Ναυτικές Μηχανές ΕΠΑΛ Ύλη 2023

Ναυτικές Μηχανές – Μηχανές Πλοίου ΙI ΕΠΑΛ Ύλη 2023

Μηχανές Πλοίου

Ναυτικές Μηχανές-Μηχανές Πλοίου ΕΠΑΛ

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2023

Δείτε αναλυτικά την ύλη στις Ναυτικές Μηχανές των ΕΠΑΛ :

Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ναυτικές Μηχανές ΕΠΑΛ – Ύλη 2023

ΒΙΒΛΙΑ:
1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ – τόμος Α (Α΄ έκδοση) (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Λ.ΚΛΙΑΝΗ, Ι.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι.ΣΙΔΕΡΗ, έκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου)
2. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ – τόμος Β (Α΄ έκδοση) (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Λ.ΚΛΙΑΝΗ, Ι.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι.ΣΙΔΕΡΗ, έκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ – τόμος Α’» (Α΄ έκδοση)

Κεφάλαιο 1: Κατάταξη και Στοιχειώδης Περιγραφή Λειτουργίας των Εμβολοφόρων ΜΕΚ

1.5.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης πετρελαιομηχανής

α) Εισαγωγή
β) Συμπίεση
γ) Καύση – Εκτόνωση
δ) Εξαγωγή Καυσαερίων

1.6.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής

α) Πρώτος χρόνος
β) Δεύτερος χρόνος

1.7.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης βενζινομηχανής

α) Εισαγωγή
β) Συμπίεση
γ) Καύση – Εκτόνωση
δ) Εξαγωγή Καυσαερίων

1.8.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης βενζινομηχανής

α) Πρώτος χρόνος
β) Δεύτερος χρόνος

Κεφάλαιο 2: Στοιχειώδης Περιγραφή των Βασικών Τμημάτων Εμβολοφόρων ΜΕΚ

2.1 Κορμός μηχανής

2.1.1 Σκελετός
2.1.2 Βάση
2.1.3 Σώμα κυλίνδρου
2.1.4 Συνδέτες

2.2 Χιτώνια

5.3.3 Καταπονήσεις και φθορές των χιτωνίων

2.3 Κεφαλή (πώμα) κυλίνδρων

2.4 Βαλβίδες – Μηχανισμοί κίνησης

2.4.1 Βαλβίδες
2.4.2 Ελατήρια βαλβίδων
2.4.3 Ωστήρια – Ωστικές ράβδοι και ζύγωθρα

2.5 Έμβολα – Ελατήρια εμβόλων

2.5.1 Έμβολο
2.5.2 Ελατήρια εμβόλων

2.6 Διωστήρας

2.7 Βάκτρο – Στυπειοθλίπτης – Ζύγωμα

2.7.1 Βάκτρο
2.7.2 Ζύγωμα
2.7.3 Στυπειοθλίπτης

2.8 Στροφαλοφόρος άξονας

2.9 Εκκεντροφόρος άξονας και μετάδοση της κίνησης

2.9.1 Γενικά
2.9.2 Μετάδοση κινήσεως

2.10 Τριβείς

2.10.1 Κύριοι τριβείς βάσεως
2.10.2 Τριβείς διωστήρων
2.10.3 Ωστικός τριβέας

Κεφάλαιο 3: Βασικές λειτουργίες των εμβολοφόρων ΜΕΚ.

3.1 Καύση

3.1.1 Γενικά
3.1.2 Καύσιμα
3.1.4 Χαρακτηρισμός μείγματος
3.1.5 Θερμογόνος δύναμη καυσίμων
3.1.6 Η καύση στους βενζινοκινητήρες
3.1.7 Η καύση στους πετρελαιοκινητήρες
3.1.8 Παράγοντες που επηρεάζουν την καύση

3.2 Σάρωση

3.2.1 Γενικά
3.2.2 Συστήματα Σαρώσεως
3.2.3 Αντλίες Σαρώσεως
γ) Σάρωση με τα έμβολα της μηχανής

3.3 Υπερπλήρωση

3.3.1 Γενικά
3.3.2 Ο στροβιλοϋπερπληρωτής
3.3.3 Υπερπλήρωση τετράχρονων μηχανών
3.3.4 Υπερπλήρωση δίχρονων μηχανών

3.4 Συστήματα εγχύσεως καυσίμου σε πετρελαιομηχανές

3.4.1 Γενικά
3.4.2 Εγχυτήρες καυσίμου
3.4.3 Είδη εγχυτήρων
3.4.4 Σχηματισμός του νέφους σωματιδίων

Κεφάλαιο 6: Δίκτυα των εμβολοφόρων Ναυτικών Πετρελαιομηχανών

6.3 Λιπαντικά – Λίπανση ναυτικών κινητήρων

6.3.2 Τριβή

6.3.3 Λίπανση

Κεφάλαιο 6: Δίκτυα των εμβολοφόρων Ναυτικών Πετρελαιομηχανών

6.2 Καύσιμα

6.2.2 Γενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες πετρελαίου
α) Ειδικό βάρος – Πυκνότητα
β) Ιξώδες
γ) Σημείο αναφλέξεως
δ) Σημείο καύσεως
ε) Σημείο αυταναφλέξεως
στ) Σημείο ροής
ζ) Θερμογόνος δύναμη
η) Υστέρηση ανάφλεξης
θ) Αριθμός κετανίου
ιη) Βελτιωτικά πρόσθετα

6.2.4 Επίδραση των ιδιοτήτων στη λειτουργία της μηχανής

6.3 Λιπαντικά – Λίπανση ναυτικών κινητήρων

6.3.1 Γενικά

6.3.4 Λιπαντικά

6.3.5 Ιδιότητες λιπαντικών

6.3.6 Βελτιωτικά πρόσθετα

6.3.7 Έλεγχοι χρησιμοποιημένων λιπαντικών

6.4 Δίκτυο πετρελαίου

6.4.1 Υποσύστημα πληρώσεως και μεταφοράς

6.4.2 Υποσύστημα επεξεργασίας καυσίμου

6.4.3 Υποσύστημα τροφοδοτήσεως καυσίμου

6.5 Δίκτυο λιπάνσεως

6.5.1 Σύστημα αποθηκεύσεως, μεταφοράς και καθαρισμού λαδιού λιπάνσεως

6.5.2 Σύστημα λιπάνσεως κύριας μηχανής

6.5.3 Σύστημα κυλινδρελαίου κυρίας μηχανής

6.5.4 Σύστημα λιπάνσεως στροβιλουπερπληρωτών

6.5.5 Έλεγχος του δικτύου λιπάνσεως

6.5.6 Καθαρισμός του δικτύου λιπάνσεως

6.5.7 Μέτρα προς αποφυγή της πρόωρης αποσυνθέσεως του λαδιού

6.6 Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα

6.7 Μέθοδοι ανακτήσεως θερμότητας

6.8 Συστήματα ψύξεως με γλυκό νερό

6.8.1 Υποσύστημα νερού ψύξεως χιτωνίων

6.8.2 Υποσύστημα νερού ψύξεως εμβόλων

6.8.3 Υποσύστημα νερού ψύξεως εγχυτήρων καυσίμου

6.8.4 Υποσύστημα νερού ψύξεως ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

6.8.5 Απαγωγή θερμότητας με το νερό ψύξεως και το λιπαντικό

Π.Γ.2 Συστήματα ψύξεως με θαλασσινό νερό

Π.Γ.3 Συστήματα ατμού

Π.Γ.4 Δίκτυα σεντινών

Π.Γ.5 Δίκτυο αερισμού μηχανοστασίου

2.Από το βιβλίο: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ» – τόμος Β (Α΄ έκδοση

Κεφάλαιο 12: Ισχύς – Απόδοση – Διαγράμματα

12.1 Γενικά

12.2 Βασικά ενεργειακά μεγέθη

12.3 Μηχανικές απώλειες και πραγματική ισχύς της μηχανής

12.4 Συγκέντρωση ισχύος και μηχανική ομοιότητα

12.5 Ενεργειακός (θερμικός) ισολογισμός

12.6 Λήψη δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων

12.6.1 Μηχανικοί δυναμοδείκτες

12.6.2 Διαδικασία λήψεως δυναμοδεικτικού διαγράμματος με μηχανικό δυναμοδείκτη

12.6.3 Σταθερές ελατηρίου μηχανικού δυναμοδείκτη

12.6.4 Εμβαδομέτρηση δυναμοδεικτικού διαγράμματος

12.8 Διαγράμματα λειτουργίας

12.8.1 Γενικά

12.8.2 Επιλογή ισχύος κύριας μηχανής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προσοχή: Για τους μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τη Β’ έκδοση των εγχειριδίων «Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως» ισχύει η ακόλουθη αντιστοίχιση σελίδων:

Από το Βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως – Τόμος Α’ (Α’ έκδοσης)»Σελίδες (Α’ έκδοσης)Από το Βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως – Τόμος Α’ (Β’ έκδοσης)»Σελίδες (Β’ έκδοσης)
Κεφάλαιο 1: Κατάταξη και Στοιχειώδης Περιγραφή Λειτουργίας των Εμβολο- φόρων ΜΕΚ Κεφάλαιο  1:  Εισαγωγή  –  Βασικές Έννοιες 
1.5.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης πετρελαιομηχανής18-19:> Πραγματική  λειτουργία τετράχρονης        πετρελαιομηχανής20-21
α) Εισαγωγή19α) Εισαγωγή21
β) Συμπίεση19β) Συμπίεση21
γ) Καύση–Εκτόνωση19γ) Καύση – Εκτόνωση21
δ) Εξαγωγή Καυσαερίων19-20δ) Εξαγωγή Καυσαερίων21-22
1.6.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής23:> Πραγματική λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής24-25
α) Πρώτος χρόνος23α) Πρώτος χρόνος25
β) Δεύτερος χρόνος24β) Δεύτερος χρόνος25-26
1.7.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης  βενζινομηχανής27-28:> Πραγματική λειτουργία τετράχρονης βενζινομηχανής28
α) Εισαγωγή28α) Εισαγωγή28-29
β) Συμπίεση28β) Συμπίεση29
γ) Καύση–Εκτόνωση28-29γ) Καύση – Εκτόνωση29
δ) Εξαγωγή Καυσαερίων29δ) Εξαγωγή Καυσαερίων29-30
1.8.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης  βενζινομηχανής32-34:> Πραγματική λειτουργία δίχρονης βενζινομηχανής33-34
α) Πρώτος χρόνος34α) Πρώτος χρόνος34
β) Δεύτερος χρόνος34β) Δεύτερος χρόνος34
Κεφάλαιο 2: Στοιχειώδης περιγραφή των βασικών
τμημάτων εμβολοφόρων ΜΕΚ
35-52Κεφάλαιο 2: Στοιχειώδης περιγραφή των βασικών τμημάτων εμβολοφό- ρων ΜΕΚ43-60
2.1 Κορμός μηχανής352.1  Κορμός μηχανής (σκελετός, βάση, σώμα κυλίνδρων και συνδέτες)43
2.1.1 Σκελετός35-362.1.1 Σκελετός43-44
2.1.2 Βάση36-382.1.2 Βάση44-45
2.1.3 Σώμα κυλίνδρου382.1.3 Σώμα κυλίνδρου45-46
2.1.4 Συνδέτες382.1.4 Συνδέτες46
2.2 Χιτώνια38-402.2 Χιτώνια46-48
Κεφάλαιο 5: Αναλυτική Περιγραφή της Δομής και των
Βασικών Τμημάτων Εμβολοφόρων ΜΕΚ
 Κεφάλαιο 5: Αναλυτική Περιγραφή της Δομής και των Βασικών Τμημά- των Εμβολοφόρων ΜΕΚ 
5.3.3 Καταπονήσεις χιτωνίων1485.3.3 Καταπονήσεις χιτωνίων – Θερμικές τάσεις150-151
5.3.4 Φθορές χιτωνίων148-1535.3.4 Φθορές χιτωνίων151-156
Κεφάλαιο 2: Στοιχειώδης περιγραφή των βασικών τμημάτων εμβολοφόρων ΜΕΚ Κεφάλαιο 2: Στοιχειώδης περιγραφή των βασικών τμημάτων εμβολοφό- ρων ΜΕΚ 
2.3 Κεφαλή (πώμα) κυλίνδρων40-412.3 Κεφαλή (πώμα) κυλίνδρων49-50
2.4 Βαλβίδες – Μηχανισμοί κίνησης 2.4 Βαλβίδες και μηχανισμοί κίνησης των βαλβίδων (ελατήρια, ωστήρια, ωστικοί ράβδοι και ζύγωθρα) 
2.4.1 Βαλβίδες41-442.4.1 Βαλβίδες50-52
2.4.2 Ελατήρια βαλβίδων442.4.2 Ελατήρια βαλβίδων52
2.4.3 Ωστήρια – Ωστικές ράβδοι και ζύγωθρα442.4.3 Ωστήρια – Ωστικές ράβδοι και ζύγωθρα52
2.5 Έμβολα – Ελατήρια εμβόλων 2.5 Έμβολα – Ελατήρια εμβόλων 
2.5.1 Έμβολο44-462.5.1 Έμβολο52-54
2.5.2 Ελατήρια εμβόλων46-472.5.2 Ελατήρια εμβόλων54-55
2.6 Διωστήρας47-482.6 Διωστήρας55-56
2.7 Βάκτρο – Στυπειοθλίπτης – Ζύγωμα482.7 Βάκτρο – Στυπειοθλίπτης – Ζύγωμα56
2.7.1 Βάκτρο482.7.1 Βάκτρο56
2.7.2 Ζύγωμα482.7.2 Ζύγωμα56
2.7.3 Στυπειοθλίπτης482.7.3 Στυπειοθλίπτης57
2.8 Στροφαλοφόρος άξονας48-512.8 Στροφαλοφόρος άξονας57-58
2.9 Εκκεντροφόρος άξονας και μετάδοση της κίνησης 2.9 Εκκεντροφόρος άξονας και μετάδοση της κίνησης 
2.9.1 Γενικά512.9.1 Γενικά58
2.9.2 Μετάδοση κινήσεως51-522.9.2 Μετάδοση κινήσεως58-59
2.10 Τριβείς522.10 Τριβείς (βάσεως, διωστήρων και ωστικός τριβέας)59
2.10.1 Κύριοι τριβείς βάσεως522.10.1 Κύριοι τριβείς βάσεως59-60
2.10.2 Τριβείς διωστήρων522.10.2 Τριβείς διωστήρων60
2.10.3 Ωστικός τριβέας522.10.3 Ωστικός τριβέας (ωστικό έδρανο)60
Κεφάλαιο 3: Βασικές λειτουργίες των εμβολοφόρων ΜΕΚ. Κεφάλαιο 3: Βασικές λειτουργίες των εμβολοφόρων ΜΕΚ. 
3.1 Καύση 3.1 Καύση61
3.1.1 Γενικά533.1.1 Γενικά61
3.1.2 Καύσιμα53-543.1.2 Καύσιμα61-63
3.1.4 Χαρακτηρισμός μείγματος54-553.1.4 Χαρακτηρισμός μείγματος64-65
3.1.5 Θερμογόνος δύναμη καυσίμων55-563.1.5 Θερμογόνος δύναμη καυσίμων65
3.1.6 Η καύση στους βενζινοκινητήρες56-573.1.6 Η καύση στους βενζινοκινη- τήρες65-66
3.1.7 Η καύση στους πετρελαιοκινητή- ρες57-583.1.7 Η καύση στους πετρελαιοκι- νητήρες66-68
3.1.8 Παράγοντες που επηρεάζουν την καύση58-603.1.8 Παράγοντες που επηρεάζουν την καύση68-70
3.2 Σάρωση 3.2 Σάρωση 
3.2.1 Γενικά60-613.2.1 Γενικά70-71
3.2.2 Συστήματα Σαρώσεως61-643.2.2 Συστήματα Σαρώσεως71-75
3.2.3 Αντλίες Σαρώσεως643.2.3 Αντλίες Σαρώσεως75
γ) Σάρωση με τα έμβολα της μηχανής66-673 Σάρωση με τα έμβολα της μηχανής77-78
3.3 Υπερπλήρωση 3.3 Υπερπλήρωση 
3.3.1 Γενικά673.3.1 Γενικά78-79
3.3.2 Ο στροβιλοϋπερπληρωτής67-683.3.2 Ο στροβιλοϋπερπληρωτής79
3.3.3 Υπερπλήρωση τετράχρονων μηχανών75-763.3.3 Υπερπλήρωση τετράχρονων μηχανών84-85
3.3.4 Υπερπλήρωση δίχρονων μηχανών76-793.3.4 Υπερπλήρωση δίχρονων μηχανών86-88
3.4 Συστήματα εγχύσεως καυσίμου σε πετρελ/μηχανές 3.4 Συστήματα εγχύσεως καυσίμου σε πετρελαιομηχανές 
3.4.1 Γενικά79-803.4.1 Γενικά89-90
3.4.2 Εγχυτήρες καυσίμου80-823.4.2 Εγχυτήρες καυσίμου89-92
3.4.3 Είδη εγχυτήρων82-843.4.3 Είδη εγχυτήρων92-94
3.4.4 Σχηματισμός του νέφους σωματιδίων85-873.4.4 Σχηματισμός του νέφους σωματιδίων94-95
Κεφάλαιο 6: Δίκτυα των εμβολοφόρων Ναυτικών Πετρελαιομηχανών Κεφάλαιο 5: Αναλυτική περιγραφή της δομής και των βασικών τμημάτων εμβολοφόρων ΜΕΚ 
6.3 Λιπαντικά – Λίπανση ναυτικών κινητήρων 5.11 Τριβείς 
6.3.2 Τριβή228-2305.11.1 Τριβή205-207
6.3.3 Λίπανση230-2335.11.2 Λίπανση207-210
Κεφάλαιο 6: Δίκτυα των εμβολοφόρων Ναυτικών Πετρελαιομηχανών Κεφάλαιο 6: Δίκτυα των εμβολοφόρων Ναυτικών Πετρελαιομηχανών 
6.2 Καύσιμα 6.2 Καύσιμα 
6.2.2 Γενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες πετρελαίου2156.2.2 Γενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες πετρελαίου239
α) Ειδικό βάρος – Πυκνότητα2151) Ειδικό βάρος – Πυκνότητα239-240
β) Ιξώδες2162) Ιξώδες240-242
γ) Σημείο ανάφλεξης216-2183) Σημείο Ανάφλεξης243
δ) Σημείο καύσεως2194) Σημείο Καύσεως243
ε) Σημείο αυταναφλέξεως2195) Σημείο αυταναφλέξεως243
στ) Σημείο ροής2196) Σημείο ροής243
ζ) Θερμογόνος δύναμη2197) Θερμογόνος δύναμη243-244
η) Υστέρηση ανάφλεξης219-2218) Υστέρηση ανάφλεξης245
θ) Αριθμός κετανίου221-2229) Αριθμός κετανίου245-246
ιη) Βελτιωτικά πρόσθετα22618) Βελτιωτικά πρόσθετα249
6.2.4 Επίδραση των ιδιοτήτων στη λειτουργία της μηχανής227-2286.2.4 Επίδραση των ιδιοτήτων στη λειτουργία της μηχανής250-251
6.3 Λιπαντικά – Λίπανση ναυτικών κινητήρων 6.3 Λιπαντικά – Λίπανση ναυτικών κινητήρων251
6.3.1 Γενικά2286.3.1 Γενικά251-252
6.3.4 Λιπαντικά233-2356.3.2 Λιπαντικά252-254
6.3.5 Ιδιότητες λιπαντικών235-2386.3.3 Ιδιότητες λιπαντικών254-257
6.3.6 Βελτιωτικά πρόσθετα2396.3.4 Βελτιωτικά πρόσθετα257-258
6.3.7 Έλεγχοι χρησιμοποιημένων λιπαντικών239-2416.3.5 Έλεγχοι χρησιμοποιημένων λιπαντικών258-259
6.4 Δίκτυο πετρελαίου2416.5 Δίκτυο πετρελαίου265
6.4.1 Υποσύστημα πληρώσεως και μεταφοράς241-2426.5.1 Υποσύστημα πληρώσεως και μεταφοράς265-267
6.4.2 Υποσύστημα επεξεργασίας καυσίμου242-2436.5.2 Υποσύστημα επεξεργασίας καυσίμου267-268
6.4.3 Υποσύστημα τροφοδοτήσεως καυσίμου243-2446.5.3 Υποσύστημα τροφοδοτήσεως καυσίμου268-270
6.5 Δίκτυο λιπάνσεως244-2456.6 Δίκτυο λιπάνσεως271
6.5.1 Σύστημα αποθηκεύσεως, μεταφοράς και καθαρισμού λαδιού λιπάνσεως245-2476.6.1 Σύστημα αποθηκεύσεως, μεταφοράς και καθαρισμού λαδιού λιπάνσεως271-273
6.5.2 Σύστημα λιπάνσεως κύριας μηχανής247-2496.6.2 Σύστημα λιπάνσεως κύριας μηχανής273-275
6.5.3 Σύστημα κυλινδρελαίου κυρίας μηχανής249-2506.6.3 Σύστημα κυλινδρελαίου κυρίας μηχανής275-276
6.5.4 Σύστημα λιπάνσεως250-2516.6.4 Σύστημα λιπάνσεως276-277
στροβιλουπερπληρωτών στροβιλουπερπληρωτών 
6.5.5 Έλεγχος του δικτύου λιπάνσεως2516.6.5 Έλεγχος του δικτύου λιπάνσεως277
6.5.6 Καθαρισμός του δικτύου λιπάνσεως2516.6.6 Καθαρισμός του δικτύου λιπάνσεως277
6.5.7 Μέτρα προς αποφυγή της πρόωρης αποσυνθέσεως του λαδιού251-2526.6.7 Μέτρα προς αποφυγή της πρόωρης αποσυνθέσεως του λαδιού277-278
6.6 Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα252-2546.7 Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα278-280
6.7 Μέθοδοι ανακτήσεως θερμότητας254-2566.8 Συστήματα ανακτήσεως θερμότητας280-283
6.8 Συστήματα ψύξεως με γλυκό νερό256-2576.9 Συστήματα ψύξεως με γλυκό νερό284
6.8.1 Υποσύστημα νερού ψύξεως χιτωνίων2576.9.1 Υποσύστημα νερού ψύξεως χιτωνίων284-285
6.8.2 Υποσύστημα νερού ψύξεως εμβόλων257-2586.9.2 Υποσύστημα νερού ψύξεως εμβόλων285
6.8.3 Υποσύστημα νερού ψύξεως εγχυτήρων καυσίμου2586.9.3 Υποσύστημα νερού ψύξεως εγχυτήρων καυσίμου285-286
6.8.4 Υποσύστημα νερού ψύξεως ηλεκτροπαραγωγών ζευγών258-2606.9.4 Υποσύστημα νερού ψύξεως ηλεκτροπαραγωγών ζευγών287
6.8.5 Απαγωγή θερμότητας με το νερό ψύξεως και το λιπαντικό 6.9.5 Απαγωγή θερμότητας με το νερό ψύξεως και το λιπαντικό287-288
Π.Γ.2 Συστήματα ψύξεως με θαλασσινό νερό316-3186.10 Συστήματα ψύξεως με θαλασσινό νερό288-290
Π.Γ.3 Συστήματα ατμού318-3206.11 Συστήματα ατμού290-292
Π.Γ.4 Δίκτυα σεντινών320-3226.12 Δίκτυα σεντινών292-294
Π.Γ.5 Δίκτυο αερισμού μηχανοστασίου3226.13 Δίκτυο αερισμού μηχανοστασίου294-296
Από το Βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως – Τόμος Β’ (Α’ έκδοσης)»Σελίδες
(Α’ έκδοσης)
Από το Βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως – Τόμος Β’ (Β’ έκδοσης)»Σελίδες
(Β’ έκδοσης)
Κεφάλαιο 12: Ισχύς – Απόδοση – Διαγράμματα Κεφάλαιο 12: Ισχύς – Απόδοση – Διαγράμματα 
12.1 Γενικά14112.1 Γενικά143
12.2 Βασικά ενεργειακά μεγέθη141-14212.2 Βασικά ενεργειακά μεγέθη143-144
12.3 Μηχανικές απώλειες και πραγματική ισχύς της μηχανής142-14612.3 Μηχανικές απώλειες και πραγματική ισχύς της μηχανής144-147
12.4 Συγκέντρωση ισχύος και μηχανική ομοιότητα146-14712.4 Πυκνότητα ισχύος και μηχανική ομοιότητα147-149
12.5 Ενεργειακός (θερμικός) ισολογισμός147-14812.5 Ενεργειακός (θερμικός) ισολογισμός149-150
12.6 Λήψη δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων 12.6 Λήψη δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων150
12.6.1 Μηχανικοί δυναμοδείκτες148-15012.6.1 Μηχανικοί δυναμοδείκτες150-151
12.6.2 Διαδικασία λήψεως δυναμοδεικτικού διαγράμματος με μηχανικό δυναμοδείκτη15012.6.2 Διαδικασία λήψεως δυναμοδεικτικού διαγράμματος με μηχανικό δυναμοδείκτη151-152
12.6.3 Σταθερές ελατηρίου μηχανικού δυναμοδείκτη150-15112.6.3 Σταθερές ελατηρίου μηχανικού δυναμοδείκτη152
12.6.4 Εμβαδομέτρηση δυναμοδεικτικού διαγράμματος15112.6.4 Εμβαδομέτρηση δυναμοδεικτικού διαγράμματος152-153
12.8 Διαγράμματα λειτουργίας 12.8 Διαγράμματα λειτουργίας 
12.8.1 Γενικά154-15612.8.1 Γενικά156-158
12.8.2 Επιλογή ισχύος κύριας μηχανής156-15812.8.2 Επιλογή ισχύος κύριας μηχανής158-160
Παράρτημα371-378Ασκήσεις Ανακεφαλαίωσης388-392

Σημειώσεις:
A) Κάθε παραπομπή σε κεφάλαια, παραγράφους, ενότητες κ.λπ. εκτός διδακτέας – εξεταστέας ύλης να μην λαμβάνεται υπόψη.

Δείτε ακόμη:

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στις Μηχανές Πλοίου
________________________________________________________

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *