Προκύρηξη για εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2014-2015

Προκύρηξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2014 – 2015

Ο αριθμός των σπουδαστών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015, είναι 1192 (694 Πλοίαρχοι και 498 Μηχανικοί)

Τελευταία προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών της
Πρώτης Γενικής Κατηγορίας ορίζεται η Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014 και για τη
Δεύτερη Γενική Κατηγορία η Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014.

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ
εκπαιδευτικού έτους 2014 – 2015

Απόφαση καθορισμού του αριθμού των σπουδαστων
έτους 2014 – 2015

 

Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015, σε 1192 (694 Πλοίαρχοι και 498 Μηχανικοί) ως ειδικότερα κατανέμονται κατ/ ειδικότητα και Σχολή στο επισυναπτόμενο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α’».
2. Τελευταία προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας ορίζεται η Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014 και για τη Δεύτερη Γενική Κατηγορία η Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014.
3. Για τη λεπτομερή ενημέρωση των ενδιαφερομένων ως προς τα προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υγειονομικής εξέτασης, την επιλογή και την έκδοση των αποτελεσμάτων, θα εκδοθεί σχετική προκήρυξη.

1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 13 / 06 /2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 3621/ 32 /14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ.Κωδ. : 185 10 Πειραιάς
Πληροφορίες: Πχης Λ.Σ. Αστερής Κ.
Τηλέφωνο : 210 4224166 – 213 1371686
213-1371429
Fax : 210-4224148
E-mail : [email protected]
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
Σύμφωνα:
(α) με τον Κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν., που κυρώθηκε με
την με αριθμ. Μ.3614.1/02/14/28-05-2014 (ΦΕΚ 1420 Β’ /03-06-2014) Κοινή Απόφαση Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,
(β) με την αριθμ. 3621/ 31 /14/ 13-06-2014 Απόφαση Υ.Ν.Α./ΔΕΚΝ-Β΄ «Καθορισμός του
αριθμού των σπουδαστών/τριων που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το Ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και
προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών» ,
(γ) με την αριθμ. 3621/ 30 /14/12.06.2014 Απόφαση ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β΄ «Ορισμός προσωπικού ΑΕΝ
για την παραλαβή και διαχείριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών/τριων
ΑΕΝ και συγκρότηση επιτροπών ελέγχου των δικαιολογητικών τους, για το εκπαιδευτικό έτος
2014-2015»
ρυθμίζονται κατωτέρω οι λεπτομέρειες για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων- Μηχανικών) για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-15.
Α. Γενικά
Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαμβάνει (06) έξι διδακτικά
εξάμηνα και δύο θαλάσσια ταξίδια (1
ο
και 2
ο
) κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης-εκπαίδευσης σε
πλοία, συνολικής διάρκειας (12) δώδεκα μηνών. Τα δύο ανωτέρω θαλάσσια ταξίδια
περιλαμβάνονται μεταξύ των Α΄-Β΄ και Γ΄-Δ΄ διδακτικών εξαμήνων αντίστοιχα.
Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν και παρέχεται η δυνατότητα ενδιαίτησης σε όλες τις ΑΕΝ εκτός
των ΑΕΝ Ασπροπύργου και Μακεδονίας.
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες από την εισαγωγή τους στις σχολές τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό
και τον Κανονισμό Σπουδών των Α.Ε.Ν. όπως ισχύουν κάθε φορά.
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική – πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι
αποφοιτήσαντες των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν μετά το Πτυχίο της Σχολής και το αποδεικτικό ναυτικής
ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν.
2
Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση στις ΑΕΝ συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως έχουν ενταχθεί και
υλοποιούνται οι δράσεις “Υποστήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού” και “ Πρακτική άσκηση πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ ετών 2011-2015” με
προϋπολογισμούς 7,3 εκατ € και 24,7 εκατ € αντίστοιχα.
Β. Αριθμός Εισακτέων
1. Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων
– Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, καθορίζεται σε 1030 Έλληνες
σπουδαστές/στριες (600 Πλοίαρχοι και 430 Μηχανικοί).
2. Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 380/1976 «Περί εισαγωγής εις τας
Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού υποψηφίων ειδικών τινών Κατηγοριών» (ΦΕΚ 178/Α) όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ 1 του άρθρου 31 του Ν 4256/14 (ΦΕΚ 92 Α) εισάγονται:
2.1. σε ποσοστό 10%, ήτοι 103 Έλληνες σπουδαστές/στριες (60 Πλοίαρχοι και 43 Μηχανικοί),
υποψηφίων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως,
τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που είναι
πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω
πολυτέκνων.
2.2. σε ποσοστό 3% , ήτοι 31 Έλληνες σπουδαστές/στριες (18 Πλοίαρχοι και 13 Μηχανικοί),
υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή
νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των
περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής..
2.3. σε ποσοστό 2%, ήτοι 21 Έλληνες σπουδαστές/στριες (12 Πλοίαρχοι και 9 Μηχανικοί),
υποψηφίων (α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα
ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, (β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή
κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα
οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.
3. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ.1 και μόνο για τους υποψήφιους της Πρώτης Γενικής
κατηγορίας (υποψήφιοι μέσω πανελληνίων εξετάσεων) και σε ποσοστό 1% ανά περίπτωση,
εισάγονται 7 Έλληνες σπουδαστές/στριες ( 4 Πλοίαρχοι και 3 Μηχανικοί) απόφοιτοι Εσπερινών
Λυκείων και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄& B/.
4. Μετά τα ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν
στις Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε 1192 Έλληνες σπουδαστές/στριες (694 Πλοίαρχοι και 498
Μηχανικοί).
5. Η ειδικότερη κατανομή των σπουδαστών/στριών κατά ειδικότητες, προέλευση, ειδική
κατηγορία και Α.Ε.Ν. αναλύεται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Γ΄΄.
Γ. Προέλευση υποψηφίων – Κατανομή θέσεων
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι κατά το κεφάλαιο Β της παρούσας Προκήρυξης εισαγόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες
κατανέμονται ως ακολούθως:
1.1. ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 60% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες
συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως
ακολούθως:
3
1.1.α. Σε ποσοστό 40% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια
Γενικά Λύκεια και ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β΄) από τα επιστημονικά
πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο).
Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Γενικών
Λυκείων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων( ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β΄).
1.1.β. Σε ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α΄)
Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α΄).
1.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καλύπτει ποσοστό 40% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες ως
ακολούθως:
1.2.α. Σε ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Γενικών Λυκείων και
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β) .
1.2.β. Σε ποσοστό 7% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α΄), των Τομέων: Μηχανολογικού, Οχημάτων, Ηλεκτρολογικού,
Ηλεκτρονικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών .
1.2.γ. Σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Επαγγελματικού
Λυκείου (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α΄) Ναυτικού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού, και αποφοίτους
εκ των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών
Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού.
1.2.δ. Σε ποσοστό 3% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Α΄), λοιπών τομέων και υποψήφιους αποφοίτους εκ των Τεχνικών
Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Δομικών έργων,
Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών
Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πέραν του αριθμού των εισακτέων κάθε Γενικής Κατηγορίας, εκτός των προσόντων του κεφαλαίου
Δ, εισάγονται οι υπαγόμενοι στο άρθρο 1 του ν. 380/1976 «Περί εισαγωγής εις τας Δημοσίας
Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού υποψηφίων ειδικών τινών Κατηγοριών» (ΦΕΚ 178/Α) όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ 1 του άρθρου 31 του Ν 4256/14 (ΦΕΚ 92 Α), ήτοι:
2.1. σε ποσοστό 10%, υποψηφίων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και
Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και
υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) καθώς και
υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων.
2.2. σε ποσοστό 3% , υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα
τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα
τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.
2.3. σε ποσοστό 2%, υποψηφίων (α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων
άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, (β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους
που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από
μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν
κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.
Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω 2.1, 2.2 και 2.3 περιπτώσεων, αυτές
συμπληρώνονται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.
Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω 2.1, 2.2 και 2.3 παραγράφων κάθε Γενικής Κατηγορίας με βάση τον
4
τελικό βαθμό κατάταξής τους, καταλαμβάνουν θέσεις Γενικής Κατηγορίας και μόνο εφόσον δεν
επιλεγούν στη Γενική Κατηγορία, τότε καταλαμβάνουν τις θέσεις της Ειδικής Κατηγορίας που
προκηρύσσονται γι’ αυτούς/ές.
3. ΓΕΝΙΚΑ
3.1 Οι υποψήφιοι/ες του παρόντος κεφαλαίου με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξής τους,
καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα Πλοιάρχου ή Μηχανικού την οποία έχουν δηλώσει ως
πρώτη επιλογή και εφόσον δεν επιλεγούν σ’ αυτή καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα την
οποία έχουν δηλώσει ως δεύτερη επιλογή.
3.2 Οι κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά την τελική επεξεργασία και έκδοση των
αποτελεσμάτων επιλογής για τους υποψηφίους της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας μεταφέρονται
στους υποψηφίους της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας
Δ. Προσόντα υποψηφίων
Κάθε υποψήφιος/α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:
1.Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού όπως αυτά
ορίζονται στο κεφαλαίου ΣΤ παρ. 2.1 του παρούσας προκήρυξης.
2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/η στα μητρώα αρρένων ή
Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.
3. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι
συμπληρώνεται κατά την 31
η
Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως. (γεννηθέντες έτους
1987 και μεταγενέστερα)
4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/ή σωματικά και
πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει
καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη
του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί
προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία
και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.
Ε. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης
Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 13.06.2014 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Υποψήφιοι της Πρώτης Γενικής κατηγορίας ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να
δηλώσουν όλες τις Σχολές (με τη σειρά επιθυμίας τους) της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων
που έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Όλοι οι υποψήφιοι με τη χρήση των κωδικών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα
μπορούν να παρακολουθούν την αίτηση τους και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.
ΣΤ. Δικαιολογητικά υποψηφίων – Προθεσμίες Υποβολής
Όλοι οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να
υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Δ) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους
προκειμένου γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.
5
Δικαιολογητικά Πρώτης Γενικής Κατηγορίας
1. Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο
μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείο Παιδείας, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το
αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία του
κεφαλαίου Ε, να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε
Α.Ε.Ν., τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την 13.06.2014 . και μέχρι την
10.07.2014 ημέρα Πέμπτη.
1.1. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά
κατάλληλος/η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής
καταλληλότητας, για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες, αρμόδια
είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Ε΄΄). Η υγειονομική
εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 591/1975 (ΦΕΚ 191/τ.Α), όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 64/1984 (ΦΕΚ 21/τ.Α) και του π.δ. 436/1989 (ΦΕΚ 188/τ.Α).
Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια
διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικό της
πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμενικής Αρχής).
Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές
υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΘ είναι οριστικές και ανέκκλητες.
1.2. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 με την οποία να
αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα
εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα
απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. (ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ)
1.3. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
1.4. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου τους/της αστυνομικής ταυτότητας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εν λόγω υποψήφιοι σε περίπτωση που επιθυμούν, για την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ να
συμμετέχουν και στη Δεύτερη Γενική Κατηγορία, υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα
αναφερόμενα (και για τις δύο Γενικές κατηγορίες) δικαιολογητικά μία φορά και εντός της
προθεσμίας που ισχύει για την Πρώτη Γενική κατηγορία. Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά
δικαιολογητικά για οποιοδήποτε λόγο. Εξαίρεση αποτελεί η υποβολή του απολυτήριου τίτλου,
το οποίο μπορεί να κατατεθεί όταν αυτό εκδοθεί και τους χορηγηθεί και οπωσδήποτε όχι αργότερα
από την 14.08.2014 ημέρα Πέμπτη και μόνο στην ΑΕΝ στην οποία αρχικώς έχει γίνει αποδεκτή η
σχετική αίτηση.
Δικαιολογητικά Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας
2. Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει, έχοντας μαζί τους το
αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία του
κεφαλαίου Ε, να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε
Α.Ε.Ν., τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την 13.06.2014 και μέχρι την
14.08.2014 ημέρα Πέμπτη.
2.1. Τίτλο σπουδών Απολυτήριο τίτλο ή Αποδεικτικό απολύσεως δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β.
6
Ο/Η κάτοχος περισσοτέρων από ένα τίτλων απόλυσης υποβάλλει μόνο τον τίτλο εκείνο, με τον
οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία επιλογής και δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος/α
το ίδιο έτος με περισσότερους από έναν τίτλους απόλυσης.
Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξενόγλωσσο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει
να είναι θεωρημένος, από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την
γνησιότητά του και ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του σχολείου αυτού. Σε κάθε περίπτωση
υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ισοτιμία του τίτλου απόλυσης με τους
αντίστοιχους ελληνικούς.
Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από αλλοδαπό σχολείο, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλλει και
βεβαίωση του σχολείου ή της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της χώρας έκδοσης του τίτλου για την
δυνατότητα του/της υποψηφίου/ας να εγγραφεί και φοιτήσει, κατά περίπτωση, σε ανώτατη ή
ανώτερη Σχολή της χώρας στην οποία εδρεύει το σχολείο. Επίσης στην ίδια βεβαίωση ή σε
ξεχωριστή να αναγράφεται η ακριβής μέση γενική βαθμολογία του τίτλου απόλυσης και οι
αναλυτικές βαθμολογίες των μαθημάτων από τις οποίες προέκυψε αυτή η μέση γενική βαθμολογία,
που να εκφράζονται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).Στη περίπτωση κατά την οποία η μέση γενική
βαθμολογία δεν εκφράζεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα απαιτείται αναγωγή αυτής η οποία
πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιπρόσθετα, απαιτείται, προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της αλλοδαπής μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση αντιστοιχίας
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ για τίτλους τεχνικής
και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής
ισοτιμιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ).
Όλα τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ξένη αρχή, υποβάλλονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα Β΄.
2.2. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά
κατάλληλος/η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων.
Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής
καταλληλότητας, για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες, αρμόδια
είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/ας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Ε΄΄). Η υγειονομική
εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 591/1975 (ΦΕΚ 191/τ.Α), όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 64/1984 (ΦΕΚ 21/τ.Α) και του π.δ. 436/1989 (ΦΕΚ 188/τ.Α).
Οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια
διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικό της
πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμενικής Αρχής).
Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές
υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΘ είναι οριστικές και ανέκκλητες.
2.3 Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 με την οποία να
αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα
εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα
απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. (ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ)
2.4 Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου του/της αστυνομικής ταυτότητας.
2.5. Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας . (εφόσον υπάρχει)
7
2.5.1. Αν έχουν ναυτολογηθεί σε πλοία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ με Ελληνική ή
ξένη σημαία, πιστοποιητικό του ΥΝΑ / Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας /Τμήμα Δ΄ (ΔΝΕΡ-Δ΄) (
2ας Μεραρχίας 18 – Πειραιάς) στο οποίο να φαίνονται οι ημερομηνίες ναυτολόγησης και
απόλυσης ή φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου.
2.5.2 Αν έχουν ναυτολογηθεί σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας
θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή.
Η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε εν ενεργεία
εμπορικά πλοία, 1.500 οχ (500 κοχ). και άνω, θα πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι την 14.08.2014
(καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών) και να μη συμπίπτει με το χρόνο
φοίτησης στις διδακτικές περιόδους του Λυκείου.
Για τους υποψήφιους της περίπτωσης 1.2.γ του κεφαλαίου Γ της παρούσας (απόφοιτοι
Ναυτικού Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου Μηχανικού) που έχουν ενταχθεί στην
κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του Π.Δ. 50/2008
(ΦΕΚ Α 81) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ 8 του Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ Α 86) ως προς την
περίοδο ναυτολόγησης, η θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ανεξαρτήτως της περιόδου
φοίτησης.
2.6 Τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (εφ’ όσον υπάρχει).
2.6.1. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
του Παραρτήματος Α, υποβάλλουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β.
2.6.2. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των αναφερομένων στο Παράρτημα Α,
προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να
συνοδεύονται από:
Ι. βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ως
προς το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή
ΙΙ. βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε
περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό
γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Για τα δικαιολογητικά (τίτλους απόλυσης, πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, κλπ)
υποψηφίων της Δεύτερης Γενικής κατηγορίας που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ θα πραγματοποιηθεί
από την Υπηρεσία έλεγχος γνησιότητας.
3. Πρόσθετα δικαιολογητικά υποψήφιων ειδικών κατηγοριών όλων των γενικών κατηγοριών
Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις Ευεργετικές Διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
κεφαλαίου Γ της παρούσας, (που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 380/1976 όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92
Α
/14)) εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να
κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος υποβάλουν απαραιτήτως και τα ακόλουθα κατά
περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β:
3.1. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής
περιόδου που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτό:
(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου
συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του
συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που
8
εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με το απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης
κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή της δήλωσης, μήνα και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση που έχει εκδοθεί
εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4
του Ν 1599/86.
3.2. Τα τέκνα αναγνωρισμένων ως αγωνιστών Εθνικής Αντίσταση, βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας:
(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών
(ΔΕΠΑΘΑ) ή οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί ως
αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης και
(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση που έχει εκδοθεί
εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4
του Ν 1599/86.
3.3. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:
(α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου
πριν την υποβολή της αίτησης και
(β) πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που είναι σε ισχύ από το
οποίο προκύπτει ρητά η πολυτεκνική ιδιότητα.
3.4. Γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, που περιέχει όλα
τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της
ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας (άρθρο 3, Ν. 3454/06).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως,
ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το
οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή
διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί
χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από
τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως
άνω τέκνων.
Την ιδιότητα τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας αποκτούν οι:
(α) Γονέας ή γονείς που έχουν γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή
διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηθέντων ή εκτός γάμου γεννηθέντων
τα οποία είναι και
(β) Τα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται .
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά
(67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
3.5. Γι αυτούς που είναι ορφανοί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης
μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα :
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ?ήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την
υποβολή της αίτησης, από το οποίο να προκύπτει:
(α) ο θάνατος του/των γονέων και,
(β) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/των τέκνων της,
των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.
9
3.6. Γι αυτούς που έχουν γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή συζύγους, που είναι τυφλοί ή
κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή
δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν
κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% (δεν συμπεριλαμβάνεται το
ποσοστό 67%):
(α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ?ήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου
πριν την υποβολή της αίτησης, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας και
(β) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα
πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Αν το
πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο
αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο
Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή
Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που
πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά
προβλήματα.
4. Οι υποψήφιοι/ιες της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας που τελικά εισάγονται στις ΑΕΝ
υποχρεούνται με την εγγραφή τους να προσκομίσουν και καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής
στην οποία έχουν εισαχθεί για φοίτηση τον τίτλο απόλυσής τους δηλαδή απολυτήριο ή πτυχίο ή
αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή ευκρινές
φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών εάν ο αντίστοιχος τίτλος δεν έχει ήδη κατατεθεί με την αίτηση
υποψηφίου Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας.
5. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Υπηρεσία, για τη γνησιότητα τίτλων
απόλυσης και πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, οι εισαγόμενοι και εγγραφόμενοι
στις ΑΕΝ μπορούν, μετά από αίτηση τους, να παραλάβουν τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή γνώσης
της Αγγλικής Γλώσσας, που τυχόν έχουν καταθέσει, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
εγγραφής στη σχολή τους. Δικαιολογητικά λοιπών υποψηφίων παραλαμβάνονται μόνο από την
ΑΕΝ στην οποία υπεβλήθησαν με την αίτηση υποψηφιότητας.
Ζ. Υγειονομική Εξέταση Υποψηφίων
1. Δεν γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά υποψήφιου/ας, αν δεν περιλαμβάνουν την Γνωμάτευση
Υγειονομικής Επιτροπής η οποία τον χαρακτηρίζει ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για την ειδικότητα ή ειδικότητες
στις οποίες επιθυμεί να φοιτήσει εφόσον εισαχθεί.
2. Για την Υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση της σχετικής Γνωμάτευσης, αρμόδια
είναι η πλησιέστερη στον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου Υγειονομική Επιτροπή
Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Ε΄΄), στην οποία
παραπέμπεται ο υποψήφιος με παραπεμπτικό σημείωμα της πλησιέστερης στον τόπο μόνιμης
κατοικίας του απογράφουσας Αρχής (ΥΝΑ/ΔΝΕΡ Α΄ ή Λιμενική Αρχή)
2.1. Οι διαμένοντες στην Αθήνα-Πειραιά και Προάστια για λήψη παραπεμπτικού
σημειώματος για την Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Αθηνών-Πειραιώς θα απευθύνονται στην ΔΝΕΡ Α΄, οδός 2ας
Μεραρχίας 18, Πειραιάς, (08.30-13.30), έχοντας μαζί τους:
(Ι) ακτινογραφία Θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με επικολλημένη φωτογραφία τους και την
αντίστοιχη γνωμάτευση,
(ΙΙ) 2 φωτογραφίες πρόσφατες και έγχρωμες,
(ΙΙΙ) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και
(IV) διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου αξίας (31,17) ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 3741 ή ηλεκτρονικό
παράβολο ως ακολούθως:
10
Ηλεκτρονικό παράβολο 31,17 ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Όσοι υποψήφιοι προβούν
στην έκδοση e-παραβόλου πρέπει να υποβάλουν αίτημα χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου
στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), στην ηλεκτρονική υπηρεσία e?παράβολο,
συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
• στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Λοιπές Υπηρεσίες,
• στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Εξέταση από ΥΕΑΝΕΘ. και
• στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Εξέταση από ΥΕΑΝΕΘ. Πειραιά.
Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα και το ποσό των 31.17 ευρώ.
Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί έγκαιρα στην πληρωμή του παραβόλου [με
Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών (Μόνο για πιστοποιημένους Χρήστες TaxisNet)
ή σε όλες τις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ].
2.2. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι (πλην αυτών της πιο πάνω 2.1 παραγράφου) για τη
χορήγηση του παραπεμπτικού σημειώματος και της σχετικής Γνωμάτευσης Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. θα
απευθύνονται στην πλησιέστερη στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους απογράφουσα Λιμενική Αρχή
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΄΄Ε΄΄) , έχοντας μαζί τους:
(i) ακτινογραφία Θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με επικολλημένη φωτογραφία τους και την
αντίστοιχη γνωμάτευση
(ii) Δυο (02) φωτογραφίες πρόσφατες και έγχρωμες ,
(ii) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και
(iii) διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου αξίας (41,17) ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 3741 ή ηλεκτρονικό
παράβολο ως ακολούθως:
Ηλεκτρονικό παράβολο 41,17 ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Όσοι υποψήφιοι προβούν
στην έκδοση e-παραβόλου πρέπει να υποβάλουν αίτημα χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου
στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), στην ηλεκτρονική υπηρεσία e?παράβολο,
συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
• στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Λοιπές Υπηρεσίες,
• στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Εξέταση από ΥΕΑΝΕΘ. και
• στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Εξέταση από ΥΕΑΝΕΘ (Απογραφουσών Λιμενικών Αρχών)
Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα και το ποσό των 41.17 ευρώ.
Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί έγκαιρα στην πληρωμή του παραβόλου [με
Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών (Μόνο για πιστοποιημένους Χρήστες TaxisNet)
ή σε όλες τις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ].
3. Η οπτική οξύτητα και αντίληψη χρωμάτων που απαιτείται κατά ειδικότητα είναι η ακόλουθη:
Οπτική οξύτητα
χωρίς γυαλιά με γυαλιά Αντίληψη χρωμάτων
(α) Υποψήφιοι 4/10 – 4/10 7/10 – 7/10 Σε (10) ISHIHΑRA
ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ή 5/10 -3/10 που δείχνονται
επιτρέπονται
(3) σφάλματα.
(β) Υποψήφιοι 2/10 – 2/10 6/10 – 6/10 Αναγνώριση
ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρίχρωμου φανού.
11
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Όσοι από τους υποψήφιους/ες χρησιμοποιούν γυαλιά οράσεως,
πρέπει να τα φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους για την οπτική οξύτητα.
2. Η ΥΕΑΝΕΘ Αθηνών-Πειραιώς συνεδριάζει μόνο κάθε ΤΡΙΤΗ και
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στον ΠΕΙΡΑΙΑ και επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150 (τηλ 210-4191113, 4191555).
3. Για Υποψήφιο/α για τον/την οποίο/α εκδόθηκε/κατατέθηκε
γνωμοδότηση της ΥΕΑΝΕΘ, εξαιτίας της συμμετοχής του μέσω των πανελληνίων
εξετάσεων, εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει και με τη διαδικασία μέσω
απολυτηρίου λυκείου, δεν απαιτείται νέα γνωμάτευση.
4. Επίσης οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, βεβαίωσης αναβολής στράτευσης ή
Απολυτηρίου στρατού, πρέπει κατά την υγειονομική τους εξέταση να τα φέρουν
μαζί τους.
5. Η γνωμοδότηση της Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. πρέπει να έχει ημερομηνία
έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της παρούσας προκήρυξης.
Η. Παραλαβή και Έλεγχος δικαιολογητικών
Δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά υποψηφίων, εάν στη Γνωμάτευση της Υγειονομικής
Επιτροπής δεν υπάρχει ο χαρακτηρισμός ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την ειδικότητα ή ειδικότητες για
την/τις οποία/ες επιθυμεί να συμμετέχει ο υποψήφιος/ια.
1. Η παραλαβή από τις Α.Ε.Ν. των δικαιολογητικών των υποψηφίων, πραγματοποιείται μόνο
μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται για τον σκοπό αυτό στο κεφάλαιο ΣΤ της παρούσας
προκήρυξης και ολοκληρώνεται μετά από έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητάς τους.
1.1. Σε περίπτωση που υποψήφιος Πρώτης Γενικής Κατηγορίας επιθυμεί, για την εισαγωγή του
στις ΑΕΝ να συμμετάσχει και στη Δεύτερη Γενική Κατηγορία, υποχρεούται να καταθέσει όλα τα
αναφερόμενα και για τις δύο γενικές κατηγορίες δικαιολογητικά μία φορά και εντός της
προθεσμίας που ισχύει για την Πρώτη Γενική κατηγορία.
Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά για οποιοδήποτε λόγο.
Εξαίρεση αποτελεί η υποβολή του απολυτήριου τίτλου των υποψηφίων της Πρώτης Γενικής
Κατηγορίας το οποίο μπορεί να κατατεθεί όταν αυτό εκδοθεί και τους χορηγηθεί και οπωσδήποτε
όχι αργότερα από την 14.08.2014 ημέρα Πέμπτη και μόνο στην ΑΕΝ στην οποία αρχικώς έχει γίνει
αποδεκτή η σχετική αίτηση.
Δικαιολογητικά υποψηφίου/ιας που είναι ελλιπή δεν παραλαμβάνονται, πλην της πιο
πάνω εξαίρεσης.
2. Η παραλαβή και έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων στις Α.Ε.Ν. θα γίνεται από
τις επιτροπές των ΑΕΝ με τη διαδικασία που προβλέπεται στην (γ) σχετική.
12
Θ. Τρόπος επιλογής σπουδαστών/σπουδαστριών
1. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων της ΠΡΩΤΗΣ Γενική
Κατηγορίας κατά ειδικότητα θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ο νόμος
ορίζει. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των
πανελληνίων εξετάσεων θα διαβιβάσει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τους σχετικούς πίνακες
επιτυχόντων στο ΥΝΑ κατά ειδικότητα.
Η ανακοίνωση των εισαγομένων ανά ειδικότητα θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, όπως ο νόμος ορίζει.
Υποψήφιος ο οποίος έχει καταθέσει αίτηση προκειμένου να συμμετέχει για την εισαγωγή του
στις ΑΕΝ και με τις δύο Γενικές Κατηγορίες εφόσον εισάγεται , σε οποιαδήποτε ειδικότητα, με την
πρώτη Γενική Κατηγορία, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ της διαδικασίας επιλογής του μέσω της Δεύτερης Γενικής
Κατηγορίας.
2. Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας εισαγωγής των υποψηφίων στις Σχολές,
των υποψηφίων της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πραγματοποιείται με την αντίστοιχη
μηχανογραφική εφαρμογή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Οι υποψήφιοι διαχωρίζονται και εντάσσονται στις υποκατηγορίες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας
ανάλογα με το Απολυτήριο ή Πτυχίο (μόνο για ΤΕΕ) που κατέχουν.
Στη συνέχεια κατατάσσονται κατά σειρά προτίμησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων Σχολών που έχουν
δηλώσει και με απόλυτη βαθμολογική σειρά, που προκύπτει από τον τελικό βαθμό επιλογής τους.
Ο τελικός βαθμός επιλογής διαμορφώνεται από τον Γενικό Βαθμό του απολυτηρίου τίτλου
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος ο οποίος εκφράζεται και καταχωρείται σε
μορφή χιλιάδων, προσαυξανόμενος:
(α) από τυχόν γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, κατά 2.000, 2.200 και 2.500 μόρια για τα επίπεδα
ΚΑΛΗ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ και ΑΡΙΣΤΗ αντίστοιχα (Παράρτημα Α΄) και
(β) από τυχόν πραγματοποιηθείσα θαλάσσια υπηρεσία, κατά 20 μόρια για κάθε μέρα
ναυτολόγησης. Η εν λόγω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον
60 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 270 ημερολογιακών ημερών. Θαλάσσια υπηρεσία μικρότερη
των 60 ημερών και μεγαλύτερη των 270 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη.
3. Η τελική κατανομή όλων των εισαγομένων στις Σχολές των Α.Ε.Ν. γίνεται από το ΥΝΑ ανάλογα
με την Γενική Κατηγορία, στην οποία ανήκουν, την σειρά προτίμησης ειδικοτήτων και αντίστοιχων
Σχολών που έχουν δηλώσει και τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, ο οποίος εκφράζεται με
προσέγγιση χιλιοστού.
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον τελικό βαθμό κατάταξης δύο ή περισσοτέρων υποψήφιων
στην τελευταία θέση της Σχολής ή Σχολών στην οποία διαμορφώθηκε ο τελικός βαθμός κατάταξης,
θα λαμβάνεται υπόψη ο τελικός βαθμός στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) και
θα εισάγεται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό στο ανωτέρω μάθημα. Εάν παρά ταύτα
προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, θα εισάγονται όλοι πλέον οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι/ες υπό την
προϋπόθεση ότι στην αίτησή τους έχουν δηλώσει ως προτίμηση τις συγκεκριμένες Σχολές.
Ι. Διαδικασία επαναληπτικών ελέγχων από ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β΄ αιτήσεων και δικαιολογητικών των
υποψηφίων και έκδοση τελικών αποτελεσμάτων.
1. Η αποστολή των φακέλων των υποψηφίων από τις ΑΕΝ καθώς και επαναληπτικός έλεγχος
των δικαιολογητικών από το ΥΝΑ/ΔΕΚΝ θα γίνεται από επιτροπές του ΥΝΑ/ΔΕΚΝ που θα
συγκροτηθούν με Ημερήσια Διαταγή του Διευθυντού ΔΕΚΝ σύμφωνα με την (γ) σχετική.
2. Μετά το τέλος του επαναληπτικού ελέγχου και της οριστικοποίησης των στοιχείων των
υποψηφίων ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο αυτών που έχουν
13
κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι, το οποίο αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
προκειμένου χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία επιλογής μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.
3. Στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλει έντυπο και ηλεκτρονικό
αρχείο των εισαγομένων ανά ειδικότητα της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας .
4. Μετά και την επιβεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων των υποψηφίων της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής
Κατηγορίας, εκδίδονται τα αποτελέσματα εισαγωγής – κατανομής σπουδαστών/τριων, και των δύο
Γενικών Κατηγοριών με χρήση μηχανογραφικής εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη στο
ΥΝΑ/ΔΕΚΝ.
5. Τέλος εκτυπώνονται καταστάσεις επιτυχόντων, αλφαβητικά, οι οποίες υπογράφονται από τον
υπεύθυνο εκτέλεσης του αλγορίθμου επιλογής – κατανομής, τον Τμηματάρχη ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β΄ και τον
Διευθυντή ΔΕΚΝ και θεωρούνται από τον Γενικό Γραμματέα ΥΝΑ
6. Καταστάσεις υποψηφίων που δεν εισήχθησαν εκδίδονται μόνο για τους υποψήφιους της
Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας αλφαβητικά κατά υποκατηγορία.
ΙΑ. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – παρουσίαση σπουδαστών/στριών – κάλυψη κενών θέσεων
1. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τοιχοκόλλησή τους στα καταστήματα του ΥΝΑ/
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος (Πειραιάς – Ακτή Βασιλειάδη – Πύλη Ε1 – Ε2), και (Πειραιάς – Γρ.
Λαμπράκη 150) και αναρτώνται στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.yen.gr με μέριμνα του ΥΝΑ/ΔΙΠΛΕΠ Β΄/Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης με
μέριμνα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του ΥΝΑ εκδίδεται σχετική ανακοίνωση τύπου.
2. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων σ’ αυτή σπουδαστών/σπουδαστριών. Οι
σπουδαστές/ σπουδάστριες που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για φοίτηση στις
Σχολές τους, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων, διαφορετικά αποκλείονται της εγγραφής τους στην ΑΕΝ.
3. Στη περίπτωση κατά την οποία μετά την παρέλευση του χρόνου των δέκα ημερών της
προηγουμένης παραγράφου προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα καλυφθούν από υποψήφιους
Δεύτερης γενικής κατηγορίας σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3, και 4 του κεφαλαίου Θ και την
παράγραφο 1 του κεφαλαίου ΙΑ της παρούσης.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ ,Ε και ΣΤ
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΥNA/ ΔΙΠΛΕΠ Β΄/Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. (επί του Κεφ.ΙΑ παραγρ.1)
2. ΥNA/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΔΗΣ Β΄ (επί του Κεφ.ΙΑ παραγρ.1)
3. ΥNA/ΔΟ/Γρ. Πολίτη (100 αντίτυπα)
4. ΥNA/ ΔΝΕΡ Α΄-Δ΄
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/Γρ. Εξυπηρέτησης Πολιτών (μέσω των Περιφερειών τους).
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ /Δ/ΝΣΕΙΣ Β’θμιας Εκπαίδευσης (ΜΕΣΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
7. Δ/ΝΣΕΙΣ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΕΣΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ
9. Α.Ε.Ν./Π-Μ
10. Κ.Λ/Χ – Λ/Χ – Υ/Χ
11. Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών (Βασ.Σοφίας 15 – ΤΚ 106 74 ΑΘΗΝΑ)
12. Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. (Σταδίου 54 & Ε. Μπενάκη 01–Τ.Κ. 105 64)
13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Μεσογείων 396 – ΤΚ 15 341
– Αγ. Παρασκευή
14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ΤΜΗΜΑ Β΄Αν. Παπανδρέου 37 – ΤΚ 15 180 –Μαρούσι Αττικής
14
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΝΑ
2. Ν.Ε.Ε.
3. Ε.Ε.Ε.
4. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟΓ.Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ
5. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΕΠΙΒ.ΠΛΟΙΩΝ
6. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ
7. Π.Ν.Ο.
8. Π.Ε.Π.Ε.Ν.
9. Π.Ε.Μ.Ε.Ν.
10. Π.Ε.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν.
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΥΝΑ/Γρ. κ. ΥΝΑ
2. ΥΝΑ /Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα Ναυτιλίας
3. ΥΝΑ/Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής
4. ΥΝΑ/Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
5. ΥΝΑ./Γρ. κ. Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚT
6. ΥΝΑ/Γρ. κ. Α΄Υπαρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚT
7. ΥΝΑ/Γρ. κ. Β΄Υπαρχηγού Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚT
8. ΥΝΑ/Γρ. κ. ΚΝΠ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας που έχουν ΑΡΙΣΤΗ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ή ΚΑΛΗ γνώση
της αγγλικής γλώσσας, θα λαμβάνουν επί πλέον αντιστοίχως 2.500 ή 2.200 ή 2.000 μόρια στον
Γενικό βαθμό του Απολυτηρίου ή Πτυχίου που κατέχουν.
1. Η ΑΡΙΣΤΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α.α. Περιγραφή τίτλου γνώσης αγγλικής γλώσσας
1.1. Πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας ή πτυχίο αγγλικής γλώσσας τμήματος μετάφρασης και
διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
1.2. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
χωρών της αλλοδαπής όπου η επίσημη γλώσσα του κράτους είναι η αγγλική.
1.3. Απολυτήριο τίτλο αγγλόφωνου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
ισοτίμου των ελληνικών σχολείων, που έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση
τουλάχιστον έξι (6) ετών και συνοδεύεται επιπλέον από βεβαίωση για το επίπεδο της
εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
1.4. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 επικυρωμένο για την γνησιότητά του
από την αρμόδια Διεύθυνση πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
1.5. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
1.6. BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100 του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE
1.7. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
1.8. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
1.9. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION – του EDEXCEL
1.10. ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του
TRINITY COLLEGE LONDON
1.11. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)
– MASTERY – και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) –
MASTERY – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – MASTERY – και CITY & GUILDS CERTIFICATE
IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – MASTERY – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της άριστης γνώσης)
1.12. OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent
level C2).
1.13. ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
1.14. Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) CEF C2
1.15. Πιστοποιητικό Test of Interactive English, C2 Level.
1.16. EDI Level 3 Certificate in ESOL international JETSET Level 7 (CEF C2)
1.17. Άλλο πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.6.2 του Κεφαλαίου ΣΤ
2
2. Η ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α.α. Περιγραφή τίτλου γνώσης αγγλικής γλώσσας
2.1. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1/C1 επικυρωμένο για την γνησιότητά
του από την αρμόδια Διεύθυνση πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.2. CERTIFICATE ΙΝ ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
2.3. BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89 του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE
2.4. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.
2.5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES)
2.6. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 – ADVANCED COMMUNICATION – του EDEXCEL
2.7. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON
2.8. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)
– EXPERT – και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) –
EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – EXPERT – και CITY & GUILDS CERTIFICATE
IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη τηςπολύκαλής γνώσης)
2.9. ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY
(Manchester, NH-USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
2.10. TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 785 έως
900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY , USA.
2.11. EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1)
2.12. OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework
equivalent level C1).
2.13. ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
2.14. Test of Interactive English, C1 + Level.
2.15. Test of Interactive English, C1 Level.
2.16. Άλλο πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.6.2 του Κεφαλαίου ΣΤ
3
3. Η ΚΑΛΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από:
α.α. Περιγραφή τίτλου γνώσης αγγλικής γλώσσας
3.1. Απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο αγγλόφωνου σχολείου δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης και συνοδεύεται επιπλέον από βεβαίωση για
το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. ή την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.2. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 επικυρωμένο για την γνησιότητά του
από την αρμόδια Διεύθυνση πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. .
3.3. FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
3.4. MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH (MCCE) του Πανεπιστημίου
MICHIGAN
3.5. LONDON TEST OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION – του
EDEXCEL
3.6. TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως
780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY , USA
3.7. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council- IDP Education
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5
3.8. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES)
3.9. BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74 του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
3.10. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II τουTRINITY COLLEGE LONDON
3.11. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)-COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής
γνώσης ) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL- COMMUNICATOR – και
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL- COMMUNICATOR -(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
3.12. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
3.13. OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework
equivalent level B2).
3.14. ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
3.15. Test of Interactive English, B2 + Level.
3.16. Test of Interactive English, B2 Level
3.17. Michigan State University –Certificate of English Language Competency (MSU –CELC): CEF
B2.
3.18. Άλλο πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.6.2 του Κεφαλαίου ΣΤ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Για την υποβολή τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Της ημεδαπής
(1) Έγγραφα ημεδαπής που έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των
βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή
επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους
κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και
του οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005,
καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., υποβάλλονται σε
πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή
ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου.
(2) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα
αντίγραφα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης (1).
β. Της αλλοδαπής
(1) Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή
επικυρωμένο αντίγραφο ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει
επικυρωθεί από δικηγόρο.
(2) Πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
πρωτότυπη ή σε επικυρωμένο αντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης ή
ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από
δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν.148/26?12?1913/1?2?1914.
Τονίζεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέσει
υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των
υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων και ως εκ τούτου εξισώνεται με την υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599/1986. Στις περιπτώσεις υποβολής παραποιημένων ή πλαστών
φωτοαντιγράφων, πέραν των ποινικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται, θα
ανακαλείται και η πράξη κατάταξης του υποψηφίου, κατά το μέρος που αφορά σε
αυτόν, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗ ΚΥΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΣΥΡΟΣ ΥΔΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
Π Ι Ν Α Κ Ι Ο Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Θ Ε Σ Ε Ω Ν Ε Ι Σ Α Γ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Σ Τ Ι Σ Α. Ε. Ν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΕΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 15 (Ανήκει στην αριθ. 3621/31 /14/13-06 – 2014 Απόφαση ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Β΄)
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ Α Ε Ν
ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Κ
Α
Τ
Η
Γ
Ο
Ρ
Ι
Ε
Σ
Υ
Π
Ο
Ψ
Η
Φ
Ι
Ω
Ν
Π
Ρ
Ω
Τ
Η
Γ
Ε
Ν
Ι
Κ
Η
Κ
Α
Τ
Η
Γ
Ο
Ρ
Ι
Α
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
&
ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β
(παρ. 1.1.α. και 2 του αρθρου 2
Κανονισμού Εισαγωγής 2014 15)
(40%)
Γενικής Επιλογής 32 46
Κοιν. Κριτηρια
1 1
2% επιπλέον
Τρίτεκνοι
1 1
ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α
(παρ. 1.1.β. και 2 του άρθρου 2
Κανονισμού Εισαγωγής 2014 15)
(20%)
Γενικής Επιλογής 16 23
Τρίτεκνοι
1 1
Δ
Ε
Υ
Τ
Ε
Ρ
Η
Γ
Ε
Ν
Ι
Κ
Η
Κ
Α
Τ
Η
Γ
Ο
Ρ
Ι
Α
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
&
ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β
(παρ. 1.2.α. και 2 του άρθρου 2
Κανονισμού Εισαγωγής 2014 15)
(20%)
Γενικής Επιλογής 16
66 24
4 7
172 412
Πολύτεκνοι κλπ
3 5 3 3 1 2 17 41
10% επιπλέον
28 28 14 56 12 12 12 240
1 1 24 4 6 1
7 1
46 36
1 1 2 1 5 12
3% επιπλέον
2 1 1
1 1 1 5 1 1 1 3 8
2% επιπλέον
Εσπερινοί
1 1 1 3 1 1 2 5
1% επιπλέον
33 12 86 206
Πολύτεκνοι κλπ
1 2 1 1 1 3 1 1 1 12 2 2 4 1 9 21
10% επιπλέον
14 14
1 4
23 7 28 6 6 6 120 18
1 1 1 3 7
3% επιπλέον
Κοιν. Κριτηρια
1 1 2 1 1 2 4
1
1 1 2
1% επιπλέον
1
Εσπερινοί
1
23 14
2% επιπλέον
ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α
(Μηχανολογικού, Οχημάτων,
Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικής,
Οικονομικών & Διοικητικών
Υπηρεσιων)
(παρ. 1.2.β. και 2 του άρθρου 2
Κανονισμού Εισαγωγής 2014 15)
(7%)
Γενικής Επιλογής 6
14 7 28
Τρίτεκνοι
1 1 1
8 5 5 2 10
Τρίτεκνοι
6 6 6 120 18 23 33 12 86
Πολύτεκνοι κλπ
1 2 1 1 1 3 1 1
10% επιπλέον
3 1 1 1 3
206
1 12 2 3 3 1 9 21
8 12 4 30
6
3% επιπλέον
Κοιν. Κριτηρια
1 1 2 1 1 2 4
72
Πολύτεκνοι κλπ
1 1 1 1 4 1 1 1 3 7
10% επιπλέον
2 2 2 42 6
1 1 1 1 2
3% επιπλέον
Κοιν. Κριτηρια
1
2% επιπλέον
1 1 1 2
ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α (ΝΑΥΤΙΚΟΥ /
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)
& ΤΕΕ
(ΝΑΥΤΙΚΟΥ / ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)
(παρ. 1.2.γ. και 2 του άρθρου 2
Κανονισμού Εισαγωγής 2014 15)
(10%)
Γενικής Επιλογής 8 11 7 7
Πολύτεκνοι κλπ
1 1 1
Κοιν. Κριτηρια
6 43 103
1 1 1 6 1 1 1 1 4
4 14 3 3 3 60 9 12 16
10
10% επιπλέον
Τρίτεκνοι
1 1 1 3
3% επιπλέον
2 1
1 1 1 2
2% επιπλέον
1
ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α (Λοιπών Τομέων) &
ΤΕΕ (Δομικών ¨εργων, Οικονομίας &
Διοικησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού,
Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών
Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής –
Δικτύων & Εφαρμοσμένων Τεχνών)
(παρ. 1.2.δ. και 2 του άρθρου 2 Κανονισμού
Εισαγωγής 2014 15) (3%)
Γενικής Επιλογής 2 4 2 2
Πολύτεκνοι κλπ
1
Κοιν. Κριτηρια
1
2 13 31
1 2 1 1
1 4 1 1 1 18 3 3 5
3
10% επιπλέον
Τρίτεκνοι
0 1
3% επιπλέον
1 1
1 0 1
2% επιπλέον
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 93 134 81 81 41 162 34 34 34 694 104
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
133 192 69 498 1192
Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ & Α Ι Γ Α Ι Ο Υ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Δ΄΄
ΑΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τ.Κ. 19300
210 5574171-3, 5575987
5575563
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΒΑΘΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τ.Κ. 48100
26820 22095-7
26820 89511-12
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΪΤΛΑΝΤ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 28100
26710 28608
ΚΡΗΤΗΣ
ΒΛΗΤΕΣ-ΣΟΥΔΑΣ, ΧΑΝΙΑ
Τ.Κ. 73100
28210 89356
ΚΥΜΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ
Τ.Κ.34003
22220 22602
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ
Τ.Κ. 57004
23920-31222,36506,
33415
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟΥ
Τ.Κ. 82101
22710 55209
ΣΥΡΟΥ
Ε.ΠΑΠΑΔΑΜ 1
Τ.Κ. 84100
22810 82450
ΥΔΡΑΣ
ΥΔΡΑ
Τ.Κ. 18040
22980 52208
ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26,ΧΙΟΣ
Τ.Κ. 82100
22710 44431
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Ε΄΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΥΕΑΝΕΘ)
1 ΥΝΑ/ΔΝΕΡ Α΄ (ΜΗΤΡΩΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ)
2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
4 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
8 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
9 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
10 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ
11 ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12 ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ
13 ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
14 ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
15 ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΚΩ
16 ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
17 ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
18 ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
19 ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
20 ΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
21 ΥΠΟΛΙMΕΝAΡΧΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ
22 ΥΠΟΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
23 ΥΠΟΛΙΜΕΝAΡΧΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
Όλοι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ως εξής:
(α) Μέσω της ιστοσελίδας, του ΥΝΑ https://regusr.hcg.gr χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του
ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικό της επιλογής τους κάνουν εγγραφή ως
χρήστες στην Υπηρεσία ΧΡΗΣΤΩΝ του ΥΝΑ.
(β) Αφού πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εγγραφή αποστέλλεται από την Υπηρεσία, e-mail, το
οποίο θα περιέχει σύνδεση προς συγκεκριμένη, διεύθυνση η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί
ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός.
(γ) Στη συνέχεια και με τη χρήση του ενεργού πλέον λογαριασμού τους από την πιο πάνω
διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΝΑ https://eisaen.hcg.gr, συνδέονται , προκειμένου από
την επιλογή «Νέα αίτηση» υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.
(δ) Μετά την εισαγωγή στη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και την καταχώρηση όλων των
στοιχείων αυτής παρέχονται οι εξής επιλογές:
1. Προσωρινή αποθήκευση: Όπου επιτρέπεται η μεταβολή των καταχωρηθέντων στοιχείων .
2. Υποβολή: Μέσω αυτής της επιλογής, ο υποψήφιος/ια υποβάλει την αίτηση του. Μετά
την «ΥΠΟΒΟΛΗ» δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση/μεταβολή στοιχείων από τον υποψήφιο.
3. Ακύρωση: Δίδει τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης (μόνο πριν το στάδιο της
ΥΠΟΒΟΛΗΣ).
4. Εκτύπωση Αποδεικτικού υποβολής: Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται ενεργή μετά την
ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης και μέσω αυτής ο υποψήφιος δύναται να εκτυπώσει το αποδεικτικό
της υποβολής της αίτησης.

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ
εκπαιδευτικού έτους 2014 – 2015

Απόφαση καθορισμού του αριθμού των σπουδαστων
έτους 2014 – 2015

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *