Μηχανογραφικό Δελτίο Ομογενών – Ελλήνων Εξωτερικού 2014

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ:

ΑΠΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο από 7 ΙΟΥΛΙΟΥ έως και 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.

Μηχανογραφικό Δελτίο Ομογενών – Ελλήνων Εξωτερικού 2014

Η εφαρμογή αυτή έχει ως κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των υποψηφίων καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο τους ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, χωρίς να υποβληθούν σε οποιαδήποτε ταλαιπωρία και να αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να ενημερωθούν, για την κατηγορία στην οποία υπάγονται, για τις απαραίτητες προϋποθέσεις και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκάστοτε κατηγορία.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ. ΤΟ ΠΕΔΙΟ “ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ” ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι υποψήφιοι πριν τη συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής και του Μηχανογραφικού Δελτίου οφείλουν να έχουν μελετήσει τις Οδηγίες «Για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό για το έτος 2014» που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minedu.gov.gr (Ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού») προκειμένου να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις της κατηγορίας τους και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν στις γραμματείες των σχολών ή στα τμήματα εισαγωγής τους.

Εάν μετά την εισαγωγή, κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.

Για τις «Οδηγίες για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό για το έτος 2014» ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ:

ΑΠΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο από 7 ΙΟΥΛΙΟΥ έως και 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ:

 • Ο υποψήφιος οφείλει να μελετήσει διεξοδικά όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου και να ακολουθήσει πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη συμπλήρωσή τους.
 • Για το λόγο αυτό, πριν την οριστική ηλεκτρονική υποβολή και αποστολή των σχετικών εντύπων του πρέπει να ελέγξει ότι τα στοιχεία και οι επιλογές του καταχωρήθηκαν και εκτυπώθηκαν ορθά.
 • Δυνατότητα τροποποίησης μετά την ταχυδρομική αποστολή δεν υπάρχει. Έγκυρα θεωρούνται αυτά που φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου. Μετά την κατάρτιση του αρχείου οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις και στη διαδικασία επιλογής.
 • Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει προσεκτικά στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας τα στοιχεία που αφορούν την Αίτηση Συμμετοχής και το Μηχανογραφικό Δελτίο θα πρέπει να τα εκτυπώσει σε δύο (2) αντίγραφα, να τα επανελέγξει και να τα υπογράψει σε όλες τις σελίδες. Ένα από τα δύο αντίγραφα το κρατά ο ίδιος
 • Ο υποψήφιος εκτυπώνει σε δύο (2) αντίγραφα και την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εμφανίζεται στην Ανασκόπηση, και τα υπογράφει. Ένα (1) από τα δύο αντίγραφα θα καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής επιτυχίας.
 • Οι υποψήφιοι μετά την ηλεκτρονική υποβολή (με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 15η Ιουλίου 2014) αποστέλλουν:Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) προς το:«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
  ΤΜΗΜΑ Α΄ γρ. 0090, Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα»
  με την ένδειξη: για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων Ελλήνων του Εξωτερικού για το έτος 2014
  Τα εξής δικαιολογητικά:

  • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο Αίτησης Συμμετοχής
  • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο Μηχανογραφικού Δελτίου
  • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της προαναφερθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης
  • ένα (1) φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους
  • ένα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους
  • δυο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του Απολυτηρίου γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής στην 20βαθμη κλίμακα, σε περίπτωση που η βαθμολογία του Απολυτήριου τίτλου δεν εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 3 ΚΑΙ 5).
  • Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά λόγω δυσλεξίας κ.λ.π. πρέπει να αποστείλουν στην ανωτέρω διεύθυνση και πρωτότυπη βεβαίωση από ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

  ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

  Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτοί εκπρόθεσμοι φάκελοι.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική συμπλήρωση 210-3442688, 3442651, 3442661 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00π.μ. – 14.00μ.μ.).

  Πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής και του Μηχανογραφικού Δελτίου, για να δείτε τις σχολές και τα τμήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο, καθώς και τις σχετικές οδηγίες ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

  Οδηγίες συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου

 • Οι υποψήφιοι πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία συμπλήρωσης καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις «Οδηγίες για την ορθή χρήση του συστήματος» με πληροφορίες για τις ειδικές κατηγορίες, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη συμπλήρωσή τους.Η διαδικασία συμπλήρωσης περιλαμβάνει δυο βήματα:
  • Στο 1ο Βήμα ο υποψήφιος:
   • Συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, αποφοίτησης κ.τ.λ.).
   • Επιλέγει μια (1) από τις πέντε (5) ειδικές κατηγορίες στην οποία ανήκει και έχει τις προϋποθέσεις.
   • Επιλέγει πόλη στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη).
   • Δηλώνει αν είναι υποψήφιος για στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές ή ΤΕΦΑΑ.
   • Δηλώνει ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί προκειμένου να επιλέξει σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα.
   • Επιλέγει μέχρι δύο (2) από τα πέντε (5) επιστημονικά πεδία.
   • Επιλέγει κατεύθυνση (θεωρητική ή θετική).
   • Οι υποψήφιοι των κατηγοριών 3, 4 και 5 συμπληρώνουν το βαθμό του απολυτηρίου τους καθώς και τη χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών παρακολούθησαν. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών 1 και 2 συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία εισάγοντας στο πεδίο ακέραιος τον αριθμό 0, στο πεδίο αριθμητής τον αριθμό 0 και στο πεδίο παρονομαστής τον αριθμό 100.ΠΡΟΣΟΧΗ:Α. Για την επιλογή χώρας προγράμματος σπουδών δίνονται τα παρακάτω παραδείγματα:

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Υποψήφιος που έχει αποφοιτήσει από ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα (πρόγραμμα σπουδών Ελλάδας) δηλώνει Χώρα: Ελλάδα

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2:Υποψήφιος που έχει αποφοιτήσει από Γαλλικό σχολείο στη Γαλλία (πρόγραμμα σπουδών Γαλλίας) δηλώνει Χώρα: Γαλλία

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3:Υποψήφιος που έχει αποφοιτήσει από ελληνικό σχολείο στη Γερμανία (πρόγραμμα σπουδών Ελλάδας) δηλώνει Χώρα: Ελλάδα

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4:Υποψήφιος που έχει αποφοιτήσει από Αγγλικό σχολείο στην Κύπρο (πρόγραμμα σπουδών Μ. Βρετανίας) δηλώνει Χώρα: Μ. Βρετανία

    Β. Για το βαθμό του απολυτηρίου ισχύουν τα παρακάτω:

     • Ο βαθμός του απολυτηρίου που συμπληρώνει ο υποψήφιος των κατηγοριών 3 και 5 είναι αυτός που προκύπτει μετά την αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
     • Οι υποψήφιοι της κατηγορίας 4 συμπληρώνουν το βαθμό του απολυτηρίου όπως αυτός αναγράφεται στο απολυτήριό τους (κλασματική μορφή).
     • Ο βαθμός αποτελείται από ένα έως δυο ψηφία για τον ακέραιο (1-20), ένα έως δυο ψηφία για τον αριθμητή (1-99) και ένα έως τρία ψηφία για τον παρονομαστή (1-100).ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1α: Υποψήφιος με βαθμό απόλυσης 17,6 θα πληκτρολογήσει στο πεδίο ακέραιος τον αριθμό 17, στο πεδίο αριθμητής τον αριθμό 6 και στο πεδίο παρονομαστής τον αριθμό 10ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1β: Υποψήφιος με βαθμό απόλυσης 17,68 θα πληκτρολογήσει στο πεδίο ακέραιος τον αριθμό 17, στο πεδίο αριθμητής τον αριθμό 68 και στο πεδίο παρονομαστής τον αριθμό 100ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Υποψήφιος με βαθμό απόλυσης 17 και 8/12 θα πληκτρολογήσει στο πεδίο ακέραιος τον αριθμό 17, στο πεδίο αριθμητής τον αριθμό 8 και στο πεδίο παρονομαστής τον αριθμό 12

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: Υποψήφιος με βαθμό απόλυσης 18 θα πληκτρολογήσει στο πεδίο ακέραιος τον αριθμό 18, στο πεδίο αριθμητής τον αριθμό 0 και στο πεδίο παρονομαστής τον αριθμό 100

   • Τέλος ο υποψήφιος επιβεβαιώνει τα στοιχεία του αντιγράφοντας τον κωδικό που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας και πατάει “Συνέχεια”. Αν δεν υπάρχει κάποιο λάθος, ο υποψήφιος προχωρά στο 2ο Βήμα.
  • Στο 2ο Βήμα ο υποψήφιος:
   • Δηλώνει τις σχολές των δύο (2) επιστημονικών πεδίων που έχει επιλέξει. Δίπλα στον κωδικό κάθε σχολής ο υποψήφιος συμπληρώνει τις προτιμήσεις του, φροντίζοντας να μην υπάρχουν κενά στην αρίθμηση.
  • Στην Ανασκόπηση ο υποψήφιος:
   • Μπορεί να δει τα πεδία που έχει συμπληρώσει, να τα τροποποιήσει πατώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους. Το σύστημα ενημερώνει τον υποψήφιο για τον ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου και τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό υποψήφιου.
   • Όταν βεβαιωθεί για τις επιλογές του, καλείται να προχωρήσει στην εκτύπωση των απαραίτητων εγγράφων: της αίτησης συμμετοχής, του μηχανογραφικού δελτίου και της υπεύθυνης δήλωσης, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ήδη εκτυπώσει και τα 3 έγγραφα και διαπιστώσει ότι υπάρχει οποιοδήποτε λάθος, τότε μπορεί εκ νέου να εισέλθει στο σύστημα και να υποβάλει νέα Αίτηση και Μηχανογραφικό Δελτίο. Ο Υποψήφιος παίρνει καινούριο αριθμό πρωτοκόλλου και κωδικό αριθμό υποψήφιου από το σύστημα και ακολουθεί όλη τη διαδικασία από την αρχή. Στο Υ.ΠΑΙ.Θ. θα στείλει τα έγκυρα έγγραφα υπογεγραμμένα.
  • Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κεφαλαίοι ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ). Το πεδίο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) να συμπληρωθεί με λατινικούς πεζούς χαρακτήρες.
  • Για τη συμπλήρωση του πεδίου «ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ», ο υποψήφιος επιλέγει την κατηγορία στην οποία ανήκει, εφόσον έχει τις ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
   • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Τέκνα ελλήνων του εξωτερικού αποφοίτων ελληνικών λυκείων.
   • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Τέκνα ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, αποφοίτων ελληνικών λυκείων.
   • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3,4,5:Ελλήνων αποφοίτων ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό:
    • Κ3. Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από τους υποψηφίους της κατηγορίας «Έλληνα αποφοίτου Ξένου Σχολείου Εξωτερικού που ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
    • Κ4. Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από τους υποψηφίους της κατηγορίας «Έλληνα αποφοίτου Κυπριακού ή ξένου Σχολείου της Κύπρου που ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας».
    • Κ5. Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από τους υποψηφίους της κατηγορίας «Έλληνα αποφοίτου Ξένου Σχολείου Εξωτερικού που δεν ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
  • Για τη συμπλήρωση του πεδίου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ» και «ΣΧΟΛΕΣ» ισχύουν τα ακόλουθα:
   • Μπορείτε να δηλώσετε όσες σχολές επιθυμείτε, ακόμη και όλες, από αυτές που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή ΔYΟ (2) το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία.
   • Μπορείτε να δηλώσετε τις σχολές με όποια σειρά επιθυμείτε ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται (π.χ. αν υποτεθεί ότι επιλέγει κάποιος σχολές από το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, μπορεί να δηλώσει ως πρώτη προτίμηση το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου Επιστημονικού Πεδίου γράφοντας την ένδειξη 1 στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, ως δεύτερη προτίμηση το τμήμα Μαθηματικών Αθήνας του 2ου Επιστημονικού Πεδίου γράφοντας την ένδειξη 2, ως τρίτη προτίμηση το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ του 4ου Επιστημονικού Πεδίου γράφοντας την ένδειξη 3 κ.ο.κ.).
   • Αν δηλώσετε προτίμηση για σχολή που περιλαμβάνεται και στα δύο (2) επιστημονικά πεδία, τη δηλώνετε ΜΟΝΟ μια φορά.
   • Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησής σας.
   • Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις σχολές ή τα τμήματα που απαιτούνται ειδικά μαθήματα πατήστε εδώ.
  • Το Μηχανογραφικό Δελτίο συμπληρώνεται αυτόματα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα, όπως συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο:
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1, 2: Συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα.
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: Συμπληρώνεται η λέξη “ΑΓΟΡΙ” ή “ΚΟΡΙΤΣΙ” κατά περίπτωση.
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4: Συμπληρώνονται τα έτη γέννησης και το ημερολογιακό έτος απόκτησης του τίτλου απόλυσης.
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 5, 6, 7, 8: Συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου. (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9: Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ για τους υποψηφίους της κατηγορίας αποφοίτων ξένων σχολείων εξωτερικού (περίπτωση 3, 4 και 5) με το γενικό βαθμό απόλυσής τους από το λύκειο σε εικοσάβαθμη κλίμακα (1-20).
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10: Συμπληρώνεται σε κάθε τετραγωνάκι ο αριθμός του επιστημονικού πεδίου που επέλεξε ο υποψήφιος.
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11: Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από τους υποψηφίους για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τη λέξη “ΝΑΙ“.
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12: Συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των σχολών ή των τμημάτων για τα οποία ο υποψήφιος δήλωσε προτίμηση.
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13: Συμπληρώνεται με Χ η πόλη στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί (Αθήνα/Θεσσαλονίκη).
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14: Συμπληρώνεται με Χ το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμεί ο υποψήφιος να εξεταστεί, διαφορετικά δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιλογή για σχολές ή τμήματα για τα οποία απαιτούνται τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα.
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15: Συμπληρώνεται με τη λέξη “ΝΑΙ” στο αντίστοιχο τετραγωνάκι την κατεύθυνση, στα μαθήματα της οποίας ο υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης που δηλώνει.
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16: Οι υποψήφιοι ΜΟΝΟ των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 εξετάζονται υποχρεωτικά στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» (Γενικής Παιδείας). Οι υποψήφιοι των εν λόγω κατηγοριών εάν επιλέξουν Στρατιωτικές Σχολές ή/και Αστυνομικές Σχολές θα πρέπει να επιλέξουν και κατεύθυνση.
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17: Συμπληρώνεται η διεύθυνση κατοικίας του υποψήφιου και το τηλέφωνο του ώστε, αν χρειαστεί, να μπορεί η υπηρεσία να επικοινωνήσει μαζί του.
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18: Συμπληρώνεται ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 19, 20: Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από τους υποψηφίους για Στρατιωτικές Σχολές και Αστυνομικές Σχολές με τη λέξη “ΝΑΙ” στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
   • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21. Υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης: Ο αναγραφόμενος στο μηχανογραφικό αυτό δελτίο υποψήφιος δηλώνω ότι:
    1. Δεν έχω αποκτήσει πτυχίο σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας κάνοντας χρήση των εν λόγω ειδικών κατηγοριών.
    2. Οι αριθμητικές ενδείξεις που έγραψα δεξιά από τις σχολές ή τα τμήματα της προτίμησής μου φανερώνουν τη σειρά προτίμησής μου για την εισαγωγή μου σε κάθε μία από αυτές.
    3. Δεν επιθυμώ την εισαγωγή μου σε όσες σχολές ή τμήματα δεν έχω δεξιά από αυτές ένδειξη προτίμησης.
    4. Δεν έχω δηλώσει προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα στο οποίο είμαι ήδη σπουδαστής.
    5. Δεν έχω υποβάλει άλλο Μηχανογραφικό Δελτίο της ίδιας κατηγορίας ο ίδιος ή με πληρεξούσιο.
    6. Βεβαιώνω την ακρίβεια των στοιχείων που συμπλήρωσα.
    7. Έλαβα γνώση των οδηγιών και πληροφοριών και υπογράφω το παρόν.

Πότε βγαίνουν οι βάσεις των Πανελληνίων 2014

Πανελλήνιες 2014 Βάσεις

Πανελλήνιες 2014

Πανελλήνιες 2014

Continue reading

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2014

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β’

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣYΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟY ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β ?) 2014

Υποβολή Μηχανογραφικών 2013 από 28 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου 2013

Υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2013
Από το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποιείται ότι από την Παρασκευή 28-6-2013 έως και την Παρασκευή 12-7-2013, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.)
Τις πρώτες ημέρες, δηλαδή ως και την Δευτέρα 1-7-2013, οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το Μ.Δ., αλλά μόνο να το επεξεργαστούν και να κάνουν Προσωρινή Αποθήκευση, ώστε, αφού εξοικειωθούν με την εφαρμογή, από την Τρίτη 2-7-2013 να μπορούν και να οριστικοποιήσουν το Μ.Δ.
Continue reading

Μηχανογραφικό Πανελληνίων 2013-2014

Δείτε και συμπληρώστε το μηχανογραφικό των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2013 Continue reading

Βάσεις & Επιτυχόντες Πανελλήνιες 2012

Σήμερα 27 Αυγούστου 2012 ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες και οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε:

1. Αναζήτηση Επιτυχόντων 2012
2. Αναζήτηση Επιτυχόντων Aλλοδαπών – Aλλογενών 2012

1. Πρέπει να γράψετε πρώτα τον κωδικό υποψηφίου
2. Μετά πρέπει να συμπληρώσετε με κεφαλαία τα 4 αρχικά του ονόματος σας. Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας δηλαδή ΕΟΠΜ

Μηχανογραφικό δελτίο αλλοδαπών – αλλογενών 2012

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι, οι αλλοδαποί-αλλογενείς, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν, από Δευτέρα 16 μέχρι και Κυριακή 22 Ιουλίου 2012. Continue reading

Έλληνες Εξωτερικού – Πανελλήνιες Εξετάσεις & Μηχανογραφικό 2012

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι, οι Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν, από 9 μέχρι 15 Ιουλίου 2012. Continue reading

Οριστικοποίηση Μηχανογραφικού Δελτίου 2012

 • Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους έως τις 5 Ιουλίου 2012
 • Οι Διευθυντές παρακαλούνται να βοηθήσουν τους υποψηφίους στη διαδικασία οριστικοποίησης του μηχανογραφικού
 • Υπάρχουν ειδικές τηλεφωνικές γραμμές και διεύθυνση e-mail στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν για να επιλύσουν τεχνικά θέματα.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων να εντοπίσουν μέσω της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Μηχανογραφικών Δελτίων (exams.minedu.gov.gr) τους υποψηφίους της Σχολικής τους Μονάδας, οι οποίοι δεν έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους δελτίο και να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί τους ενημερώνοντάς τους για την προθεσμία οριστικοποίησης του μηχανογραφικού δελτίου, που λήγει στις 5 Ιουλίου 2012, επισημαίνοντας ότι πέραν αυτής της προθεσμίας η οριστικοποίηση δεν θα γίνεται δεκτή από το σύστημα.

Συγκεκριμένα, οι Διευθυντές θα κάνουν login στο exams.minedu.gov.gr ως Σχολική Μονάδα και θα ελέγξουν το εικονίδιο που βρίσκεται πριν από τα ονομαστικά στοιχεία του υποψηφίου:

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις παραπάνω κατηγορίες εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για τεχνικά θέματα μπορείτε να επικοινωνείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα: 2103442044, 2103443856, και 2103442934, ή μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Παράταση μέχρι την Παρασκευή 29-6-2012 για την απόκτηση password και ειδικές κατηγορίες.

Τελευταία παράταση για τους υποψήφιους, μέχρι και την Παρασκευή 29-6-2012 για να αποκτήσουν (νέο) προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) ή για να υπαχθούν σε μία ειδική περίπτωση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια). Continue reading