ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΦΕΚ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΦΕΚ 391/2006 – Αριθμ.Φ.253/28934/Β6)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 391
30 Μαρτίου 2006

Αριθ. Φ253/28934/Β6
Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 63442/Γ2/27.6.2005 (ΦΕΚ 921 Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. Φ253/120785/Β6/16.11.2005 (ΦΕΚ 1581 Β΄) Υπουργική Απόφαση και καθορίζουμε τα επιστημονικά πεδία, τις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εντάσσονται σε καθένα από αυτά, τον τρόπο επιλογής επιστημονικών πεδίων, μαθημάτων Γενικής Παιδείας και επιλογής, τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τους συντελεστές βαρύτητας και τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου, τον τόπο, το χρόνο υποβολής της αίτησης – δήλωσης και τα αναγκαία δικαιολογητικά των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καθορίζουμε, επίσης, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των εισαγομένων, την προθεσμία εγγραφής στις σχολές επιτυχίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την υλοποίηση των διατάξεων αυτών, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ? ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Άρθρο 1
Καθορισμός επιστημονικών πεδίων και κατάταξη σχολών

1. Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται σε πέντε (5) επιστημονικά πεδία. Τα πέντε επιστημονικά πεδία στα οποία κατατάσσονται οι Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ομοειδές ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο είναι:

Ι. το Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

ΙΙ. Το Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών

ΙΙΙ. Το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας

ΙV. Το Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών

V. Το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης.

2. Οι Σχολές και τα Τμήματα των Ιδρυμάτων και των λοιπόν Σχολών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που κατατάσσονται σε κάθε ένα από τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία είναι:

(…)

Άρθρο 2
Εξεταζόμενα μαθήματα ? Επιστημονικά πεδία

1. Από το σχολικό έτος 2005?2006 τα μαθήματα της Γ΄ τάξης των ημερήσιων Ενιαίων Λυκείων και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων στα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων και οι απόφοιτοι που επιθυμούν να εξετασθούν στα μαθήματα της κατεύθυνσης και της γενικής παιδείας που θα επιλέξουν ορίσθηκαν σε έξι (6).

Οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο στα τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης και σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας. Ειδικότερα, όσον αφορά τα μαθήματα γενικής παιδείας, οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στη Νεοελληνική Γλώσσα και σε ένα δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, αυτό που θα επιλέξουν, από τα μαθήματα Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία και Φυσική με την επιφύλαξη όμως της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Συγκεκριμένα, αν τα επιστημονικά πεδία που προτίθεται να επιλέξει ο υποψήφιος έχουν ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάσθηκε, τότε ο υποψήφιος αυτός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα τέσσερα επιλεγόμενα μαθήματα γενικής παιδείας. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επιλέξει ως δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας εκείνο από τα υπόλοιπα τέσσερα επιλεγόμενα μαθήματα το οποίο μαζί με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αντικαθιστούν, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της παρούσας, τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των τεσσάρων πρώτων επιστημονικών πεδίων που προτίθεται να επιλέξει.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να επιλέξει το 5ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης), το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο είναι υποχρεωτικά τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον ο υποψήφιος εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα αποκτήσουν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν.2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, κατά το σχολικό έτος 2005?2006 και μετά και επιθυμούν την εισαγωγή τους στις σχολές και τα τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία ως εξής:

α. Αν επιλέξουν ένα(1) μόνο επιστημονικό πεδίο, τότε έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

β. Αν επιλέξουν δύο (2) επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάσθηκαν το σχολικό έτος που απέκτησαν την ανωτέρω βεβαίωση. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν, ισχύει και πάλι η επιφύλαξη της παραγράφου 3 της παρούσας.

3. Οι υποψήφιοι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν επιστημονικό πεδίο, αν δεν έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 της παρούσας με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας. Αν ένας υποψήφιος επιλέξει ένα τέτοιο επιστημονικό πεδίο, τότε οι σχολές και τα τμήματα του πεδίου αυτού, δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

4 Για την επιλογή των επιστημονικών πεδίων των υποψηφίων που είναι κάτοχοι της βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.2909/2001, την οποία έχουν αποκτήσει το σχολικό έτος 2004?2005 και πριν εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθ.Φ253/β6/1340 (ΦΕΚ 565 Β) 15.5.2001 Υπουργικής Απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 3
Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας

1. Για την επιλογή των εισαγομένων στις σχολές και στα τμήματα που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία λαμβάνονται υπόψη ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης που εκδίδεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν2909/2001.

2. Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά επιστημονικό πεδίο είναι:

Ι. Για το Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
α) Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό μάθημα της θεωρητικής κατεύθυνσης)
β) Ιστορία (υποχρεωτικό μάθημα της θεωρητικής κατεύθυνσης)

ΙΙ. Για το Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών
α) Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα της θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης)
β) Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα της θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης).

ΙΙΙ. Για το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας
α) Βιολογία (υποχρεωτικό μάθημα της θετικής κατεύθυνσης)
β) Χημεία (υποχρεωτικό μάθημα της θετικής κατεύθυνσης).

ΙV. Για το Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών
α) Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα της θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης)
β) Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα της θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης).

V. Για το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης
α) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις)
β) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (μάθημα γενικής παιδείας).

3. Για τον προσδιορισμό των μορίων των υποψηφίων που δεν έχουν βαθμό πρόσβασης στο ένα ή και στα δύο από τα ανωτέρω κατά περίπτωση μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, επειδή προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των τεσσάρων πρώτων Επιστημονικών Πεδίων του άρθρου 3 της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί των παρακάτω κατά περίπτωση μαθημάτων γενικής παιδείας της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου αντιστοίχως:

Ι. Για το Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών:
α) Νεοελληνική Γλώσσα
β) Ιστορία

ΙΙ. Για το Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών
α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
β) Νεοελληνική Γλώσσα.

ΙΙΙ. Για το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας
α) Βιολογία
β) Νεοελληνική Γλώσσα

ΙV. Για το Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών
α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
β) Νεοελληνική Γλώσσα

Άρθρο 4
Συντελεστές βαρύτητας ? τρόπος υπολογισμού μορίων

1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές και τα τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας του Γενικού βαθμού πρόσβασης, των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών ως ακολούθως:

α) Οκτώ (8) για το γενικό βαθμό πρόσβασης.

β) Ένα κόμμα τρία (1,3) για το πρώτο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας για κάθε επιστημονικό πεδίο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.

γ) Μηδέν κόμμα επτά (0,7) για το δεύτερο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας για κάθε επιστημονικό πεδίο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.

δ) Στην περίπτωση που λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί των μαθημάτων γενικής παιδείας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσας ο συντελεστής βαρύτητας για το μάθημα που αντικαθιστά το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας είναι μηδέν κόμμα εννέα (0,9) και γι’ αυτό που αντικαθιστά το δεύτερο μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4).

ε) Προκειμένου για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:

i. Δύο (2) για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα:
? «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
? «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων»

ii. Δύο (2) για τα τμήματα:
? Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών
? Μετάφρασης και Διερμηνείας Κατεύθυνσης Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
? Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

iii. Ένα (1) για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων για το οποίο απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και για όλες τις λοιπές σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων i και ii του παρόντος εδαφίου.

2. Για τον υπολογισμό των μορίων κάθε υποψηφίου λαμβάνονται υπόψη:

α) το άθροισμα των γινομένων του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης και των βαθμών πρόσβασης των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100). Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αντικατάστασης των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με μαθήματα Γενικής Παιδείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

β) προκειμένου για σχολές ή τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών, στο σύνολο μορίων του προηγούμενου εδαφίου προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο οικείο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης:

i Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην αντίστοιχη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα.

Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

ii Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες ? αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής που επέλεξε να εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

4. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των μορίων επιλογής των υποψηφίων που είναι κάτοχοι της βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν.2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, την οποία έχουν αποκτήσει το σχολικό έτος 2004?2005 και πριν και για άλλα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ253/β6/1340 (ΦΕΚ 565 Β) 15.5.2001 Υπουργικής Απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΙΤΗΣΗ?ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 5
Δικαιούχοι υποβολής αίτησης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ? μηχανογραφικού δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στις σχολές και στα τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ημερήσιου Ενιαίου Λυκείου ή ημερήσιου Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου ή Λυκείου διαφορετικού τύπου από αυτόν του Ενιαίου Λυκείου ή Ελληνικού Ενιαίου Λυκείου εξωτερικού ή Ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, όταν ο τίτλος που χορηγεί παρέχει στον κάτοχό του δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αυτό, και εφόσον κατέχουν τη Βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001.

2. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μπορούν να υποβάλουν αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές και στα τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας για το:

α) σύνολο των θέσεων εισακτέων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 περίπτωση α΄ στοιχείο i και 7 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) εφόσον υποβάλλουν την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου το ίδιο έτος που απέκτησαν την ανωτέρω Βεβαίωση.

β) 10% των θέσεων εισακτέων εφόσον υποβάλλουν την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό κατά το οποίο απέκτησαν την ανωτέρω Βεβαίωση.

3. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, και εφόσον αποκτήσουν τη Βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.2909/2001, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση ? μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ ή Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης το ίδιο έτος με αυτό που απέκτησαν την ανωτέρω Βεβαίωση και για το ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο για τους υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, πέραν του αριθμού εισακτέων.

Άρθρο 6
Αίτηση, δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής τους

1. Όποιος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό εκπρόσωπός του τη σχετική αίτηση ? μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα του άρθρου 1 της παρούσας. Η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική, αρχίζει μετά τη γνωστοποίηση των τελικών βαθμών της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξή της.

2. Η αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του άρθρου 10 της παρούσας, με τη βοήθεια μέλους της επιτροπής και σύμφωνα με τις υποδείξεις του υποψηφίου. Για να διευκολυνθεί ο υποψήφιος στις επιλογές του, μπορεί να προμηθεύεται από το οικείο Λύκειο ή την επιτροπή υπόδειγμα έντυπης αίτησης ? μηχανογραφικού δελτίου, στο οποίο μπορεί να καταχωρίσει τις προτιμήσεις του με την επιθυμητή γι’ αυτόν σειρά προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως βοήθημα κατά την προσέλευσή του στην επιτροπή.

3. Ο υποψήφιος κατά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου προτιμήσεων δικαιούται και οφείλει να ελέγξει ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του την ορθή καταχώριση των ατομικών του στοιχείων και των προτιμήσεων του. Για το σκοπό αυτό πριν την οριστική παραλαβή της αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου από την επιτροπή εκτυπώνεται από το μέλος της επιτροπής που χειρίζεται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή πρόχειρο αντίγραφο, το οποίο δίδεται στον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του για έλεγχο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων παραλαμβάνεται οριστικά και εκτυπώνονται δύο αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και από τον πρόεδρο της επιτροπής. Το ένα από αυτά τα αντίγραφα δίδεται στον υποψήφιο και το άλλο φυλάσσεται από την επιτροπή μέχρι το μήνα Μάιο του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφεται.

4. Ο υποψήφιος μαζί με την αίτηση ? μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων, υποβάλλει στην επιτροπή:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει. Αν ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, συνυποβάλλεται και βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αυτό από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα για εισαγωγή του σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Εφόσον ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα εκτός της ανωτέρω βεβαίωσης, συνυποβάλλεται και βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

β) Αντίγραφο της βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, το οποίο επικυρώνεται από την επιτροπή με την επίδειξη του πρωτοτύπου.

γ) Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου το οποίο αποκτάται από το σχολικό έτος 2000?2001 και εφεξής, υποβάλλεται βεβαίωση του οικείου Λυκείου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο κάτοχός του φοίτησε και στις δύο τελευταίες τάξεις σε Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο. Αν ο υποψήφιος υπάγεται στις διατάξεις της περίπτωσης ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2909/2001, αντί της βεβαίωσης του παρόντος εδαφίου συνυποβάλλει κατά περίπτωση:

i) ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων του ή

ii) απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του ή ο γονέας που έχει την επιμέλεια του έχει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Στην περίπτωση της επιμέλειας υποβάλλεται και αντίγραφο της σχετικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας ή

iii) βεβαίωση του οικείου Λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή

iv) βεβαίωση οικείου φορέα από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο λειτουργούσε στις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

5. α) Στην αίτηση ? μηχανογραφικό δελτίο ο κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες σχολές ή τμήματα επιθυμεί από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα(1) ή δυο (2) κατά ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας και με οποιαδήποτε σειρά. Με τη δήλωσή του ο υποψήφιος προσδιορίζει για ποιες σχολές ή ποια τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου ο υποψήφιος δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή ή τμήμα στην οποία είναι ήδη σπουδαστής.

β) Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης για τις σχολές ή τα τμήματα που επιθυμεί ο υποψήφιος γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση και ανεξάρτητα σε ποιο από τα δύο επιστημονικά πεδία που επέλεξε είναι ενταγμένα.

γ) Με τη δήλωση προτίμησής του ο υποψήφιος αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψήφιους δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν το σύνολο των μορίων του είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγόμενου στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι αν με το σύνολο των μορίων του μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες σχολές ή τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σ’ εκείνη τη σχολή ή το τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με ένδειξη προτίμησης μεγαλύτερου βαθμού σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει. Ο μεγαλύτερος βαθμός προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 1, ο αμέσως μικρότερος βαθμός προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 2 και ούτω καθεξής.

δ) Η δήλωση προτίμησης σχολών ή τμημάτων, τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και οι υπόλοιπες ενδείξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση ? μηχανογραφικό δελτίο που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά αποτελεί το μοναδικό επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου.

ε) Η δήλωση προτίμησης κάθε υποψηφίου στην αίτηση ? μηχανογραφικό δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική ηλεκτρονική παραλαβή του.

Άρθρο 7
Συγκέντρωση βαθμών και προτιμήσεων υποψηφίων – επιλογή εισαγομένων

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, τα Λύκεια κάθε έτος με τη λήξη των μαθημάτων του κάθε τετραμήνου διαβιβάζουν στη Μηχανοργάνωση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τους προφορικούς βαθμούς των μαθητών της τελευταίας τάξης αναλυτικά κατά μάθημα. Η διαβίβαση των προφορικών βαθμών γίνεται με τον ασφαλέστερο τρόπο μπορεί δε να γίνεται και ηλεκτρονικά. Με τον ίδιο τρόπο διαβιβάζονται απευθείας από τα Βαθμολογικά Κέντρα στην ανωτέρω Δ/νση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και οι γραπτοί βαθμοί κατά μάθημα όλων των εξεταζομένων στα μαθήματα της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Η Μηχανοργάνωση του ΥΠ.Ε.Π.Θ., μετά την καταχώριση των βαθμών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπώνει μηχανογραφικές καταστάσεις κατά Λύκειο, οι οποίες αποστέλλονται κατά περίπτωση στα οικεία Λύκεια ή Βαθμολογικά Κέντρα για αντιπαραβολή και έλεγχο της ορθής καταχώρισής τους.

2. Οι επιτροπές του άρθρου 10 της παρούσας διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, αντίγραφα των αιτήσεων – μηχανογραφικών δελτίων που υποβλήθηκαν σ’ αυτές στη Μηχανοργάνωση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής του άρθρου 11 της παρούσας.

3. Η επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή αντλεί από το αρχείο βαθμών τους βαθμούς πρόσβασης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο, τους κατανέμει κατά κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας και προβαίνει στην επεξεργασία των προτιμήσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων. Η επεξεργασία γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά δελτία και παραστατικά, με βάση τα οποία ενεργείται η επιλογή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής.

4. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής:

α) των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων είναι η επίτευξη από τον υποψήφιο Γενικού Βαθμού Πρόσβασης τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή ή τμήμα.

β) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι να έχει κριθεί ικανός για τις σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις σχολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να έχει επιτύχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή να έχει συγκεντρώσει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή.

γ) της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού είναι να έχει κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις σχολές αυτές και να έχει επιτύχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή να έχει συγκεντρώσει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή.

δ) των Τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα είναι η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

5. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις σχολές ή τα τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε σχολή ή τμήμα κατά περίπτωση.

6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε σχολή ή τμήμα του άρθρου 1 της παρούσας εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο γενικό βαθμό πρόσβασης. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου. Αν και μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 7, όλοι οι ισοβαθμούντες.

7. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακα?δημίας και μετά την εξάντληση των κριτηρίων της προηγούμενης παραγράφου 6 εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας.

Άρθρο 8
Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής – προθεσμία εγγραφής εισαγομένων

1. Τα αποτελέσματα της επιλογής για κάθε κατηγορία υποψηφίων του άρθρου 5 της απόφασης αυτής εκδίδονται από την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής του άρθρου 11 της παρούσας. Οι ονομαστικοί πίνακες κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα εγκρίνονται από την ανωτέρω επιτροπή και κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Σε κάθε σχολή ή τμήμα στέλνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν καθώς και το ατομικό δελτίο επιτυχίας τους.

3. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των σχολών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

4. Σε κάθε Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Ενιαία Λύκεια αποστέλλονται ονομαστικοί πίνακες των υποψηφίων της περιφέρειάς τους, για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής όσοι υποψήφιοι επιθυμούν και για να εκδίδονται σχετικές βεβαιώσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και τα βαθμολογικά τους στοιχεία, όταν το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι.

΄Αρθρο 9
Εγγραφή στη σχολή ή στο τμήμα επιτυχίας

1. Για την εγγραφή του ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, καταθέτει στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση για εγγραφή

β) Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.

γ) Νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001.

δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

ε) ΄Εξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την εγγραφή του ο εισαγόμενος επιδεικνύει στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία.

2. Η γραμματεία, κατά την εγγραφή, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για εγγραφή με το ατομικό δελτίο επιτυχίας τους και το επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα.

3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος Α.Ε.Ι. ή του συμβουλίου της σχολής Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.

4. Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα του άρθρου 1 της απόφασης αυτής και εισάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από την σχολή ή το Τμήμα του άρθρου 1 της παρούσας στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 10
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

1. Σε κάθε Δ/νση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Δντη Δ.Ε συνιστάται Επιτροπή Συγκέντρωσης Δικαιολογητικών υποψηφίων αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου για εισαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, στις σχολές και στα τμήματα του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου ως Πρόεδρο, τέσσερα (4) μέλη και το γραμματέα. Εφόσον ο αριθμός των μαθητών της τελευταίας τάξης των Ενιαίων Λυκείων αρμοδιότητας της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Δ.Ε. είναι μεγαλύτερος από 200 και μέχρι 270 ορίζεται και έκτο μέλος, πάνω από 270 και μέχρι 340 έβδομο και ούτω καθεξής. Ο ορισμός των μελών και του γραμματέα γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής από εκπ/κούς λειτουργούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους της οικείας υπηρεσίας.

2. ΄Εργο της επιτροπής είναι:

? η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων, η ηλεκτρονική παραλαβή των αιτήσεων

? μηχανογραφικών δελτίων προτιμήσεων των υποψηφίων με τα ατομικά τους στοιχεία καθώς και τις προτιμήσεις τους, η δημιουργία ονομαστικής κατάστασης των υποψηφίων που υπέβαλαν μηχανογραφικό δελτίο,

? η παροχή κάθε βοήθειας, υπόδειξης ή διευκρίνισης στους υποψηφίους για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου προτιμήσεων υποψηφίου,

? η εκτύπωση πρόχειρου αντιγράφου για τον έλεγχο από τον υποψήφιο της ορθής καταχώρισης των προτιμήσεων και των ατομικών του στοιχείων, η διόρθωση των λαθών σύμφωνα με τις υποδείξεις του υποψηφίου,

? η εκτύπωση των δύο αντιγράφων της αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου που υποβλήθηκε και μετά την υπογραφή τους από τον πρόεδρο της επιτροπής και τον υποψήφιο, η παράδοση του ενός από αυτά στον υποψήφιο και η φύλαξη του άλλου στο αρχείο της μέχρι τον Μάιο του επόμενου έτους.

? η αποστολή στην επιτροπή του άρθρου 11 της παρούσας αντιγράφων, σε ηλεκτρονική μορφή, των αιτήσεων

– μηχανογραφικών δελτίων προτιμήσεων υποψηφίων που παρέλαβε καθώς και η παροχή κάθε πληροφορίας ή στοιχείου που θα της ζητηθεί από την Επιτροπή αυτή κατά τη διαδικασία της δημιουργίας του ηλεκτρονικού αρχείου των υποψηφίων.

Άρθρο 11
Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής

1. Για την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων κατά κατηγορία του άρθρου 5 της παρούσας που εισάγονται στις σχολές και στα τμήματα του άρθρου 1 της απόφασης αυτής συνιστάται τριμελής επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής αποτελούμενη από:

i) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή άλλο υπάλληλο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βαθμό Α΄.

ii) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ή της Διεύθυνσης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών ή άλλο υπάλληλο του ΥΠΕΠΘ με βαθμό Α΄.

iii) Έναν προϊστάμενο τμήματος της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή άλλο υπάλληλο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βαθμό Α΄. Τα μέλη της Επιτροπής και ο Γραμματέας αυτής, που
μπορεί να είναι διοικητικός υπάλληλος του ΥΠΕΠΘ με βαθμό Α΄ ή Β΄ ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε., ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζει και ένα από τα μέλη ως Πρόεδρο αυτής. Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής μπορεί να ορίζονται εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής και ιδιαίτερα για τον έλεγχο της ορθής καταχώρισης των προτιμήσεων των υποψηφίων στο μηχανογραφικό αρχείο και της ορθής καταχώρισης των βαθμών πρόσβασης των μαθημάτων.

2. ΄Εργο της Επιτροπής είναι η δημιουργία αρχείου των υποψηφίων και των προτιμήσεών τους, η ενημέρωσή του με τα βαθμολογικά στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της παρούσας, η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και η παροχή των αναγκαίων υποδείξεων για την εξασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συνέπειας των στοιχείων, με βάση τα οποία γίνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων της επιλογής και η έγκριση των σχετικών πινάκων, τους οποίους υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για κύρωση.

Άρθρο 12
Γενικές διατάξεις

Στις επιτροπές των άρθρων 10 και 11 της παρούσας δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγενείας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού και είναι υποψήφιος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται η επιτροπή ή η ομάδα αυτή. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τους οριζόμενους υπεύθυνη δήλωση προς το αρμόδιο για τον ορισμό του όργανο.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ