΠΑ
μετά την αποφοίτηση είναι 5 χρόνια.
δ. Ειδικότητες και χρόνος ένταξης σ’ αυτές
Μετά την κατάταξη τους εντάσσονται στην ειδικότητα του
Ραδιοναυτίλου.
ε. Γενικά θέματα παρεχομένης εκπαίδευσης και ευκολιών στη Σχολή
(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή Στρατιωτική
και Πτητική.
(2) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη Διάρκεια της φοίτησης διαμένουν
υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής
τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχόλης.
(3) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και
επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
στ.Βαθμός αποφοίτησης
(1) Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του
Σμηνία.
(2) Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται
για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις είναι:
(α) Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια.
(β) Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια.
(γ) Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια.
(δ) Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια ή 15
συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους στη ΣΥΔ, εκ των οποίων δύο χρόνια
στο βαθμό του Ανθυπασπιστή. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του
Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου, οι
πτυχιούχοι ΑΕΙ και μέχρι το βαθμό του Αντισμηνάρχου όσοι δεν είναι πτυχιούχοι
ΑΕΙ.
11.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ που αποβάλλουν την
ιδιότητα τους αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζημιώσεως στο Δημόσιο,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1911/1990, εκτός της περίπτωσης εγγραφής τους
σε άλλη σχολή των ΕΔ ή των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε περίπτωση αποχώρησης
και από τη δεύτερη σχολή, σε οποιοδήποτε έτος, υποχρεούνται να καταβάλουν
αποζημίωση (άρθρο 8 του Ν.3257/2004 και 21 του Ν.3883/2010).
β. Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΔΕΚ 188Α’), όπως αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2909/2001, ή με το σύστημα των γενικών
εξετάσεων, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για λόγους υγείας ή
υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού
έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της
Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο του
έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται
μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του
τελευταίου υποψηφίου-ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα το
ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών-τριών αυτών στη
Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόμενου -ης που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη
διαγραφή του -ης. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής
και της σχετικής γνωμάτευσης της οικείας, κατά περίπτωση, Ανωτάτης
Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ).
γ. Όσοι -ες σπουδαστές -τριες των σχολών του προηγούμενου εδαφίου
διαγράφονται για λόγους υγειονομικής ακαταλληλότητας ή πτητικής ανεπάρκειας
μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης τους
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής
τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της
Σχολής ή Τμήματος της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου,
για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του
τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος,
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
το επόμενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου -ης, που υποβάλλεται το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από της
διαγραφής τους και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης
διαγραφής και τη σχετική γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ.
δ. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων, οι
σπουδαστές -τριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και
της Σχολής Αξκών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη
Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος
σπουδών, της οικείας Σχολής ή Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα.
ε. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον
από τη γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ προκύπτει ότι ο
σπουδαστής- τρια που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγόριας Ι-1, η εισαγωγή
του σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές
Σχολές ή Τμήματα εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της
Αστυνομικής Ακαδημίας.
στ.Όσοι -ες διαγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων απολύονται
και τους παρέχεται δικαίωμα λήψης αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
ζ. Όσοι -ες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής και δεν
υποβάλλουν την προβλεπόμενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής
σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους.
η. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή -στριας
από ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην
περίπτωση των υποψηφίων των υποπαραγράφων 10β και 10γ (διαγραφή για
λόγους υγείας) και δεν έχει το δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή ή Τμήμα της
επόμενης προτίμησής του που έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο.
Ακριβές Αντίγραφο
Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2
Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΥ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Με τον γενικό όρο «Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού» προσδιορίζονται όσοι περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 1, εδάφια α και β του Ν.1351/1983 – ΦΕΚ Α’56 (όπως ισχύει), είτε ως τα τέκνα Ελλήνων Κατοίκων του Εξωτερικού, είτε ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό. Όλοι οι παραπάνω, προκειμένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν μία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων. Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή μπορεί να είναι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και των ΑΣΣΥ και εισάγονται σ’ αυτές κατόπιν Γραπτών Εξετάσεων που διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ΠΚΕ οι οποίες διενεργούνται με μέριμνα της ΔΑΕ, σε ενιαίο ποσοστό ίσο με το 3% επιπλέον των εισακτέων της Γενικής Σειράς κάθε Σχολής. (άρθρο 12 παρ. Α1 Ν.2552/1997–ΦΕΚ Α’266).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

2. Οι Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού για να θεωρηθούν ως υποψήφιοι των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ θα πρέπει να υποβάλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι: 04 Μαΐου 2012 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στις παραγράφους 1γ και 2στ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ “ΣΤ”» ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Α7η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις περαιτέρω ενέργειες, ακόμη και αν κάποιος -α έχει ήδη καταθέσει αντίστοιχη αίτηση ως συμμετέχων στις πανελλαδικές εξετάσεις του ΥΠΔΒΜΘ.

3. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που θα λάβουν χώρα για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς και οι λοιπές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν μέχρι και την πρόσκληση των επιτυχόντων -ουσών υποψηφίων της κατηγορίας αυτής στη Σχολή επιτυχίας των, περιγράφεται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας Προκήρυξης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

4. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους -ες τους/τις υποψηφίους -ες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ και θα διενεργηθούν στη ΔΑΕ, ανεξαρτήτως της Σχολής πρώτης προτίμησης. Οι υποψήφιοι -ες που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ενημερωθούν την 25 Μαΐου 2012 με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της ΔΑΕ για το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των ΠΚΕ καθώς και τον τόπο όπου αυτές θα διεξαχθούν. Λεπτομέρειες που αφορούν τις ΠΚΕ αναφέρονται στο Παράρτημα «Γ» του παρόντος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5. Οι επιτυχόντες -ούσες της κατηγορίας αυτής, με την κατάταξή τους θα πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ (όπως περιγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ» του παρόντος και στην αντίστοιχη απόφαση του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), να καταθέτουν βεβαίωση της Ελληνικής Προξενικής Αρχής της Χώρας προελεύσεώς των με την οποία θα βεβαιούται ότι έχουν εκκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παραίτησή τους από την ιθαγένεια της Χώρας αυτής (αν δεν έχουν αποκλειστικά την Ελληνική Ιθαγένεια). Εν συνεχεία, θα πρέπει εντός τριών (3) μηνών από την κατάταξή των στη Σχολή επιτυχίας των να έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, γεγονός που θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση επίσημου κυβερνητικού εγγράφου της Χώρας προέλευσης, θεωρημένου από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή, από το οποίο θα προκύπτει η παραίτηση.

6. Επισημαίνεται ότι οι υπόψη υποψήφιοι -ες θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, διότι εάν αποδειχθεί ότι δεν την γνωρίζουν θα απομακρύνονται των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ στα οποία ενδεχομένως έχουν εισαχθεί, επειδή σύμφωνα με τη διδακτική/εκπαιδευτική διαδικασία που ισχύει, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα διδασκόμενα μαθήματα και να συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις, που σε κάθε περίπτωση γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.

7. Οι υποψήφιοι -ες της κατηγορίας αυτής, που συμμετείχαν και στις κανονικές ΠΚΕ του ιδίου Ακαδημαϊκού έτους και κρίθηκαν ακατάλληλοι, μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις ΠΚΕ των Ελλήνων -ίδων Εξωτερικού. Αν έχουν κριθεί κατάλληλοι, τότε αρκεί να προσκομίσουν βεβαίωση από την Σχολή που διοργάνωσε τις ΠΚΕ, όπου υποχρεωτικά θα αναγράφονται και οι σχολές που κρίθηκαν κατάλληλοι και η ΔΑΕ θα κρίνει αν πρέπει ο υποψήφιος να εξεταστεί εκ νέου (πχ υποψήφιος που επέτυχε στα όρια σχολών Σωμάτων και ως Έλληνας Εξωτερικού δηλώνει συμμετοχή σε Σχολές Όπλων ή Μαχίμων).

Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – Δικαιολογητικά υποψηφίων για τα ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου: Όπως το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ “6” για όλους τους υποψήφιους.

2) Δύο (2) φωτογραφίες κεφαλής, κατά προτίμηση έγχρωμες, εμπρόσθιας όψεως του υποψηφίου διαστάσεων 3X4 εκατοστά. Στο πίσω μέρος κάθε μιας φωτογραφίας πρέπει να γράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου καθαρά.

(3) Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου επικυρωμένο, εφόσον έχουν αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Αυτοί που αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχου ότι είναι μαθητές της Γ’ Λυκείου και ότι η διαγωγή τους μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον “ΚΟΣΜΙΑ” ή “Β”. (Υπόδειγμα 5).
Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία θεωρούμενου του γνησίου της υπογραφής από την αρμοδία διοικητική αρχή ή από ΚΕΠ.

(4) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο να φαίνεται η ιθαγένεια και ο τρόπος κτήσης της.

(5) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.

(6) Βεβαίωση πιστοποίησης λόγω μη προσκόμισης Υγειονομικών Εξετάσεων.

(7) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

(8) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε μια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτημα «Β».

β. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΙΔΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1) έως (6) της παραγρ. 1.α.

(2) Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής στο οποίο να αναφέρεται ότι είναι Έλληνες το γένος και επιπλέον να είναι γραμμένη η ημερομηνία γέννησης και αν είναι έγγαμος-η ή άγαμος-η (ξενόγλωσσο από τη χώρα προέλευσης συνοδευόμενο από μετάφραση στα Ελληνικά).

(3) Πιστοποιητικό διαμονής από τον αντίστοιχο δήμο της χώρας, εάν τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή.

(4) Πιστοποιητικό διαγωγής (ποινικού μητρώου) από τη χώρα προέλευσης ή από την ημεδαπή ή και από τις δύο (2).

(5) Θεωρημένο Φ/Α ταυτότητας ομογενούς ή διαβατηρίου.

(6) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

γ. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(1) Ισχύουν τα δικαιολογητικά (1) έως (5) της παραγρ. 1.α.

(2) Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής (αντί πιστοποιητικού δήμου), για τους υποψηφίους που γεννήθηκαν και διαμένουν στο εξωτερικό από Έλληνες – ίδες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και έχουν (οι γονείς) Ελληνική ιθαγένεια, στο οποίο να είναι γραμμένα και να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Ημερομηνία, μήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθμητικά και ολογράφως.

(β) Δήμος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραμμένοι ή επιθυμούν να γράφουν εάν εισαχθούν στη Σχολή.

(γ) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, ή εάν διώκονται).

(δ) Εάν είναι έγγαμοι-ες ή άγαμοι-ες.

(ε) Εάν έχουν τέκνα ή αναμένουν τη γέννηση τέκνου.

(3) Τα τέκνα των Ελλήνων Υπάλληλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού) να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την Υπηρεσία των, ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο Εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστημα.

(4) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από την Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο Εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

δ. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

(1) Υποψήφιοι-ες για τη ΣΣΕ – ΣΣΑΣ
Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγμα «1» με συνημμένα:
(α) Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (1) έως (5) στην παράγραφο 1α.
(β) Πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου. Αυτό αποστέλλεται προς έλεγχο και θεώρηση στη Στρατολογική Υπηρεσία που ανήκει ο υποψήφιος, το οποίο διαβιβάζει στη συνέχεια το ΑΦΜ απευθείας στις ΣΣΕ – ΣΣΑΣ.

(2) Υποψήφιοι-ες για τη ΣΝΔ-ΣΙ
Αναφορά τους, όπως στο Υπόδειγμα «1» με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (1) έως (5) στην παράγραφο 1α.

(3) Υποψήφιοι-ες για τη ΣΑΝ
Τα δικαιολογητικά (1) έως (5) στην παράγραφο 1α απευθείας στη ΣΑΝ..

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

α. ΕΛΛΗΝΕΣ-ΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(α) Απολυτήριο (Κυρωμένο Φωτ/φο).

(β) Υπεύθυνη Δήλωση του νέου τύπου ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ορκωμοσία και προκειμένου για τη ΣΣΑΣ – ΣΑΝ μέχρι την προηγούμενη της εγγραφής στο αντίστοιχο Πανεπιστημιακό τμήμα.

(γ) Να φέρουν μαζί τους:

(α) Την αστυνομική τους ταυτότητα.
(β) Τον εκλογικό τους αριθμό (όσοι έχουν).
(γ) Διαβατήριο (όσοι έχουν).
(δ) Βιβλιάριο Υγείας Παιδικής ηλικίας.
(ε) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε έντυπη μορφή από την οικεία ΔΟΥ.
(στ) Τη βεβαίωση βαθμού πρόσβασης από Λύκειο αποφοίτησης.
(ζ) Το Στρατολογικό Αριθμό (Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου)(όσοι έχουν).
(η) Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
(θ) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας (Γενικής για ΣΣΕ, ΣΜΥ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ), όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθμός και ο IBAN.

(4) Οι επιτυχόντες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν, επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας (όχι απαραίτητα μεταφρασμένο).

β. ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1) Υποβάλλουν το απολυτήριο (επικυρωμένο Φ/Α) και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 του Παραρτήματος «Ε».

(2) Οι επιτυχόντες-ούσες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.

γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ-ΕΣ ΤΗΣ ΣΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

Τα αναφερόμενα στην παραγρ. 2.α. και επιπλέον, Πιστοποιητικό της Διευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου που υπηρετούν (Στρατός – Ναυτικό – Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνονται ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα δικαστικού συμβουλίου στρατοδικείου, ή κοινού ποινικού δικαστηρίου ή με απευθείας κλήση Εισαγγελικής Αρχής για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 8ζ της προκηρύξεως.

δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση.

(2) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για άνδρες).

(3) Πιστοποιητικό Γέννησης.

Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2 (ΔΕΚΠ)

Παράρτημα Ζ: Στοιχεία που αφορούν σε μονίμους υπαξιωματικούς Στρατού Ξηράς (βλ. στην προκήρυξη)

Παράρτημα Η: Υποδείγματα δικαιολογητικών (βλ. στην προκήρυξη)

Κατεβάστε την Προκύρηξη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 -2013
Κατόπιν ερωτημάτων υποψήφιων Σπουδαστών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013 αναφορικά με την Εγκύκλιο Διαταγή Εθνικής Άμυνας από το ΓΕΕΘΑ, διευκρινίζονται τα παρακάτω:
α. Από τα πιστοποιητικά του εθνικού δημοτολογίου, έχει αφαιρεθεί ο τρόπος κτήσης της ιθαγένειας. Θα γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, όπου θα προκύπτει η ιθαγένεια και ο χρόνος κτήσης της. Τα δικαιολογητικά που λαμβάνονται μέσω ΚΕΠ, είναι προϊόντα τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) και γίνονται δεκτά. Όσοι υποψήφιοι έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό γέννησης σύμφωνα με υπόδειγμα παλαιοτέρων προκηρύξεων, για το τρέχον έτος μπορούν να τα υποβάλουν (θα γίνουν δεκτά). Σε κάθε περίπτωση το πιστοποιητικό, θα γίνεται δεκτό είτε έχει γίνει ταυτοπροσωπία (επικόλληση φωτογραφίας – θεώρηση) από αρμόδια αρχή είτε όχι.
β. Η υποβολή της αίτησης, όπως αναγράφεται στην παράγραφο 9 (σελίδα 6) της προκήρυξης, γίνεται μόνο με συστημένη αποστολή και όχι αυτοπροσώπως.
γ. Η Βεβαίωση πιστοποίησης λόγω μη προσκόμισης Υγειονομικών εξετάσεων, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 11 της σελίδας Γ-3 της προκήρυξης, αφορά μόνο στις περιπτώσεις όπου υποψήφιοι-ες αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να προσκομίσουν τις απαιτούμενες εξετάσεις (άποροι – ανασφάλιστοι), προκειμένου να προγραμματίζονται από τη ΔΑΕ – Σχολή πρώτης προτίμησης για υγειονομικές εξετάσεις στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
δ. Με το δεδομένο ότι οι υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να έχουν γίνει εντός διμήνου προ των προκαταρκτικών εξετάσεων (παραγρ. 9 σελίδα Γ-2), καθώς επίσης και ότι οι γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας αρχίζουν την 21 Μαΐου 2012, θα γίνονται δεκτές εξετάσεις που έγιναν μεταξύ 23 Απριλίου και μετά, ακόμη και αν οριακά έχουν ξεπεραστεί το δίμηνο.
ε. Στην παραγρ. 2. δ. της σελίδας Γ-1-6, διευκρινίζεται ότι με την τροποποίηση του ΠΔ 56/2003 οι υποψήφιοι της ΣΙΡ επιπλέον δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με ακτινωτή κερατοτομή, ενώ εάν έχουν υποστεί διόρθωση διαθλαστικής ανωμαλίας με LASER, ο κερατοειδής πρέπει να είναι διαυγής, ο βυθός χωρίς παθολογικές αλλοιώσεις και η οπτική οξύτητα εντός των αναφερομένων στην παράγραφο ορίων.
στ. Το Γραφείο Ενημέρωσης κοινού του ΥΠΕΘΑ, έχει μεταφερθεί στην Μεσογείων 227 – 229 – Χολαργός – 15561 (τηλ: Στρατός Ξηράς 2106598661, Πολεμικό Ναυτικό 2106598662, Πολεμική Αεροπορία 2106598663 -4, Στρατολογικά θέματα 2106598667).
ζ. Όσον αφορά στη βεβαίωση του Λυκείου, θα γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις διαφορετικές από το υπόδειγμα 5, αρκεί να αναγράφονται η διαγωγή και ο κωδικός υποψηφίου και να υπάρχει η σφραγίδα του Λυκείου και η υπογραφή του Λυκειάρχη.

Πρόγραμμα Πανελληνίων Εξετάσεων 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

πανελληνιες 2012 πρόγραμμα

Οι εξετάσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2012 με πρώτο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας. Η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι η 08:30 π.μ. κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21-05-2012
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
23-05-2012
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ25-05-2012ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΔΕΥΤΕΡΑ
28-05-2012
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΤΕΤΑΡΤΗ
30-05-2012
ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01-06-2012
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΤΡΙΤΗ
05-06-2012
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΑ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

Τροποποιημένο Λόγω των εκλογών στις 17.6.2012

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ11 – 6 – 2012-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΤΡΙΤΗ12 – 6 – 2012-ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΣΙΚΗ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ13 – 6 – 2012-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

-ΦΥΣΙΚΗ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ14 – 6 – 2012-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ18 – 6 – 2012-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

 

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΤΡΙΤΗ19 – 6 – 2012-ΛΑΤΙΝΙΚΑ-ΧΗΜΕΙΑ

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ20 – 6 – 2012-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 17:00 μ.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 16:30 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

 

Στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις προσέρχονται μόνο όσοι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, αποδεδειγμένα λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, δεν έλαβαν μέρος ή διέκοψαν την εξέτασή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του Μαΐου, αφού θα έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Λύκειο φοίτησης τους εντός τριών ημερών από την ημέρα εξέτασης που απουσίασαν.

Εξεταστικά Κέντρα ορίζονται ΜΟΝΟ σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

 

Όσοι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε κάποιο μάθημα των επαναληπτικών πανελλαδικών και γι’ αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το Λύκειό τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) Continue reading

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) Continue reading

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την κατάθεση αιτήσεων – δηλώσεων για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλήνιες εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2012. Οι αιτήσεις-δηλώσεις θα υποβληθούν στα σχολεία τους το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012. Continue reading

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2012 ΓΙΑ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2012
ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄)

Τροποποιημένο Λόγω των εκλογών στις 17.6.2012

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15/6/2012

ΑΓΓΛΙΚΑ

12.00 μεσημβρινή

ΤΡΙΤΗ

19/6/2012

ΑΡΜΟΝΙΑ

09.00 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

20/6/2012

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

09.00 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

21/6/2012

ΓΑΛΛΙΚΑ

09.00 π.μ.

ΙΤΑΛΙΚΑ

16.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22/6/2012

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

09.00 π.μ.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

16.00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

23/6/2012

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

10.00 π.μ

ΚΥΡΙΑΚΗ

24/6/2012

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

10.00 π.μ.

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08.30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 09.00 π.μ.,

μέχρι τις 09.30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10.00 π.μ.,

μέχρι τις 11.30 π.μ. για τα Αγγλικά με ώρα εξέτασης 12.00 μεσημβρινή και

μέχρι τις 15.30 μ.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 16.00 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

 

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν γραπτώς στα Αγγλικά σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα ειδικά μαθήματα σε εξεταστικά κέντρα ΜΟΝΟ σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Όσοι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε κάποιο ειδικό μάθημα και γι αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το Λύκειό τους.

 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Από το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία ( Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.