Ναυτικό Δίκαιο ΕΠΑΛ Ύλη 2023

Ναυτικό Δίκαιο ΕΠΑΛ Ύλη 2023

Μεταφορά Φορτίων

Ναυτικό Δίκαιο

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2023

Δείτε αναλυτικά την ύλη στο Ναυτικό Δίκαιο των ΕΠΑΛ :

Ειδικότητες:
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ναυτικό Δίκαιο ΕΠΑΛ – Ύλη 2023

ΒΙΒΛΙΑ:
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Λυκούδη Παναγιώτη Περ. – Έκδοση Γ 2014 – Ίδρυμα Ευγενίδου – ISBN: 960-337-066-5)
2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Αρ. Β. Αλεξόπουλου, Ν. Γ.Φουρναράκη – Έκδοση 2015 – Ίδρυμα Ευγενίδου – ISBN: 960-337-049-5)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

1.Από το βιβλίο: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1.1 Έννοια – Διαίρεση ναυτικού δικαίου

1.2 Ιστορική εξέλιξη του ναυτικού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

5.1 Αρμοδιότητες και ευθύνες του πλοιάρχου

5.1.1 Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

5.1.2 Έκθεση πλοιάρχου σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων

5.2 Καθήκοντα του πλοιάρχου ως δημόσιου λειτουργού

5.3 Σχέσεις του πλοιάρχου με τις αρχές στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

6.6 Καθήκοντα πληρώματος κατά βαθμό και ειδικότητα (εκτός υποπαραγράφων 13, 14, 15)

6.7 Οργάνωση της εργασίας εν πλω

6.7.1 Ο αξιωματικός φυλακής γέφυρας

6.7.2 Ο αξιωματικός φυλακής μηχανής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8.1 Έννοια – Περιεχόμενο

8.4 Οργάνωση της εσωτερικής υπηρεσίας στα πλοία

8.4.1 Εργασίες εν πλω

8.4.2 Εργασίες εν όρμω

8.4.3 Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

14.1 Έννοια ναυτικού αδικήματος
Παράγραφοι 1, 2, 3: Από «Οι ειδικές συνθήκες …» έως «… άλλους τομείς εργασίας»

14.2 Κατηγορίες των ναυτικών αδικημάτων

14.3 Τα αδικήματα που στρέφονται κατά της υπηρεσίας του πλοίου και της πειθαρχίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

15.1 Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος

15.2 Πειθαρχικά παραπτώματα που ορίζονται από τον ΚΔΝΔ

15.3 Πειθαρχικές ποινές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

16.1 Ορισμός – Στοιχεία

16.2 Διοικητικός έλεγχος ναυτικού ατυχήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

19.1 Γενικά

19.2 Καθήκοντα του ναυτικού πράκτορα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
Ο ΠΛΟΗΓΟΣ

20.1 Γενικά

20.2 Υποχρεώσεις των πλοίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

28.1 Η τρομοκρατία στη θάλασσα – Πειρατεία

28.2 Επικίνδυνες περιοχές

28.3 Πρόσφατα στοιχεία περιστατικών πειρατειών

  1. Από το βιβλίο: «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»

Κεφάλαιο 2: Ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα – Η διεθνής σύμβαση SOLAS

2.1 Ιστορική αναδρομή

2.2 Οι βασικοί σκοποί της SOLAS

2.3 Η δομή της ΔΣ SOLAS
Μόνο ονομαστική αναφορά στους τίτλους των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων της SOLAS

2.5 Ασφάλεια επιβατηγών πλοίων

2.6 Ασφάλεια των φορτηγών πλοίων χύδην ξηρού φορτίου

Κεφάλαιο 3: Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην εμπορική ναυτιλία – Η διεθνής σύμβαση STCW

3.1 Ιστορική εξέλιξη της διεθνούς σύμβασης STCW 1978
Παράγραφος 1: Από «Η σύμβαση για τα πρότυπα …» έως «… η προστασία της εργασίας»
Παράγραφοι 7, 8, 9, 10: Από «Ο σκοπός της …» έως «… επικυρώσει τη Σύμβαση»
Παράγραφοι 14, 15, 16, 17, 18, 19: Από «Ποιοι ήταν οι λόγοι » έως «.. αναγκαία προσόντα»

3.2 Βασικά στοιχεία της ΔΣ STCW 1995

3.3 Η δομή της ΔΣ STCW 1995 (εκτός πίνακα 3.4)

3.3.1 Πιστοποιητικά που προβλέπονται από την STCW 1995
Παράγραφοι 1, 2, 3, 4: Από «Κάθε εταιρεία υποχρεούται » έως «.. πλοίων διεθνών πλόων»
Παράγραφοι 6, 7, 8: Από «Σχετικά με το πιστοποιητικό (βεβαίωση) …» έως «… και Ανθρώπινης Συμπεριφοράς»

3.3.2 Μελέτη περίπτωσης: Αξιωματικοί ναυσιπλοΐας

3.5 Η νέα ΔΣ STCW 2010 (τροποποιήσεις της Manila)

Κεφάλαιο 4: Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Η διεθνής σύμβαση MARPOL

4.7.1 Ιστορική αναδρομή

4.7.2 Σύντομη περιγραφή των κυριότερων διατάξεων της MARPOL

4.7.3 Το πρωτόκολλο της MARPOL
Παράγραφος 3: από «Οι κυριότεροι λόγοι …» έως « … από τα μέσα ενημερώσεως»
Παράγραφοι 6, 7, 8, 9: από «Η ενδεχόμενη απειλή …» έως « … μετασκευή των SBT»

4.8 Ο νόμος Oil Pollution Act (OPA) 1990 (όχι ο πίνακας 4.11)

4.8.1 Οι διατάξεις του OPA
Παράγραφοι 1, 2, 3: από «Μόλις ψηφίστηκε ο ΟΡΑ …» έως «… χρονοβόρες διαδικασίες»
Παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 από: «Ο Νόμος χωρίζεται …» έως «… πλευρά των νηογνωμόνων»
Παράγραφοι 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30: από «Τα DH/DB σε αναλογία …» έως «…δημιουργίας μικρών ρωγμών»

Κεφάλαιο 5: Ασφάλεια και ποιότητα στην εμπορική ναυτιλία – Ο κώδικας ασφαλούς διαχείρισης (ISM)

5.5 Ο κώδικας ασφαλούς διαχείρισης (ISM Code)

5.5.2 Ιστορική αναδρομή

5.5.3 Ορισμοί και σκοποί του ΚΑΔ

5.5.5 Λειτουργικές απαιτήσεις του ΣΑΔ

5.5.6 Η ανάλυση των διατάξεων του ΣΑΔ (εκτός παραγράφων 13, 14, 15, 16)

Κεφάλαιο 6: Θέματα ασφάλειας και προστασίας – Ο διεθνής κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS)

6.1 Γενικές παρατηρήσεις

6.2 Οι στόχοι του κώδικα ISPS

6.7 Τρομοκρατικές επιθέσεις – Μελέτες περιπτώσεων

6.8 Πειρατικές επιθέσεις – Μελέτες περιπτώσεων

Κεφάλαιο 8: Θέματα διαχειρίσεως έρματος – Η διεθνής σύμβαση BWM

8.1 Γενικές παρατηρήσεις

8.2 Η διεθνής σύμβαση BWM

Δείτε ακόμη:

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στο Ναυτικό Δίκαιο
________________________________________________________

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *